Spotlight Group

4 januari, 2022 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Vid extra bolagsstämma i Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) den 21 december 2021 beslutades att införa ett incitamentsprogram (LTIP 2022) för ledande befattningshavare och personal inom koncernen. LTIP 2022 ger medarbetare i Spotlight Group-koncernen möjlighet att köpa aktier, med tillhörande aktierätter, till marknadsvärde i en riktad emission. Utöver deltagande i LTIP 2022 har ett begränsat antal nyckelpersoner inom koncernen givits möjlighet att teckna sedvanliga teckningsoptioner (TO 1). Styrelsen i Spotlight Group har nu beslutat om tilldelning av samtliga aktier i den riktade emissionen och samtliga TO 1.

”Vi är mycket nöjda med intresset som klart översteg omfattningen av incitamentsprogrammet. Medarbetarna i koncernen är vår mest betydelsefulla tillgång och uppslutningen bakom programmet tycker jag även visar deras tro på Spotlight Group och det vi gör”, säger Peter Gönczi, VD för Spotlight Group.

LTIP 2022
Teckningskursen för aktier i den riktade emissionen har i enlighet med villkoren tidigare fastställts till 98,18 SEK. Totalt tilldelas 83 tecknare 17 850 aktier, med tillhörande aktierätter, i Spotlight Group. Samtidigt utställs 35 700 teckningsoptioner till dotterbolaget Markets & Corporate Law Nordic AB för förvaring fram till dess att nyttjandeperiod inträder om tre år. Tid för betalning avseende tilldelade aktier pågår till och med den 25 januari 2022.

TO 1
I enlighet med villkoren har kurs för att teckna TO 1 tidigare fastställts till 13,70 SEK. Fastställt pris för nyttjande av TO 1 efter tre år uppgår till 109,40 SEK.  Totalt tecknades samtliga 56 200 TO 1 i Spotlight Group. Dessa tecknades bland annat av koncernens VD, vice VD, CFO och samtliga dotterbolags-VD:ar. Tid för betalning pågår till och med den 25 januari 2022.

Antal aktier och utspädning
Till följd av LTIP 2022 kommer antalet aktier i Spotlight Group, efter registrering hos Bolagsverket, att öka med initialt 17 850 stycken, till totalt 5 282 719 aktier. Aktiekapitalet ökar samtidigt med initialt 44 625,00 SEK, till totalt 13 206 797,50 SEK. Efter löptidens slut om tre år kan antalet aktier, vid fullt nyttjande av de teckningsoptioner som av tekniska skäl ställts ut till Markets & Corporate Law Nordic AB, öka med ytterligare 35 700 aktier, till totalt 5 318 429 aktier. Aktiekapitalet kan samtidigt vid fullt nyttjande av dessa teckningsoptioner öka med 89 250,00 SEK, till totalt 13 296 047,50 SEK. Den totala utspädningen till följd av LTIP 2022 uppgår således till cirka 1 procent av röster och kapital.

Till följd av TO 1 kan det totala antalet aktier i Bolaget, vid fullt nyttjande av samtliga TO 1 efter tre år, öka med ytterligare 56 200 aktier, till totalt 5 374 629 aktier. Aktiekapitalet ökar då samtidigt med 140 500,00 SEK, till totalt 13 436 547,50 SEK (förutsatt tidigare nyttjande av samtliga aktierätter). Den totala utspädningen till följd av TO 1 uppgår således till ytterligare cirka 1,1 procent av röster och kapital.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 165 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, eAktiebok, Gainbridge Capital och Kalqyl, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %