Spotlight Group

16 februari, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”bolaget”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december, 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Kvartalet oktober–december 2020 (Koncernen)

Nettoomsättningen uppgick till 39 024 (35 549) KSEK
Resultat efter skatt uppgick till 3 402 (1 229) KSEK
Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,66 (0,25) SEK

Helåret januari–december 2020 (Koncernen)

Nettoomsättningen uppgick till 140 442 (123 477) KSEK
Resultat efter skatt uppgick till 11 417 (7 292) KSEK
Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,28 (1,50) SEK
Kapitalrelationen uppgick till 15,8 (12,2) %
Soliditeten uppgick till 67,4 (62,2) %
Styrelsen föreslår dels ordinarie utdelning om 1,10 SEK/aktie och dels extrautdelning om 0,90 SEK/aktie. Totalt 2,00 SEK/aktie.

Framgångsrikt 2020 med föreslagen extrautdelning
Helåret 2020 har inte gått någon obemärkt förbi. För Spotlight Group-koncernen har året varit omvälvande ur flera perspektiv men också väldigt lärorikt, spännande och framgångsrikt. Vi har tagit många kliv i vår utveckling och ytterligare steg närmare vår vision – att vara det självklara valet för tillväxtbolag. I det tredje kvartalet fick vi äntligen möjlighet att notera vår egen verksamhet på Spotlight Stock Market. Det blev en i våra ögon mycket lyckad noteringsprocess med ett kraftigt övertecknat erbjudande som gav oss 1 200 nya aktieägare.

Nya satsningar och avknoppningar
Noteringen har lyft verksamheten ytterligare en nivå med ökat ägande hos medarbetarna. 2020 har varit ett mycket bra år för hela koncernen. Med blicken riktad lite extra mot koncernens senaste satsningar kan konstateras att MCL varit den legala rådgivare som varit involverad i flest noteringar i Norden under året. Samtidigt har Nordic Issuing sedan början av 2020 varit inolverat i cirka 85 uppdrag. Ytterligare viktiga steg i vår strategi togs under det fjärde kvartalet då vi påbörjade arbetet och offentliggjorde ambitionerna av ytterligare avknoppningar i vår verksamhet, men också helt nya tillväxtsatsningar. Dessa satsningar kommer främst ske organiskt, men även partnerskap och förvärv kan i vissa fall bli aktuellt. Initiativen innefattar en förändrad koncernstruktur genom att dela upp koncernen i fristående helägda dotterbolag, där varje dotterbolag innehar de tillstånd som krävs för att bedriva verksamheten. Först ut blir sannolikt en renodling av verksamheten inom aktiemarknads- och investerarkommunikation som tidigare bedrivits inom Sedermera Fondkommission. Därefter följer en rad tillväxtsatsningar där vi nu undersöker förutsättningarna för att starta en oberoende fond med inriktning på investeringar i tillväxtbolag, ett fristående dotterbolag inom området RegTech samt en verksamhet inom uppdragsanalys. Den röda tråden i dessa initiativ är helt enkelt att vi vill svara upp mot de olika behov vi ser hos noterade tillväxtbolag.

God finansiell utveckling – inte minst i Q4
Årets avslutande kvartal innehöll också mycket annat spännande. Spotlight Group AB flyttade exempelvis upp till Spotlight Next – ett segment på Spotlight Stock Market som har högre krav, ger extra synlighet och som innebär en kvalitetsstämpel för verksamheten. Därutöver fortsatte den goda finansiella utvecklingen för koncernen. Såväl under det fjärde kvartalet som för helåret presterade vi över våra långsiktiga mål om en årlig tillväxt om 10 procent med en rörelsemarginal över 10 procent. Jag kan också glädjande konstatera att vår styrelse föreslår en ordinarie utdelning om 1,10 kr per aktie vilket är i linje med målet om en årlig utdelning om 50 procent av nettoresultatet. Därutöver föreslås en extra utdelning om 0,90 kr per aktie. Efter extrautdelningen är koncernens finansiella ställning fortsatt stark.

Bra förutsättningar inför 2021
Med andra ord, under 2020 har vi lagt en grund för fortsatt tillväxt med förbättrade möjligheter för befintliga verksamheter och satsningar på nya närliggande tjänster. Därutöver fortsätter vi det långsiktiga arbetet med att förbättra förutsättningar och spelregler för tillväxtbolag i allmänhet. Under fjärde kvartalet har vår dialog med myndigheter och politiker fortsatt, där vi fortsätter gå i bräschen för flera nya initiativ. Vi arbetar hårt med att öka antalet noterade bolag på Spotlight Stock Market. Detta eftersom vi vet att de långsiktigt ger goda effekter på alla delar av koncernen och på samhället i stort. Det möjliggör växtkraft, innovation och sysselsättning för de bolag som noterar sig. Marknadsklimatet under inledningen av året har varit gynnsamt och vi är ödmjukt förväntansfulla vad vi kan åstadkomma det närmaste året. Avslutningsvis vill jag tacka såväl kunder som medarbetare för ett händelserikt 2020. Vi ser fram emot ett lika spännande 2021.

Peter Gönczi, VD Spotlight Group AB

Väsentliga händelser under perioden

En nyemission om 157 000 aktier samt aktiesplit 2:1 registrerades den 7:e juli. Antalet aktier i bolaget uppgick efter registrerad nyemission och split till 5 173 000. Bolagets aktiekapital uppgick efter registrering till 12 932 500 SEK. Bolagets firma ändrades från ATS Finans Holding AB till Spotlight Group AB.
Bolaget godkändes för notering på Spotlight Stock Market.
Erbjudandet inför notering blev kraftigt övertecknat – Spotlight Group tillfördes cirka 1 200 nya aktieägare.
Den tidigare aktieägaren Varenne AB, vars aktier såldes ut i samband med Spotlight Groups notering, flaggade för att man inte längre hade något innehav kvar i bolaget.
Handel i Spotlight Groups aktier inleddes på Spotlight Stock Market den 15 september 2020.
Spotlight Stock Market erhöll SME Growth Market-status.
Bolaget beslutade att skapa ytterligare verksamhetsgrenar och dotterbolag inom koncernen. De nya verksamheterna kommer att skapas både genom avknoppningar av befintlig verksamhet med syfte att renodla verksamheten, men också genom en breddning med nya verksamheter där även partnerskap och förvärv i vissa fall kan komma att bli aktuella.
Spotlight Group flyttades till segmentet Spotlight Next.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Denna information är sådan information som Spotlight Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2021.

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 165 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %