Spotlight Group

15 maj, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Idag, den 15 maj 2023, hölls årsstämma i Spotlight Group AB (“Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen (punkt 8a)
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet (punkt 8c)
Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer (punkt 9)
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter. Stämman beslutade att en (1) revisor utses.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 10)
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 420 000 kronor per årsbasis till styrelseordförande (att utbetalas med en tolftedel (1/12) av 420 000 kronor per månad) och med vardera 210 000 kronor per årsbasis till styrelseledamöter som ej är anställda inom koncernen och/eller uppbär styrelsearvode från annat bolag inom koncernen och/eller annan ersättning från bolag inom koncernen (att utbetalas med en tolftedel (1/12) av 210 000 kronor per månad). Såsom annan ersättning omfattas inte marknadsmässigt konsultarvode för utfört arbete. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor eller revisionsbolag (punkt 11)
Stämman beslutade att omvälja Anna Barkfeldt Stahre, Jakob Grinbaum, Peter Gönczi, Günther Mårder, Fredrik Persson och Stefan Sallerfors som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande nyvaldes Günther Mårder.

Stämman beslutade att Bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarige auktoriserade revisor Daniel Algotsson, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om instruktioner för valberedning (punkt 12)
Stämman beslutade att fastställa instruktioner för valberedningen i enlighet med förslaget.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 13)
Stämman beslutade att godkänna den ersättningsrapport som framlagts avseende verksamhetsåret 2022. 

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 14)

Tidigare lydelser:
Beslutad ny lydelse:

§ 10 ÅRSSTÄMMA

6. Framläggande av

årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående år har följts.

§ 10 ÅRSSTÄMMA

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledning (punkt 15)
Stämman beslutade att anta riktlinjerna för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledning i enlighet med förslaget.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 165 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl, Placing Corporate Finance och SeaHouse Capital, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %