Spotlight Group

20 december, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Imorgon, den 21 december 2021, hålls extra bolagsstämma i Spotlight Group AB (“Spotlight Group” eller “Bolaget”). Den extra bolagsstämman beslutar därigenom, förutsatt godkännande, om att införa ett incitamentsprogram (LTIP 2022) för ledande befattningshavare och personal inom koncernen. Incitamentsprogrammet ger medarbetare i Spotlight Group-koncernen möjlighet att köpa aktier, med vidhängande aktierätter, till marknadsvärde i en riktad emission. Teckningskursen för aktier i den riktade emissionen har nu fastställts till 98,18 SEK i enlighet med villkoren om en volymviktad genomsnittskurs (VWAP) beräknad under en handelsperiod om fem dagar föregående beslutet om den riktade emissionen.

Teckningsoptioner av serie TO 1
Utöver deltagande i LTIP 2022 ges ett begränsat antal nyckelpersoner inom koncernen möjlighet att teckna sedvanliga teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes-modellen baserat på en teckningskurs vid nyttjande av teckningsoptionerna om 110 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under en period om 10 handelsdagar till och med dagen för stämman. I enlighet med villkoren kommer fastställd teckningskurs för TO 1 samt pris för nyttjande (”strike price”) av TO 1 efter tre år meddelas marknaden efter börsens stängning imorgon den 21 december 2021.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 165 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, eAktiebok, Gainbridge Capital och Kalqyl, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %