Spotlight Group

SPGR 28.8 SEK (-0,69%)
November 7, 2022 | Swedish | Regulatory

Spotlight Group AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – september, samt det tredje kvartalet, 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Kvartalet juli–september 2022 (Koncernen)

Nettoomsättningen uppgick till 38 238 (49 066) KSEK
Rörelseresultatet uppgick till -3 376 (7 551) KSEK
Resultat efter skatt uppgick till -3 539 (5 826) KSEK
Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,67 (1,11) SEK
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,66 (1,11) SEK

Perioden januari–september 2022 (Koncernen)

Nettoomsättningen uppgick till 113 356 (145 823) KSEK
Rörelseresultatet uppgick till -29 102 (24 393) KSEK
Resultat efter skatt uppgick till -24 241 (19 122) KSEK
Resultat per aktie före utspädning uppgick till -4,59 (3,66) SEK
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -4,51 (3,66) SEK
Kapitalrelationen uppgick till 110 (137) %
Soliditeten uppgick till 43,9 (60,0) %

Utsikter

Vi bedömer att det dystra marknadsklimatet riskerar att hålla i sig och fortsätter anpassa vår koncern efter det.

VD Peter Gönczi kommenterar tredje kvartalet

Kriser skapar möjligheter. Det ska vi utnyttja.

Jag har arbetat med börs och kapitalisering av bolag i över 20 år och det har sällan varit så tufft – under så lång tid – som det är just nu att kapitalisera mindre bolag. Visst har börsen kanske fallit snabbare och hårdare än vad som skett i år, men att villkoren i emissioner har blivit så tuffa under en så lång tid har jag inte sett förut. Ett annat sätt att exemplifiera det tuffa klimatet, och dess påverkan på oss, är med courtageintäkterna på Spotlight Stock Market. Förra året uppgick de till cirka 3,2 MKR/månad och senaste sex månaderna är snittet cirka 1,5 MKR/månad. Uppräknat till helårstakt är det alltså intäkter på över 20 MKR/år som försvunnit jämfört med förra året. En sådan verklighet skapar behov av att tänka nytt, att tänka kreativt och att ständigt försöka dra lärdomar.

I en koncern som syftar till att förenkla för bolag att växa, bl.a. genom att anskaffa kapital, är det rådande marknadsklimatet utmanande. Vi kommer förbli kostnadsmedvetna samtidigt som vi är flexibla för att genomföra riktade satsningar när möjligheterna uppstår, för det gör de alltid så småningom. Samtidigt måste vi förbereda oss på att nuvarande klimat kan hålla i sig en lång period och därför ständigt fortsätta anpassa vår verksamhet. Exempelvis var transaktionsintäkter av engångskaraktär förra året en stor del av koncernens intjäning. Även om de givetvis fortsatt är viktiga kommer vi arbetar med ett ökat fokus för att säkerställa en ännu stabilare grund av fasta löpande intäkter. Självfallet måste vi skapa förutsättningar för att varje dotterbolag ska tjäna pengar även i detta klimat och vi måste dessutom arbeta för att koncernen ska stå på en stadigare grund av fasta intäkter.

Även nu fortsätter tillväxtbolag nyttja kraften av publikt ägande. Trots den väldigt svåra noteringsmiljön har det noterats 12 bolag på Spotlight Stock Market fram till dags datum, varav fyra tillkommit efter sommaren. Det ska vi vara stolta över. Under tredje kvartalet har vi dessutom sett att våra kostnadsbesparingar börjat ge effekt. Det är dock fortfarande lite tidigt för att se det fulla genomslaget. Till följd av de lanserade besparingarna kommer vi, vid utgången av året, ha en kostnadsbas som är nästan 50 MKR lägre än vad vi var på väg mot innan kriget bröt ut.

Exakt hur denna kris kommer utvecklas är det ingen som vet. Vi vet dock att vi har förutsättningar för att nyttja den till att komma ut starkare på andra sidan. När stormen väl lagt sig kommer vi ha byggt en Spotlight Group-koncern som står starkt rustad för framtiden och som fortsatt är redo att fullgöra sitt syfte – att förenkla för bolag att växa.

Peter Gönczi, VD
Spotlight Group AB

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet

Spotlight Group meddelade i juli 2022 att rörelseresultatet för det andra kvartalet preliminärt förväntades uppgå till ett negativt resultat om cirka 14 MSEK, vilket var något sämre än de utsikter som lämnades vid föregående kvartalsrapport. Samtidigt vidtogs flera verksamhetsförändringar i syfte att fortsatt anpassa organisationen till rådande marknadsklimat. Dels aviserades ytterligare interna besparingsåtgärder, dels meddelades avsikten att avyttra dotterbolaget Gainbridge Capital AB och slutligen aviserades om avveckling av dotterbolaget Impact Attracts AB.
Spotlight Group meddelade i juli 2022 att parterna kommit överens och att ett avtal om avyttringen av Gainbridge Capital AB signerats. Avyttringen är villkorad av Finansinspektionens godkännande.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga händelser att rapportera.

Presentation hos Nyhetsbyrån Direkt

Idag, den 7 november, kommer Spotlight Groups VD Peter Gönczi kommentera rapporten hos Direkt Studios kl. 10:00. Se sändningen genom att klicka här.

Spotlight Nexts kapitalmarknadsdag den 24 november 2022

Den 24 november 2022 kommer Spotlight Groups vice VD Markus Neuding att presentera verksamheten i samband med Spotlight Nexts kapitalmarknadsdag. Spotlight Next är marknadsplatsen Spotlight Stock Markets premiumsegment, framtaget för att bidra med extra synlighet och för att lyfta Spotlight Stock Markets noterade bolag till nästa steg. Kapitalmarknadsdagen arrangeras hos Nyhetsbyrån Direkt Studios på Kungsgatan 33 i Stockholm mellan klockan 12:30-16:30.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Denna information är sådan information som Spotlight Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2022.

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl och Placing Corporate Finance, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Documents
SPGR 27.00 SEK +3.05 %

Peter Gönczi

CEO and Board member

Born 1975
Elected to the Board in 2014

Peter Gönczi has been a board member since July 2014 and since June 2014 the CEO of Spotlight Group. Gönczi has a Bachelor’s degree in Business and Economics as well as more than 20 years of solid experience in the stock market for growth companies and the companies’ capital raising. Gönczi has worked centrally located in the through the development and growth of the Swedish market for listing growth companies – from telephone trading, news distribution via fax, limited rules and lack of investor protection, to today’s reality. Between 2000 and 2006, Peter Gönczi worked at NGM’s market surveillance and with NGM’s operations, early as head of information surveillance and then as head of NGM’s market surveillance and stock exchange administration. In 2006, Gönczi was appointed Deputy CEO of Spotlight Stock Market (then AktieTorget), a role that in 2011 led to Gönczi being appointed CEO. In his role at Spotlight Stock Market, Peter Gönczi has been a leader in business development, developed the entire organization and its staff, and built up routines, systems and collaborations. Since the group was formed in 2010, Gönczi has also been a leader in the group’s entirety and development. Peter Gönczi was a driving force in the Group’s rebuilding during the years 2012 to 2016 when the ownership was changed (and the current major owners took over), at the same time as Sedermera was restructured, changed and moved to Malmö. Since then, Gönczi, as CEO, has led the work with the entire Group’s development and positioning to the point where the Group stands today.

Holdings in Spotlight Group: Peter Gönczi owns, privately or through companies or related parties, 238,247 shares corresponding to 4.53% of the votes and capital, and 5,500 call options.

Other current board assignments:

  • Ependy AB, Chairman of the board
  • Markets & Corporate Law Nordic AB, board member
  • Sameve Invest AB, board member
  • Finreg Solutions AB, board member
  • Nordic Issuing AB, board member
  • Placing Corporate Finance Sverige AB, Chairman of the board
  • Shark Communication AB, board member
  • Sedermera Corporate Finance AB, Chairman of the board
  • Kalqyl Analys Norden AB, board member
  • Spotlight Stock Market, Chairman of the board

 

 

Dependence on the Company and management, but independent in relation to the Company’s major shareholders.