Spotlight Group

15 september, 2020 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Idag, den 15 september 2020, inleds handeln i Spotlight Group AB:s (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) aktier på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under kortnamnet SPGR. Aktiens ISIN-kod är SE0014704763.

Om Spotlight Group
Spotlight Group etablerades 1997 och är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Koncernens verksamhetsgrenar har sedan 2015 på olika sätt varit delaktiga i att cirka 11,4 miljarder SEK har tillförts i form av tillväxtkapital till noterade bolag genom fler än 500 transaktioner – varav drygt 125 noteringar. Spotlight Group är en viktig del i ett system för framtidens bolag, en infrastruktur inom vilken tillväxtbolag kan växa och utvecklas. En viktig del i detta är att kontinuerligt sträva efter att skapa sunda förutsättningar att anskaffa kapital från såväl institutioner som från professionella investerare och allmänheten, samtidigt som dessa aktörer erbjuds att ta del av bolagens tillväxtresa. Den öppna infrastruktur Spotlight Group fram till idag har byggt upp och kontinuerligt vidareutvecklar kan beskrivas som en öppen plattform av börsnära och skalbara verksamheter och tjänster med starka intäkts- och utvecklingssynergier. Koncernen omfattar idag marknadsplatsen Spotlight Stock Market, den legala rådgivaren Markets & Corporate Law Nordic AB, fondkommissionären Sedermera Fondkommission, samt emissionsinstitutet Nordic Issuing.

Erbjudande av aktier inför notering
Innan den nu förestående noteringen på Spotlight Stock Market genomfördes ett erbjudande som övertecknades. Erbjudandet motsvarade totalt cirka 10,6 MSEK och tecknades till cirka 1 817 procent (inkluderat teckningsåtaganden). Samtliga aktier förvärvades från en säljande aktieägare varmed Spotlight Group inte tillfördes något kapital. Totalt tillfördes Spotlight Group 1 178 nya aktieägare via erbjudandet.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare och Nordic Issuing emissionsinstitut i samband med erbjudandet inför noteringen på Spotlight Stock Market.

För mer information om Spotlight Group, vänligen kontakta:
Investor Relations, Spotlight Group AB
E-post: ir@spotlightgroup.se
Hemsida: www.spotlightgroup.se

För ytterligare information om nyligen genomfört erbjudande och aktuell notering, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission – Finansiell rådgivare
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För specifika frågor om nyligen genomfört erbjudande och aktuell notering, vänligen kontakta:
Nordic Issuing – Emissionsinstitut
Telefon: +46 (0) 40-632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %