Spotlight Group

SPGR SEK (0,00%)
March 7, 2022 | Swedish | Regulatory

Med anledning av det mycket osäkra marknadsklimatet under årets inledning, i synnerhet kopplat till utvecklingen de senaste veckorna, har styrelsen i Spotlight Group AB fattat beslut om att återkalla det i bokslutskommunikén kommunicerade förslaget om utdelning. Samtidigt konstateras att de farhågor kring marknadsklimatet som Bolaget tidigare givit uttryck för, och som därefter försämrats väsentligt, medför ett förväntat negativt resultat om ca 7 – 12 MKR för första kvartalet 2022.

Grunden för styrelsens beslut om att återkalla det kommande förslaget om utdelning är det osäkra omvärldsläget och de svårigheter som detta innebär för att kunna kapitalisera tillväxtbolag på den nordiska marknaden. Det är styrelsens förhoppning och ambition att under hösten kunna kalla till extra bolagsstämma för att fatta beslut om att dela ut hela eller delar av det tidigare nämnda utdelningsförslaget. Det långsiktiga målet om att, under en konjunkturcykel, genomsnittligt dela ut 50 % av nettoresultatet kvarstår.

Det osäkra och väldigt avvaktande marknadsklimatet medför att bolaget förväntas göra ett negativt resultat om ca 7 – 12 MKR första kvartalet 2022. Detta påverkar troligtvis även bolagets förmåga att under 2022 uppnå sina långsiktiga målsättningar. Mot denna bakgrund, samt med beaktande av svårigheten att bedöma hur länge den osäkra situationen kommer att kvarstå, vidtar bolaget genast åtgärder för att minska sin kostnadsbas. Dessa kostnadseffektiviseringar förväntas, vid full effekt, minska kostnaderna med minst 20 MKR på årsbasis.

”Starten på året var redan innan de senaste veckornas händelser väldigt avvaktande och läget har snabbt försämrats. Detta har skapat problem i flera kapitaliseringar och noteringsprocesser. För koncernens del innebär det att intäkter både minskas och senareläggs. Att avvakta med utdelning och att kostnadseffektivisera är viktiga åtgärder att vidta i dessa tider och jag tror själv på devisen ’ju förr desto bättre’ när osäkerhet råder. Jag är dock fast övertygad om att ingen av de åtgärder som vi vidtar nu kommer att påverka vår förmåga att leverera med samma kapacitet som tidigare så fort marknadsklimatet förbättras – vilket det alltid gör förr eller senare”, säger Peter Gönczi, VD för Spotlight Group.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Denna information är sådan information som Spotlight Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2022.

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Gainbridge Capital, Kalqyl, Placing Corporate Finance och Impact Attracts anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Documents
SPGR 27.00 SEK +3.05 %