Spotlight Group

SPGR SEK (0,00%)
January 3, 2023 | Swedish | Regulatory

Vid extra bolagsstämma den 20 december 2022 beslutades dels om incitamentsprogram LTIP 2023 för ledande befattningshavare och personal inom koncernen, dels att ge ett begränsat antal nyckelpersoner inom Spotlight Group-koncernen möjlighet att teckna sedvanliga teckningsoptioner av serie TO 2. LTIP 2023 ger medarbetare i Spotlight Group-koncernen möjlighet att teckna aktier, med vidhängande aktierätter, till marknadsvärdet i en riktad emission. Teckningskursen för aktier i den riktade emissionen har fastställts till 26,93 SEK per aktie. Teckningskursen för att teckna TO 2 har fastställts till 5,09 SEK per teckningsoption. Fastställt pris för nyttjande av respektive TO 2 efter tre år uppgår till 29,60 SEK per aktie.

Teckningskurs för aktier i den riktade emissionen hänförligt till LTIP 2023 motsvarar i enlighet med beslutet den volymviktade genomsnittskursen i Spotlight Groups aktie på Spotlight Stock Market under handelsperioden 29 december 2022 till och med den 3 januari 2023. Teckningskurs för TO 2 har fastställts genom ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-modellen. Priset för nyttjande av TO 2 efter tre år baseras på en teckningskurs vid nyttjande av teckningsoptionerna om 110 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under perioden 29 december 2022 till och med den 3 januari 2023.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl och Placing Corporate Finance, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Documents
SPGR 27.00 SEK +3.05 %