Spotlight Group

SPGR 28.8 SEK (-0,69%)
April 6, 2022 | Swedish | Regulatory

Aktieägarna i Spotlight Group AB, 556797-0750, (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 9 maj 2022. kl. 11:00 på Klarabergsviadukten 63 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 29 april 2022, och
anmäla sig till bolaget senast måndagen den 2 maj 2022 per e-post till ir@spotlightgroup.se. Anmälan kan också göras per telefon +46 8 511 680 80 eller skriftligen till Stortorget 3, 211 22 Malmö. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 3 maj 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.spotlightgroup.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till totalt 5 282 719 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

Stämman öppnas.
Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordningen.
Val av en eller två justeringspersoner.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
Beslut

om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer.
Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
Val av styrelse och revisorer eller revisionsbolag.
Beslut om fastställande av styrelsens förslag om instruktioner för valberedning.
Beslut om fastställande av styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledning.
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår att Stefan Sallerfors utses att som ordförande leda årsstämman, eller vid dennes förhinder, den styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås att godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 5)
Styrelsen föreslår att Viktor Waxin, eller vid dennes förhinder, den eller de som styrelsen istället anvisar, till personer att justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer (punkt 9)
Aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter. Styrelsen föreslår att en (1) revisor utses.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 10)
Aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 420 000 kronor per årsbasis till styrelseordförande (att utbetalas med en tolftedel (1/12) av 420 000 kronor per månad) och med vardera 210 000 kronor per årsbasis till styrelseledamöter som ej är anställda inom koncernen och/eller uppbär styrelsearvode från annat bolag inom koncernen och/eller annan ersättning från bolag inom koncernen (att utbetalas med en tolftedel (1/12) av 210 000 kronor per månad). Såsom annan ersättning omfattas inte marknadsmässigt konsultarvode för utfört arbete.

Vidare har styrelsen föreslagit att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor eller revisionsbolag (punkt 11)
Aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår att Anna Barkfeldt Stahre, Jakob Grinbaum, Peter Gönczi och Stefan Sallerfors omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Vidare har aktieägare i Bolaget föreslagit att Günter Mårder nyväljs som ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås nyval av Stefan Sallerfors.

Thorbjörn Wennerholm och Therese Lundstedt har avböjt omval.

Vidare har styrelsen föreslagit att Bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarige auktoriserade revisor Daniel Algotsson, nyväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Presentation av föreslagna ledamöter

Günther Mårder. Född 1982. Upplands Väsby. 

Civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm, utbytesstudier på Harvard University. Tidigare förbundsordförande för Unga Aktiesparare. Tidigare styrelseledamot i Aktiefrämjandet och deltagit i projektet Ung Privatekonomi.

Mångårig erfarenhet i strategiskt och operationellt arbete, primärt i finanssektorn och intresseorganisationer. Tidigare positioner omfattar ledamot och senare verkställande direktör för Aktiespararna och sparekonom vid Nordnet Bank. Sedan 2015 är Günther Mårder verkställande direktör för organisationen Företagarna.

Beslut om fastställande av styrelsens förslag om instruktioner för valberedning (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att fastställa styrelsens förslag om instruktioner för valberedning enligt nedan.

1. Inledning

Detta dokument är framtaget av styrelsen för Spotlight Group AB, org.nr 556797–0750 (”Bolaget”) och föreslås fastställas av årsstämman. Instruktionen ska prövas och fastställas av bolagstämman minst en gång per år.

Detta dokument ägs av bolagsstämman. Valberedningen äger rätt att genomföra erforderlig uppdatering av dokumentet inför framläggande till bolagsstämman för fastställande.

2. Utseende av ledamöter till valberedningen

Bolaget ska ha en valberedning bestående av totalt tre ledamöter. De till röstetalet tre största aktieägarna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), baserat på den ägarstatistik som Bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per den 9 maj 2022, har rätt att utse varsin ledamot till valberedningen.

Styrelsens ordförande ska i samband med att ny valberedning utses, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid vilken inte får överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Utövar inte tillfrågad aktieägare sin rätt att utse en ledamot ska den till röstetalet närmast följande aktieägaren ha rätt att utse ledamot till valberedningen och så vidare fram tills valberedningen består av tre ledamöter. Fler än tre ytterligare aktieägare utöver de tre största aktieägarna behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill.

Information om den slutligen utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordföranden i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.

Om en eller flera av de aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet tre största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet tre största aktieägarna ska ha rätt att utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen, liksom att utse ny ledamot om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

3. Krav på ledamöterna i valberedningen

Följande krav ska tillämpas för ledamöterna i valberedningen:

– Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende* i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

– Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning.

– VD eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. 

– Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

– Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. 

– Utökas antalet ledamöter i valberedningen i framtiden och om då mer än en styrelseledamot kommer till att ingå i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. 

* För bedömning av oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, se punkt 4.4 i Svensk Kod för Bolagsstyrning (”Koden”). 

4. Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska lämna förslag till:

ordförande vid årsstämman,

antalet styrelseledamöter och antalet revisorer,

arvode och annan ersättning till styrelseledamöter, ledamöter i styrelsens olika utskott och arvode till revisorer,

val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter* samt val av revisorer, samt

ändringar av instruktion för valberedning.

* Valberedningen ska på bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum presentera och motivera sina förslag med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i punkt 4.1 Koden.

Valberedningens förslag till val av revisor ska innehålla revisionsutskottets rekommendation. Om förslaget skiljer sig från revisionsutskottets rekommendation ska valberedningen motivera anledningen till att utskottets rekommendation inte följs. Revisorer som föreslås av valberedningen måste ha varit med i revisionsutskottets urvalsförfarande, i tillämpliga fall.

Valberedningen ska meddela Bolaget sina förslag senast sex veckor innan årsstämman. I samband med att valberedningen meddelar sina förslag till Bolaget ska valberedningen även meddela ett yttrande som innehåller den information som ska offentliggöras på Bolagets hemsida i enlighet med punkt 2.6 i Koden.

5.     Valberedningens sammanträden

Valberedningen sammanträder vid behov. Valberedningens ordförande kallar till sådant sammanträde, som ska hållas snarast möjligt från begäran. Representanten för den röstmässigt starkaste ägaren är sammankallande till första sammanträdet.

Valberedningen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna, dock lägst två, deltar i sammanträdet.

Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid sammanträdet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid valberedningens sammanträden ska det föras protokoll. I protokollet ska de beslut som valberedningen har fattat antecknas. Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare. Det ska justeras av valberedningens ordförande, om denne inte har fört protokollet. Om ordförande har fört protokollet ska protokollet justeras av en annan ledamot som valberedningen utser.

6.     Arvode och omkostnader

Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från Bolaget. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av Bolaget under förutsättning att dessa godkänts av styrelsens ordförande. 

7.     Sekretess

Valberedningens ledamöter får inte till utomstående obehörigen lämna upplysningar om Bolagets angelägenheter eller valberedningsarbetet som ledamoten får kännedom om när denne fullgör sitt uppdrag.

Beslut om fastställande av styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledning (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att fastställa styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledning enligt nedan.

1 Inledning

Styrelsen ska upprätta ett förslag till nya riktlinjer för ersättning när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av Riktlinjerna, dock minst vart fjärde år.

Riktlinjerna avser ersättning till Bolagets styrelseledamöter och bolagsledning, vilket idag inkluderar VD, Vice VD och CFO. Riktlinjerna omfattar inte styrelsearvode eller annan ersättning som bolagsstämman beslutar om. Ingen rörlig ersättning eller aktiebaserad ersättning som inte har beslutats utav bolagsstämman utgår till styrelseledamöterna eller bolagsledningen.

2 Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen

Ersättningarna enligt Riktlinjerna är utformade för att säkerställa tillgång till den kompetens Bolaget behöver för att uppnå Bolagets långsiktiga mål. Genom möjlighet till marknadsmässig ersättning ges Bolaget förutsättningar för att anställa, motivera och behålla personer med hög nivå av kunskap och erfarenhet till bolagsledningen, på så vis gynnas Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen. 

3 Ersättningsformer

 3.1 Allmänt

De ersättningsformer som omfattas av Riktlinjerna och som styrelseledamöter och bolagsledningen kan erhålla är följande:

1. Styrelseledamöter kan för arbete som utförs för Bolagets räkning och som inte omfattas av styrelsens arbete erhålla konsultarvode.

2. Bolagsledningen erhåller:

en fast ersättning,
pension,
andra förmåner, samt
eventuell ersättning vid avslutad anställning (exempelvis genom konkurrensklausul).

3.2 Konsultarvode

Vissa styrelseledamöter anlitas från tid till annan för att utföra arbete för Bolagets räkning, vilket inte omfattas utav styrelseledamotens arbete i styrelsen. Vid de tillfällen som styrelseledamöter anlitas i egenskap av konsulter ska ett marknadsmässigt konsultarvode utgå till styrelseledamoten. En förutsättning för att marknadsmässigt konsultarvode ska utgå är att tjänsterna bidrar till Bolagets långsiktiga intressen.

​​​​​​​3.3 Fast ersättning

Den fasta ersättningen består av ersättning till ett marknadsmässigt belopp. Beloppet baseras på bolagsledningens arbetsbelastning, ansvar, roll och kompetens.

​​​​​​​3.4 Pension

Bolagsledningen äger rätt till marknadsmässiga pensionsavsättningar. Pensionsavsättningarna ska inte uppgå till mer än 35 procent av den fasta ersättningen, om inte högre procentsats uppkommer på grund av t.ex. lag.

​​​​​​​3.5 Andra förmåner

Bolagsledningen har även rätt till andra förmåner, till exempel bilförmåner och sjukvårdsförsäkring. Premier och andra kostnader som hänför sig till nämnda förmåner ska inte uppgå till mer än 15 procent av den fasta ersättningen.

4    Lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda

Vid upprättande av Riktlinjerna beaktades lönen och anställningsvillkoren för Bolagets anställda i syfte att säkerställa att ersättningen till Bolagsledningen är rimliga i förhållande till den allmänna strukturen för ersättning i Bolaget.

5    Beredning inför beslutsfattande

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott som ska genomföra, följa och utvärdera Riktlinjerna. Ersättningsutskottet ska även komma med förslag på erforderliga ändringar och justeringar av Riktlinjerna. Styrelsen ska, genom ersättningsutskottet, upprätta förslag till årsstämman om nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av Riktlinjerna, dock minst vart fjärde år.

Styrelsen arbetar löpande med att identifiera faktiska och potentiella intressekonflikter, vilka ska dokumenteras och hanteras i enlighet med gällande interna rutiner. Ledamöterna av ersättningsutskottet ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ledamot ska inte delta i beredning eller beslut rörande ersättning till sig själv.

Styrelsen ska minst en gång per år upprätta en ersättningsrapport.

6    Möjlighet att avvika från Riktlinjerna

Styrelsen får tillfälligt frångå Riktlinjerna. Styrelsen får endast frångå riktlinjerna i enskilda fall där det finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

7    Uppsägningstid

Mellan Bolaget och samtliga personer i bolagsledningen gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. I vissa situationer har personer i bolagsledningen möjlighet till utbetalning av extra månadslöner vid uppsägning från Bolagets sida. Sådana utbetalningar kan maximalt uppgå till 6 månadslöner.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bolagsordningen ändras så att den överensstämmer med nedan.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Nuvarande lydelse:

§ 10 ÅRSSTÄMMA
Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordningen.
Val av en eller två justeringspersoner.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
Beslut

om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer.
Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
Val av styrelse och revisorer eller revisionsbolag.
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Föreslagen lydelse:

§ 10 ÅRSSTÄMMA
Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordningen.
Val av en eller två justeringspersoner.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Framläggande av

årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående år har följts.

Beslut

om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer.
Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
Val av styrelse och revisorer eller revisionsbolag.
Beslut om instruktioner för valberedning.
Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
Beslut om riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledning.
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

_______________

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Stortorget 3 i Malmö samt på bolagets hemsida www.spotlightgroup.se senast tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Malmö i april 2022
Spotlight Group AB
STYRELSEN

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Gainbridge Capital, Kalqyl, Placing Corporate Finance och Impact Attracts anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Documents
SPGR 27.00 SEK +3.05 %

Peter Gönczi

CEO and Board member

Born 1975
Elected to the Board in 2014

Peter Gönczi has been a board member since July 2014 and since June 2014 the CEO of Spotlight Group. Gönczi has a Bachelor’s degree in Business and Economics as well as more than 20 years of solid experience in the stock market for growth companies and the companies’ capital raising. Gönczi has worked centrally located in the through the development and growth of the Swedish market for listing growth companies – from telephone trading, news distribution via fax, limited rules and lack of investor protection, to today’s reality. Between 2000 and 2006, Peter Gönczi worked at NGM’s market surveillance and with NGM’s operations, early as head of information surveillance and then as head of NGM’s market surveillance and stock exchange administration. In 2006, Gönczi was appointed Deputy CEO of Spotlight Stock Market (then AktieTorget), a role that in 2011 led to Gönczi being appointed CEO. In his role at Spotlight Stock Market, Peter Gönczi has been a leader in business development, developed the entire organization and its staff, and built up routines, systems and collaborations. Since the group was formed in 2010, Gönczi has also been a leader in the group’s entirety and development. Peter Gönczi was a driving force in the Group’s rebuilding during the years 2012 to 2016 when the ownership was changed (and the current major owners took over), at the same time as Sedermera was restructured, changed and moved to Malmö. Since then, Gönczi, as CEO, has led the work with the entire Group’s development and positioning to the point where the Group stands today.

Holdings in Spotlight Group: Peter Gönczi owns, privately or through companies or related parties, 238,247 shares corresponding to 4.53% of the votes and capital, and 5,500 call options.

Other current board assignments:

  • Ependy AB, Chairman of the board
  • Markets & Corporate Law Nordic AB, board member
  • Sameve Invest AB, board member
  • Finreg Solutions AB, board member
  • Nordic Issuing AB, board member
  • Placing Corporate Finance Sverige AB, Chairman of the board
  • Shark Communication AB, board member
  • Sedermera Corporate Finance AB, Chairman of the board
  • Kalqyl Analys Norden AB, board member
  • Spotlight Stock Market, Chairman of the board

 

 

Dependence on the Company and management, but independent in relation to the Company’s major shareholders.