Spotlight Group

SPGR 29 SEK (4,32%)
January 5, 2023 | Swedish | Regulatory

Vid extra bolagsstämma i Spotlight Group AB (“Spotlight Group” eller “Bolaget”)  den 20 december 2022 beslutades dels om incitamentsprogram LTIP 2023 för ledande befattningshavare och personal inom koncernen, dels att ge ett begränsat antal nyckelpersoner inom Spotlight Group-koncernen möjlighet att teckna sedvanliga teckningsoptioner av serie TO 2. LTIP 2023 ger medarbetare i Spotlight Group-koncernen möjlighet att teckna aktier, med vidhängande aktierätter, till marknadsvärdet i en riktad emission. Styrelsen i Spotlight Group har nu beslutat om tilldelning av samtliga aktier i den riktade emissionen och samtliga teckningsoptioner av serie TO 2.

LTIP 2023
Teckningskursen för aktier i den riktade emissionen har i enlighet med villkoren tidigare fastställts till 26,93 SEK per aktie. Totalt tilldelas 49 tecknare 33 250 aktier i Spotlight Group. Genom den riktade emissionen tillförs Bolaget cirka 0,9 MSEK. Samtidigt utställs 66 500 teckningsoptioner till dotterbolaget Markets & Corporate Law Nordic AB för förvaring fram till dess att nyttjandeperiod inträder om tre år. Tid för betalning avseende tilldelade aktier pågår till och med den 30 januari 2023. Förutsatt att samtliga teckningsoptioner nyttjas (om tre år) tillförs Bolaget ytterligare cirka 0,2 MSEK.

TO 2
I enlighet med villkoren har kurs för att teckna TO 2 tidigare fastställts till 5,09 SEK per teckningsoption. Fastställt pris för nyttjande av TO 2 efter tre år uppgår till 29,60 SEK per aktie.  Totalt tecknades samtliga 80 000 TO 2 i Spotlight Group och Bolaget tillförs således cirka 0,4 MSEK. TO 2 tecknades bland annat av koncernens VD, vice VD, CFO och samtliga dotterbolags-VD:ar. Tid för betalning pågår till och med den 30 januari 2023. Förutsatt att samtliga TO 2 nyttjas (om tre år) tillförs Bolaget ytterligare cirka 2,4 MSEK.

Antal aktier och utspädning
Till följd av LTIP 2023 kommer antalet aktier i Spotlight Group, efter registrering hos Bolagsverket, att öka med initialt 33 250 stycken, till totalt 6 020 331 aktier. Aktiekapitalet ökar samtidigt med initialt 83 125,00 SEK, till totalt 15 050 827,50 SEK. Efter löptidens slut om tre år kan antalet aktier, vid fullt nyttjande av de teckningsoptioner som av tekniska skäl ställts ut till Markets & Corporate Law Nordic AB, öka med ytterligare 66 500 aktier, till totalt 6 086 831 aktier. Aktiekapitalet kan samtidigt vid fullt nyttjande av dessa teckningsoptioner öka med 166 250,00 SEK, till totalt 15 217 077,50 SEK. Den totala utspädningen till följd av LTIP 2023 uppgår således till cirka 1,6 procent av röster och kapital. Samtliga ovan angivna tal är beräknade inkluderat den nu pågående fullt säkerställda företrädesemissionen.

Till följd av TO 2 kan det totala antalet aktier i Bolaget, vid fullt nyttjande av samtliga TO 2 efter tre år, öka med ytterligare 80 000 aktier, till totalt 6 166 831 aktier. Aktiekapitalet ökar då samtidigt med 200 000,00 SEK, till totalt 15 417 077,50 SEK. Den totala utspädningen till följd av TO 2 uppgår således till ytterligare cirka 1,3 procent av röster och kapital. Samtliga ovan angivna tal är beräknade inkluderat den nu pågående fullt säkerställda företrädesemissionen samt att teckningsoptioner emitterade i samband med LTIP 2023 nyttjas fullt ut.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl och Placing Corporate Finance, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Documents
SPGR 27.00 SEK +3.05 %

Peter Gönczi

CEO and Board member

Born 1975
Elected to the Board in 2014

Peter Gönczi has been a board member since July 2014 and since June 2014 the CEO of Spotlight Group. Gönczi has a Bachelor’s degree in Business and Economics as well as more than 20 years of solid experience in the stock market for growth companies and the companies’ capital raising. Gönczi has worked centrally located in the through the development and growth of the Swedish market for listing growth companies – from telephone trading, news distribution via fax, limited rules and lack of investor protection, to today’s reality. Between 2000 and 2006, Peter Gönczi worked at NGM’s market surveillance and with NGM’s operations, early as head of information surveillance and then as head of NGM’s market surveillance and stock exchange administration. In 2006, Gönczi was appointed Deputy CEO of Spotlight Stock Market (then AktieTorget), a role that in 2011 led to Gönczi being appointed CEO. In his role at Spotlight Stock Market, Peter Gönczi has been a leader in business development, developed the entire organization and its staff, and built up routines, systems and collaborations. Since the group was formed in 2010, Gönczi has also been a leader in the group’s entirety and development. Peter Gönczi was a driving force in the Group’s rebuilding during the years 2012 to 2016 when the ownership was changed (and the current major owners took over), at the same time as Sedermera was restructured, changed and moved to Malmö. Since then, Gönczi, as CEO, has led the work with the entire Group’s development and positioning to the point where the Group stands today.

Holdings in Spotlight Group: Peter Gönczi owns, privately or through companies or related parties, 238,247 shares corresponding to 4.53% of the votes and capital, and 5,500 call options.

Other current board assignments:

  • Ependy AB, Chairman of the board
  • Markets & Corporate Law Nordic AB, board member
  • Sameve Invest AB, board member
  • Finreg Solutions AB, board member
  • Nordic Issuing AB, board member
  • Placing Corporate Finance Sverige AB, Chairman of the board
  • Shark Communication AB, board member
  • Sedermera Corporate Finance AB, Chairman of the board
  • Kalqyl Analys Norden AB, board member
  • Spotlight Stock Market, Chairman of the board

 

 

Dependence on the Company and management, but independent in relation to the Company’s major shareholders.