Spotlight Group

Ersättning

Redogörelse för ersättningsbestämmelser

Styrelsen för Spotlight Group-koncernen fastställer och uppdaterar årligen ersättningsbestämmelser, vilka utgår från Finansinspektionens föreskrifter (2017:2) om värdepappersrörelse. Vid utformningen av bestämmelserna har styrelsen beaktat den typ av verksamhet som bedrivs inom koncernen samt dess omfattning och komplexitet.

Styrelsen har vid en sammanvägd bedömning beslutat att endast fast ersättning, såväl direkt som indirekt, ska kunna utgå till bolagets styrelse och ledning, med undantag för vad som beslutas av bolagsstämman. Vidare har styrelsen beslutat att det ska finnas en begränsad möjlighet till rörlig ersättning för övriga anställda i bolaget och dess dotterbolag. Således äger styrelsen inte rätt att teckna avtal om rörlig ersättning och/eller aktierelaterade incitamentsprogram. Endast bolagsstämman äger rätt att besluta om sådana rörliga ersättningar för anställda i bolaget, vilket har gjorts genom införande av ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till koncernens anställda.

Vidare ska styrelsens ordförande, såsom särskild ledamot, tillsammans med bolagets VD, bereda styrelsens beslut om ersättning till den verkställande ledningen, nyckelpersoner samt anställda som innehar det övergripande ansvaret för företagets kontrollfunktioner inom koncernen. För det fall att företagets kontrollfunktioner utkontrakterats ska kontrollfunktionernas arvode beslutas av styrelsen. VD ska dock ej medverka vid beredning av ersättningsbeslut för VD.

Därutöver innehåller ersättningsbestämmelserna bland annat kriterier för hur ersättning ska utgå. Kriterierna bedöms motverka att anställda, i syfte att höja sin fasta ersättning, tar risker i sitt arbete som kan påverka bolagets riskprofil negativt. Bestämmelserna är också antagna i syfte att ge alla medarbetare samma rättigheter och möjligheter till ersättning oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.

Genom att styrelsens ordförande är utsedd till särskild ledamot, samt att ersättningssystemet är utformat för att skapa en balans mellan fasta och rörliga ersättningar bedöms bolaget minimera anställdas monetära incitament för att öka verksamhetens riskprofil. Ersättningsbestämmelserna anses sammantaget främja en sund och effektiv riskhantering samt motverka ett överdrivet risktagande inom verksamheten.

SPGR 27.00 SEK +3.05 %

Peter Gönczi

CEO and Board member

Born 1975
Elected to the Board in 2014

Peter Gönczi has been a board member since July 2014 and since June 2014 the CEO of Spotlight Group. Gönczi has a Bachelor’s degree in Business and Economics as well as more than 20 years of solid experience in the stock market for growth companies and the companies’ capital raising. Gönczi has worked centrally located in the through the development and growth of the Swedish market for listing growth companies – from telephone trading, news distribution via fax, limited rules and lack of investor protection, to today’s reality. Between 2000 and 2006, Peter Gönczi worked at NGM’s market surveillance and with NGM’s operations, early as head of information surveillance and then as head of NGM’s market surveillance and stock exchange administration. In 2006, Gönczi was appointed Deputy CEO of Spotlight Stock Market (then AktieTorget), a role that in 2011 led to Gönczi being appointed CEO. In his role at Spotlight Stock Market, Peter Gönczi has been a leader in business development, developed the entire organization and its staff, and built up routines, systems and collaborations. Since the group was formed in 2010, Gönczi has also been a leader in the group’s entirety and development. Peter Gönczi was a driving force in the Group’s rebuilding during the years 2012 to 2016 when the ownership was changed (and the current major owners took over), at the same time as Sedermera was restructured, changed and moved to Malmö. Since then, Gönczi, as CEO, has led the work with the entire Group’s development and positioning to the point where the Group stands today.

Holdings in Spotlight Group: Peter Gönczi owns, privately or through companies or related parties, 238,247 shares corresponding to 4.53% of the votes and capital, and 5,500 call options.

Other current board assignments:

  • Ependy AB, Chairman of the board
  • Markets & Corporate Law Nordic AB, board member
  • Sameve Invest AB, board member
  • Finreg Solutions AB, board member
  • Nordic Issuing AB, board member
  • Placing Corporate Finance Sverige AB, Chairman of the board
  • Shark Communication AB, board member
  • Sedermera Corporate Finance AB, Chairman of the board
  • Kalqyl Analys Norden AB, board member
  • Spotlight Stock Market, Chairman of the board

 

 

Dependence on the Company and management, but independent in relation to the Company’s major shareholders.