Spotlight Group

SPGR SEK (0,00%)
December 20, 2022 | Swedish | Regulatory

Spotlight Group har tecknat avtal om att avyttra verksamheten i dotterbolaget Impact Attracts AB till Edger Finance AB genom en inkråmsaffär. Ersättning lämnas i form av nyemitterade aktier motsvarande cirka 5 procent av röster och kapital i Edger Finance AB.

Affären är villkorad av att Edger Finance AB:s bolagsstämma godkänner en riktad nyemission av aktier till Spotlight Group, vilket väntas ske under januari 2023. Värdet på affären kommer ha en begränsad effekt på koncernens finansiella ställning och motsvarar det kapital som Spotlight Group tidigare investerat i Impact Attracts AB.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl och Placing Corporate Finance, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Documents
SPGR 27.00 SEK +3.05 %