Spotlight Group

29 december, 2022 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDKOREA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Idag, den 29 december 2022, inleds teckningsperioden i Spotlight Group AB:s (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är på förhand fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och vederlagsfritt garantiåtagande. Även allmänheten inbjuds till att teckna aktier i Företrädesemissionen. Teckningsperioden löper till och med den 12 januari 2022. Företrädesemissionen tillför Bolaget genom fullteckning cirka 17,6 MSEK före emissionskostnader, som beräknas understiga 0,1 MSEK. Memorandum och teaser hålls tillgängliga via bland annat Bolagets (www.spotlightgroup.se), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. På Nordic Issuing AB:s hemsida finns möjligheten att teckna aktier med digital signering. Information om Företrädesemissionen finns även att tillgå via Bolagets kampanjsida som nås genom att klicka här. Bakgrund och motiv i sammandrag Spotlight Group etablerades 1997 och är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Koncernens verksamhetsgrenar har sedan 2015 på olika sätt varit delaktiga i att cirka 17,9 miljarder SEK har tillförts i form av tillväxtkapital till noterade bolag genom fler än 740 transaktioner, varav drygt 180 noteringar. Likt många andra aktörer i branschen har Spotlight Group påverkats av det snabbt förändrade marknadsklimatet under 2022. De besparingsåtgärder som initierades började framför allt ge effekt under det tredje kvartalet och kommer resultera i att Spotlight Group vid utgången av året, kommer ha en kostnadsbas som är nästan 50 miljoner kronor lägre än vad Bolaget var på väg mot i inledningen av 2022. Det är centralt för koncernen att minnas sin unika inriktning och att ytterligare förstärka denna. Bolaget genomför därför Företrädesemissionen i syfte att kunna fortsätta sin utveckling och att sträva efter att ta marknadsandelar fram till dess att koncernen anpassats fullt ut till det rådande marknadsklimatet. För fullständig information hänvisas till det memorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Memorandumet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns bland annat att tillgå på Bolagets (www.spotlightgroup.se), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Information om Företrädesemissionen finns även att tillgå via Bolagets kampanjsida som nås genom att klicka här. Tidplan för Företrädesemissionen Handel med teckningsrätter: 29 december 2022 – 9 januari 2023. Teckningsperiod: 29 december 2022 – 12 januari 2023. Offentliggörande av slutgiltigt utfall i Företrädesemissionen: Omkring den 13 januari 2023. Handel med BTA (betald tecknad aktie): Från och med den 29 december 2022 till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Sista dag för handel i BTA kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter Företrädesemissionens genomförande. Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 25,00 SEK per aktie. Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 704 362 antal aktier. Bolaget kommer tillföras en emissionslikvid om cirka 17,6 MSEK före emissionskostnader som beräknas understiga 0,1 MSEK. Företrädesrätt till teckning: För varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 27 december 2022 erhålls en (1) teckningsrätt. Femton (15) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier. Teckning och betalning: Teckning med stöd av teckningsrätter sker under teckningsperioden i enlighet med ”Villkor för Erbjudandet” i memorandumet. Observera att teckningsrätter som aktieägaren inte avser nyttja måste säljas senast den 9 januari för att inte förfalla utan värde. Antal aktier innan Företrädesemissionen: 5 282 719 aktier. Utspädning: De befintliga aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter till att teckna aktier kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 13,3 procent av rösterna och kapitalet genom Företrädesemissionen. Tecknings- och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och vederlagsfritt garantiåtagande om cirka 17,6 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionsvolymen. Företrädesemissionen är således fullt säkerställd. Handelsplats: Spotlight Stock Market. Rådgivare I samband med Företrädesemissionen har Spotlight Group anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB är Bolagets kommunikationsrådgivare. För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta: Sedermera Corporate Finance AB Telefon: +46 40 615 14 10 E-post: info@sedermera.se Hemsida: www.sedermera.se

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl och Placing Corporate Finance, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Viktig Information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det memorandum som Bolaget offentliggör med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande om att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller värdepapper i Spotlight Group i USA eller annanstans. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %