Spotlight Group

Varför investera i Spotlight Group?

Varför investera i Spotlight Group?

1

Stor underliggande marknad –

Strukturellt långsiktig trend där tillväxtföretag väljer publikt ägande och notering. Det finns fler än 46 000 företag i Sverige i SME-kategorin (1), vilket borgar för fortsatt stor marknadspotential. En annan viktig trend är att bolagen, i takt med att de utvecklas, ökar sitt kapitalbehov över tid och därmed att de transaktioner som genomförs generellt blir större. Spotlight Group är rätt positionerade för att ta ytterligare marknadsandelar i takt med att marknaden växer.

2

Ökande återkommande intäkter och genomsnittlig tillväxt –

Ökande återkommande intäkter och genomsnittlig tillväxt ger en bra bas för framtida tillväxt. Koncernen har haft en årlig genomsnittlig tillväxt om cirka 15 % de senaste fem åren (fram till marknadsoron under våren 2022). Samtidigt ser styrelsen betydande möjligheter för en återupptagen tillväxt, och en ökande andel återkommande intäkter, genom de besparingsåtgärder och de satsningar som beslutats under 2022.

3

Stark affärsmodell och marknadsposition –

En öppen plattform av börsnära verksamheter och tjänster, med starka intäkts- och utvecklingssynergier mellan de olika delarna. Koncernens marknadsposition och personalens kompetens gör att de behov som uppstår på marknaden snabbt fångas upp. Stora delar av koncernens verksamhet är därutöver tillståndspliktig vilket ger höga inträdesbarriärer för nya konkurrerande verksamheter som vill positionera sig.

4

Goda möjligheter till attraktiv utdelning –

Koncernen avser att i ett mer normalt marknadsklimat dela ut cirka 50 % av framtida resultat.

5

Starka och långsiktiga ägare samt erfaren personal –

Koncernens ägarkrets består idag av en rad framstående svenska investerare. Styrelse, ledning och personal inom koncernen har bred, långvarig och relevant erfarenhet kring både affärs- och tjänsteutveckling samt regelverksfrågor.

1) SCB Företagsregistret

SPGR 27.00 SEK +3.05 %