Spotlight Group

SPGR SEK (0,00%)
August 15, 2022 | Swedish | Regulatory

Spotlight Group AB offentliggör härmed halvårsrapport för perioden januari – juni 2022. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Kvartalet april–juni 2022 (Koncernen)

Nettoomsättningen uppgick till 36 858 (54 775) KSEK
Rörelseresultatet uppgick till -14 114 (9 167) KSEK
Resultat efter skatt uppgick till -11 376 (7 157) KSEK
Resultat per aktie före utspädning uppgick till -2,15 (1,37) SEK
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,12 (1,37) SEK

Perioden januari–juni 2022 (Koncernen)

Nettoomsättningen uppgick till 75 118 (96 757) KSEK
Rörelseresultatet uppgick till -25 727 (16 842) KSEK
Resultat efter skatt uppgick till -20 703 (13 296) KSEK
Resultat per aktie före utspädning uppgick till -3,92 (2,56) SEK
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -3,85 (2,56) SEK
Kapitalrelationen uppgick till 116 (129) %
Soliditeten uppgick till 50 (65,3) %

Utsikter

För att återknyta till tidigare rapporter så ser förutsättningarna succesivt ut att förbättras under det andra halvåret. Det tredje kvartalet är dock väldigt svårt att uttala sig om och effekterna av koncernförändringarna kommer att ge större utslag först under årets sista kvartal. Spotlight Group kommer fortsätta anpassa verksamheten för att stå riktigt starka över tid.

VD Peter Gönczi kommenterar andra kvartalet

Det är ingen nyhet för någon att det första halvåret 2022 har medfört utmaningar. Sett till marknadsklimatet uppstod en tvär inbromsning under första kvartalet och den har hållit i sig även under årets andra kvartal. Med facit i hand kan vi konstatera att det snarare än en tillfällig nedgång följt av en snabb återhämtning troligtvis har skett en kalibrering av marknadsläget till, som det ser ut som just nu, ett nytt normalläge med ett klart hårdare klimat för nordiska investerare och bolag. Med insikten om det ”nya normala” finns förutsättningar att göra koncernen anpassad framåt.

Vi har genomfört kostnadsbesparingar, kommit överens om avyttring av fondbolaget Gainbridge Capital AB och beslutat om avveckling av Impact Attracts AB. Kort sagt har vi rättat mun efter matsäck. Självklart fortsätter vi finkalibrera kopplat till utvecklingen, men vår koncern är nu rätt byggd för det klimat vi tror kommer råda under hösten. Därefter kommer vi fortsatt vara snabbfotade för att anpassa koncernen efter marknadsklimat, oavsett vilken riktning klimatet tar.

Oaktat den dystra inledningen befinner vi oss alltså på rätt väg. Koncernstrategin att skapa nya fristående verksamheter såsom Nordic Issuing, Kalqyl, FinReg Solutions, Shark Communication, Placing Corporate Finance och SeaHouse Capital kommer att passa in i det nya klimatet och med lite tålamod göra oss än starkare även i marknadsdippar. Trots att merparten av dessa bolag enbart funnits på marknaden under det senaste året, och därmed haft kort tid att finna rätt strategier och verkligen sätta sina respektive affärsmodeller, har de inte långt kvar till att tillföra ett positivt resultat till koncernen. Exempelvis Nordic Issuing har under årets första sex månader, trots en utmanande tid, genererat plusresultat.

För att återknyta till vad jag sa i samband med vår rapport för det första kvartalet så ser förutsättningarna succesivt ut att förbättras under det andra halvåret. Det tredje kvartalet är dock väldigt svårt att uttala sig om och effekterna av koncernförändringarna kommer att ge större utslag först under årets sista kvartal. Vi är förvissade om att marknadsklimatet över tid kommer att vända och vi kommer fortsätta finkalibrera verksamheten för att stå riktigt starka över tid.

Peter Gönczi, VD
Spotlight Group AB

Väsentliga händelser under perioden

Vid årsstämma den 9 maj 2022 nyvaldes Günther Mårder in som ny styrelseledamot i Spotlight Group AB och Stefan Sallerfors (tidigare styrelseledamot) nyvaldes till styrelsens ordförande. Tidigare styrelseordförande Thorbjörn Wennerholm och styrelseledamot Therese Lundstedt avböjde omval.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Spotlight Group meddelade i juli 2022 att rörelseresultatet för det andra kvartalet preliminärt förväntades uppgå till ett negativt resultat om cirka 14 MSEK, vilket var något sämre än de utsikter som lämnades vid föregående kvartalsrapport. Samtidigt vidtogs flera verksamhetsförändringar i syfte att fortsatt anpassa organisationen till rådande marknadsklimat. Dels aviserades ytterligare interna besparingsåtgärder, dels meddelades avsikten att avyttra dotterbolaget Gainbridge Capital AB och slutligen aviserades om avveckling av dotterbolaget Impact Attracts AB.
Spotlight Group meddelade i juli 2022 att parterna kommit överens och att ett avtal om avyttringen av Gainbridge Capital AB signerats. Avyttringen är villkorad av Finansinspektionens godkännande.

Presentation hos Nyhetsbyrån Direkt

Idag, den 15 augusti, kommer Spotlight Groups VD Peter Gönczi kommentera rapporten hos Direkt Studios kl. 13.30. Se sändningen genom att klicka här.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Denna information är sådan information som Spotlight Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2022.

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Gainbridge Capital, Kalqyl och Placing Corporate Finance, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Documents
Links
SPGR 27.00 SEK +3.05 %