Spotlight Group

22 maj, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Idag, den 22 maj 2024, hölls årsstämma i Spotlight Group AB (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen (punkt 8a)
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)
Stämman beslutade att disponera över Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Ansvarsfrihet (punkt 8c)
Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer (punkt 9)
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter. Stämman beslutade att en (1) revisor utses.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 10)
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 420 000 kronor per årsbasis till styrelseordförande (att utbetalas med en tolftedel (1/12) av 420 000 kronor per månad) och med vardera 210 000 kronor per årsbasis till styrelseledamöter som ej är anställda inom koncernen och/eller uppbär styrelsearvode från annat bolag inom koncernen och/eller annan ersättning från bolag inom koncernen (att utbetalas med en tolftedel (1/12) av 210 000 kronor per månad). Såsom annan ersättning omfattas inte marknadsmässigt konsultarvode för utfört arbete. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor eller revisionsbolag (punkt 11)
Stämman beslutade att omvälja Anna Barkfeldt Stahre, Jakob Grinbaum, Günther Mårder och Fredrik Persson som ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman om nyval av Sara Uhlén till ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande omvaldes Günther Mårder.

Stämman beslutade att Bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarige auktoriserade revisor Daniel Algotsson, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om instruktioner för valberedning (punkt 12)
Stämman beslutade att fastställa instruktioner för valberedningen i enlighet med förslaget som framgår av kallelsen.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 13)
Stämman beslutade att godkänna den ersättningsrapport som framlagts avseende verksamhetsåret 2023. 

Beslut om riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledning (punkt 14)
Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledning i enlighet med förslaget som framgår av kallelsen.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

SPGR 27.00 SEK +3.05 %

Peter Gönczi

CEO and Board member

Born 1975
Elected to the Board in 2014

Peter Gönczi has been a board member since July 2014 and since June 2014 the CEO of Spotlight Group. Gönczi has a Bachelor’s degree in Business and Economics as well as more than 20 years of solid experience in the stock market for growth companies and the companies’ capital raising. Gönczi has worked centrally located in the through the development and growth of the Swedish market for listing growth companies – from telephone trading, news distribution via fax, limited rules and lack of investor protection, to today’s reality. Between 2000 and 2006, Peter Gönczi worked at NGM’s market surveillance and with NGM’s operations, early as head of information surveillance and then as head of NGM’s market surveillance and stock exchange administration. In 2006, Gönczi was appointed Deputy CEO of Spotlight Stock Market (then AktieTorget), a role that in 2011 led to Gönczi being appointed CEO. In his role at Spotlight Stock Market, Peter Gönczi has been a leader in business development, developed the entire organization and its staff, and built up routines, systems and collaborations. Since the group was formed in 2010, Gönczi has also been a leader in the group’s entirety and development. Peter Gönczi was a driving force in the Group’s rebuilding during the years 2012 to 2016 when the ownership was changed (and the current major owners took over), at the same time as Sedermera was restructured, changed and moved to Malmö. Since then, Gönczi, as CEO, has led the work with the entire Group’s development and positioning to the point where the Group stands today.

Holdings in Spotlight Group: Peter Gönczi owns, privately or through companies or related parties, 238,247 shares corresponding to 4.53% of the votes and capital, and 5,500 call options.

Other current board assignments:

  • Ependy AB, Chairman of the board
  • Markets & Corporate Law Nordic AB, board member
  • Sameve Invest AB, board member
  • Finreg Solutions AB, board member
  • Nordic Issuing AB, board member
  • Placing Corporate Finance Sverige AB, Chairman of the board
  • Shark Communication AB, board member
  • Sedermera Corporate Finance AB, Chairman of the board
  • Kalqyl Analys Norden AB, board member
  • Spotlight Stock Market, Chairman of the board

 

 

Dependence on the Company and management, but independent in relation to the Company’s major shareholders.