Spotlight Group

Ersättning

Redogörelse för ersättningsbestämmelser

Styrelsen för Spotlight Group-koncernen fastställer och uppdaterar årligen ersättningsbestämmelser, vilka utgår från Finansinspektionens föreskrifter (2017:2) om värdepappersrörelse. Vid utformningen av bestämmelserna har styrelsen beaktat den typ av verksamhet som bedrivs inom koncernen samt dess omfattning och komplexitet.

Styrelsen har vid en sammanvägd bedömning beslutat att endast fast ersättning, såväl direkt som indirekt, ska kunna utgå till bolagets styrelse och ledning, med undantag för vad som beslutas av bolagsstämman. Vidare har styrelsen beslutat att det ska finnas en begränsad möjlighet till rörlig ersättning för övriga anställda i bolaget och dess dotterbolag. Således äger styrelsen inte rätt att teckna avtal om rörlig ersättning och/eller aktierelaterade incitamentsprogram. Endast bolagsstämman äger rätt att besluta om sådana rörliga ersättningar för anställda i bolaget, vilket har gjorts genom införande av ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till koncernens anställda.

Vidare ska styrelsens ordförande, såsom särskild ledamot, tillsammans med bolagets VD, bereda styrelsens beslut om ersättning till den verkställande ledningen, nyckelpersoner samt anställda som innehar det övergripande ansvaret för företagets kontrollfunktioner inom koncernen. För det fall att företagets kontrollfunktioner utkontrakterats ska kontrollfunktionernas arvode beslutas av styrelsen. VD ska dock ej medverka vid beredning av ersättningsbeslut för VD.

Därutöver innehåller ersättningsbestämmelserna bland annat kriterier för hur ersättning ska utgå. Kriterierna bedöms motverka att anställda, i syfte att höja sin fasta ersättning, tar risker i sitt arbete som kan påverka bolagets riskprofil negativt. Bestämmelserna är också antagna i syfte att ge alla medarbetare samma rättigheter och möjligheter till ersättning oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.

Genom att styrelsens ordförande är utsedd till särskild ledamot, samt att ersättningssystemet är utformat för att skapa en balans mellan fasta och rörliga ersättningar bedöms bolaget minimera anställdas monetära incitament för att öka verksamhetens riskprofil. Ersättningsbestämmelserna anses sammantaget främja en sund och effektiv riskhantering samt motverka ett överdrivet risktagande inom verksamheten.

SPGR 27.00 SEK +3.05 %