Spotlight Group

Bolagsordning

ANTAGEN VID ÅRSSTÄMMA DEN 15 MAJ 2023

§ 1 FÖRETAGSNAMN
Bolagets företagsnamn är Spotlight Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 VERKSAMHET
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i bolag som bedriver finansiell verksamhet såsom värdepappersrörelse och fondverksamhet, konsultverksamhet inom värdepappersmarknad, juridik, prospektskrivning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget äger även rätt att förvalta övrig lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 4 800 000 och högst 19 200 000.

§ 6 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 8 ledamöter.

§ 7 REVISOR
Bolaget ska ha 1-2 revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§ 9 ANMÄLAN TILL STÄMMA
Aktieägare som önskar delta i stämma skall anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

§ 10 ÅRSSTÄMMA
Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut
  • om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  • om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  • om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 10. Val av styrelse och revisorer eller revisionsbolag.
 11. Beslut om instruktioner för valberedning.
 12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledning.
 14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 RÄKENSKAPSÅR
Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 12 BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämma kan även hållas i Malmö kommun.

§ 13 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämnings-register enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

SPGR 27.00 SEK +3.05 %

Peter Gönczi

CEO and Board member

Born 1975
Elected to the Board in 2014

Peter Gönczi has been a board member since July 2014 and since June 2014 the CEO of Spotlight Group. Gönczi has a Bachelor’s degree in Business and Economics as well as more than 20 years of solid experience in the stock market for growth companies and the companies’ capital raising. Gönczi has worked centrally located in the through the development and growth of the Swedish market for listing growth companies – from telephone trading, news distribution via fax, limited rules and lack of investor protection, to today’s reality. Between 2000 and 2006, Peter Gönczi worked at NGM’s market surveillance and with NGM’s operations, early as head of information surveillance and then as head of NGM’s market surveillance and stock exchange administration. In 2006, Gönczi was appointed Deputy CEO of Spotlight Stock Market (then AktieTorget), a role that in 2011 led to Gönczi being appointed CEO. In his role at Spotlight Stock Market, Peter Gönczi has been a leader in business development, developed the entire organization and its staff, and built up routines, systems and collaborations. Since the group was formed in 2010, Gönczi has also been a leader in the group’s entirety and development. Peter Gönczi was a driving force in the Group’s rebuilding during the years 2012 to 2016 when the ownership was changed (and the current major owners took over), at the same time as Sedermera was restructured, changed and moved to Malmö. Since then, Gönczi, as CEO, has led the work with the entire Group’s development and positioning to the point where the Group stands today.

Holdings in Spotlight Group: Peter Gönczi owns, privately or through companies or related parties, 238,247 shares corresponding to 4.53% of the votes and capital, and 5,500 call options.

Other current board assignments:

 • Ependy AB, Chairman of the board
 • Markets & Corporate Law Nordic AB, board member
 • Sameve Invest AB, board member
 • Finreg Solutions AB, board member
 • Nordic Issuing AB, board member
 • Placing Corporate Finance Sverige AB, Chairman of the board
 • Shark Communication AB, board member
 • Sedermera Corporate Finance AB, Chairman of the board
 • Kalqyl Analys Norden AB, board member
 • Spotlight Stock Market, Chairman of the board

 

 

Dependence on the Company and management, but independent in relation to the Company’s major shareholders.