Spotlight Group

SPGR SEK (0,00%)
May 30, 2023 | Swedish | Regulatory

Som värdepapperskoncern har Spotlight Group ett likviditetskrav att förhålla sig till. Även om bolaget idag är på betryggande avstånd från kraven är det viktigt med flexibilitet i likviditetshanteringen för att kunna hantera de fluktuationer som alltid uppstår i verksamheten. Spotlight Group har idag därför fattat beslut om att uppta ett lån om 25 MSEK från DBT Capital AB. Lånet har tecknats till marknadsmässiga villkor och löper till december 2026.

För tydlighets skull upptas lånet enbart i relation till likviditetshantering och bolagets syn på koncernens kort- och långsiktiga intjäningsförmåga är oförändrad.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 165 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl, Placing Corporate Finance och SeaHouse Capital, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Documents
SPGR 27.00 SEK +3.05 %