Spotlight Group

Kapitaltäckning

Uppgifter per 2024-04-12

Kapitaltäckning Spotlight Group-koncernen

Kapitalbas2023-12-31
Kärnprimärkapital: instrument och reserver 
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder43 076 601 kr
   Aktiekapital15 050 828 kr
   Pågënde ännu ej registrerad emission– kr
   Överkursfond28 025 773 kr
Ej utdelade vinstmedel32 444 388 kr
Ackumulerat annat totalt resultat (och andra reserver)– kr
Obeskattade och andra reserver7 276 762 kr
Kärnprimärkapital hänförligt till minoritetsintressen– kr
Delårsresultat                                                                                        – kr
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar82 797 751 kr
  
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar 
(-) Goodwill-25 967 592 kr
Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) (negativt belopp)                                                                                        – kr
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet                                                                                        – kr
Förluster för innevarande räkneskapsår-14 454 699 kr
(-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn                                                                                        – kr
Justeringar på grund av föreslagen utdelning                                                                                        – kr
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital42 375 460 kr
  
Kärnprimärkapital42 375 460 kr
  
Övrigt Primärkapital– kr
Primärkapital42 375 460 kr
  
Supplementärkapital: instrument och avsättningar 
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder                                                                                        – kr
Supplementärkapital                                                                                        – kr
  
Totalt kapital (totalt kapital= primärkapital + supplementärkapital)42 375 460 kr
  
K-faktor belopp2023-12-31
Kundrisk (RtC)431 218 624 kr
AUM 
CMH214 601 937 kr
ASA216 616 687 kr
COH                                                                                        – kr
Marknadsrisk (RtM)1 789 606 kr
NPR1 789 606 kr
CMG 
Företagsrisk (RtF)87 381 kr
DTF87 381 kr
TCD                                                                                        –   kr
CON                                                                                        –   kr
  
K-faktor kapitalkrav2023-12-31
Kundrisk (RtC)945 054 kr
K-AUM 
K-CMH858 408 kr
K-ASA86 647 kr
K-COH                                                                                        –   kr
Marknadsrisk (RtM)143 168 kr
K-NPR143 168 kr
K-CMG 
Företagsrisk (RtF)87 kr
K-DTF87 kr
K-TCD                                                                                        –   kr
K-CON                                                                                        –   kr
Totalt K-faktor kapitalkrav1 088 310 kr
  
Fasta omkostnader kapitalkrav2023-12-31
Föregående års fasta omkostnader156 630 555 kr
Kapitalkrav baserat på fasta omkostnader39 157 639 kr
  
Kapitalkrav (Pelare 1)2023-12-31
Permanent minimikapitalkrav7 587 000 kr
Kapitalkrav baserat på Fasta omkostnader39 157 639 kr
K-faktorkrav1 088 310 kr
Totalt kapitalkrav39 157 639 kr
  
Kapitalrelationer och buffertar2023-12-31
Kärnprimärkapitalrelation108%
Primärkapitalrelation108%
Total kapitalrelation108%
 Document
12 april, 2024Annex VI – Disclosure of own funds Spotlight GroupAdobe Icon
SPGR 27.00 SEK +3.05 %