Spotlight Group

16 februari, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed korrigering avseende bokslutskommuniké 2020. I bokslutskommunikén angavs att årsredovisning ska finnas tillgänglig senast två veckor innan årsstämma. Korrekt är att årsredovisningen ska finnas tillgänglig senast tre veckor innan Bolagets årsstämma. Vidare har två summeringsfel justerats, vilka inte påverkar vare sig koncernens eller moderbolagets resultat eller finansiella ställning. Summa kostnader före kreditförluster för helåret 2020 avseende koncernen uppgår till -110 008 630 SEK (tidigare -100 008 630 SEK), samtidigt som moderbolagets summa rörelsekostnader för det fjärde kvartalet 2020 uppgår till -3 461 642 SEK (tidigare -2 461 642 SEK). Korrigerad bokslutskommuniké för helåret 2020 bifogas.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 165 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %