Spotlight Group

20 februari, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden
Spotlight Group AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december, samt det fjärde kvartalet, 2022. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Kvartalet oktober–december 2022 (Koncernen)

 • Nettoomsättningen uppgick till 42 840 (51 763) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 914 (6 721) KSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -4 394 (4 536) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,83 (0,86) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,71 (0,84) SEK

Perioden januari–december 2022 (Koncernen)

 • Nettoomsättningen uppgick till 156 195 (197 586) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -36 017 (31 114) KSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -28 636 (23 658) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -5,42 (4,52) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -4,60 (4,43) SEK
 • Kapitalrelationen uppgick till 119 (172) %
 • Soliditeten uppgick till 46,6 (64,2) %
 • Styrelsen avser inte att föreslå om någon utdelning

Utsikter

Även om klimatet efter periodens utgång inte har förbättrats nämnvärt ser vi att det för tillfället verkar ha blivit mer förutsägbart, vilket bör gynna oss.

VD Peter Gönczi kommenterar fjärde kvartalet

När vi nu avrundat 2022 kan vi konstatera att Spotlight Group, såväl som stora delar av det svenska samhället, ställts inför svåra utmaningar. Det har varit tufft och krävt många förändringar för oss som bolag, men jag är övertygad om att vi med genomförda kostnadsbesparingar och vår noggranna planering har skapat rätt förutsättningar och en stabilare grund att stå på när vi nu gått in i 2023. Sett till det fjärde kvartalet har ett viktigt fokusområde varit att bibehålla en flexibilitet i vår utveckling. Vi värnar om att såväl enskilda dotterbolag som hela koncernen ska ges förutsättningar för att göra kloka och riktade affärsutvecklingsinsatser även i nuvarande klimat. Ett bra exempel är vår satsning på att informera och approchera tillväxtbolag utanför storstäderna och framhäva att börsen och dess potential är tillgänglig för dem. Där ser vi redan ett växande intresse som vi tror kommer ge god effekt på sikt. Med målet att förbättra våra finansiella marginaler beslutade vi under slutet av året att genomföra en företrädesemission. Jag vill rikta ett varmt tack till alla som deltog i densamma och jag tycker det är ett styrkebesked att teckningsgraden, i det här klimatet, uppgick till cirka 161 procent. Det visar att våra ägare, styrelse, ledning, personal och allmänheten tillsammans ser god potential framåt för vår koncern. Sammanfattat konstaterar vi att klimatet under 2022 har varit volatilt och svårhanterligt. Även om klimatet nu inte har förbättrats nämnvärt ser vi att det för tillfället verkar ha blivit mer förutsägbart. Vår koncern kämpar hårt för att hantera situationen oavsett klimat, men en period med större förutsägbarhet bör gynna oss ytterligare. När vi gick in i 2022 gjorde vi det med en snabb tillväxttakt i ryggen. Även om vi givetvis är otroligt besvikna över utvecklingen måste vi samtidigt kunna konstatera att det tar tid att ställa om en växande koncern i medvind till en som ska hantera de förändringar som världen och finansmarknaden mötte under året. Min bästa gissning just nu är att vi fortfarande är ett par miljoner från att ha vänt skutan redan i Q1, men min uppfattning är att vi tydligt börjat resan mot att under året leverera svarta siffror.

Väsentliga händelser under 2022

Q1

Spotlight Group beslutade att återkalla det tidigare kommunicerade förslaget om utdelning. Samtidigt konstaterades att konsekvenserna från det rådande marknadsklimatet har försämrats väsentligt och medför ett förväntat negativt resultat om cirka 7–12 MKR för första kvartalet 2022. Spotlight Group meddelade beslutad tilldelning avseende Bolagets incitamentsprogram LTIP 2022 samt TO 1. Styrelsen beslutade om tilldelning av samtliga aktier i den tillhörande riktade emissionen och samtliga TO 1. Till följd av registrering av LTIP 2022 samt TO 1 vid Bolagsverket ändrades antalet aktier i Spotlight Group till 5 282 719 aktier. Aktiekapitalet ändrades till totalt 13 206 797,50 SEK.

Q2

Vid årsstämma den 9 maj 2022 nyvaldes Günther Mårder in som ny styrelseledamot i Spotlight Group AB och Stefan Sallerfors (tidigare styrelseledamot) nyvaldes till styrelsens ordförande. Tidigare styrelseordförande Thorbjörn Wennerholm och styrelseledamot Therese Lundstedt avböjde omval.

Q3

Spotlight Group meddelade i juli 2022 att rörelseresultatet för det andra kvartalet preliminärt förväntades uppgå till ett negativt resultat om cirka 14 MSEK, vilket var något sämre än de utsikter som lämnades vid föregående kvartalsrapport. Samtidigt vidtogs flera verksamhetsförändringar i syfte att fortsatt anpassa organisationen till rådande marknadsklimat. Dels aviserades ytterligare interna besparingsåtgärder, dels meddelades avsikten att avyttra dotterbolaget Gainbridge Capital AB och slutligen aviserades om avveckling av dotterbolaget Impact Attracts AB. Spotlight Group meddelade i juli 2022 att parterna kommit överens och att ett avtal om avyttringen av Gainbridge Capital AB signerats. Avyttringen är villkorad av Finansinspektionens godkännande.

Q4

Spotlight Group meddelade i december 2022 att styrelsen har beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, om cirka 17,6 MSEK. Syftet med företrädesemissionen är att tillse att Bolaget, genom stärkt ekonomisk motståndskraft, har utrymme att fatta långsiktigt kloka beslut även under nuvarande marknadsklimat. I tider av besparingar och svag marknad är det som centralt för koncernen att minnas sin unika inriktning och att ytterligare förstärka denna. Företrädesemissionen ger därmed Bolaget möjlighet att fortsätta sin utveckling, och att ta marknadsandelar, även fram till dess att koncernen fullt ut anpassats till det nu rådande marknadsklimatet. I december 2022 beslutade extra bolagsstämma om att genomföra företrädesemissionen och att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram – Incitamentsprogram 2023. Samtidigt nyvaldes Fredrik Persson som ordinarie styrelseledamot. Fullständig sammanfattning finns på www.spotlightgroup.se. Spotlight Group meddelade i november 2022 om valberedningen inför årsstämman den 15 maj 2023. Valberedningen utgörs av Staffan Persson (Swedia HighP AB), Staffan Salén (Westindia Aktiebolag) och Erik Åfors (Calyptra AB). Staffan Persson har utsetts till valberedningens ordförande. Spotlight Group meddelade i december 2022 att Bolaget har tecknat avtal om att avyttra verksamheten i dotterbolaget Impact Attracts AB till Edger Finance AB genom en inkråmsaffär. Ersättning lämnas i form av nyemitterade aktier motsvarande cirka 5 procent av röster och kapital i Edger Finance AB. Värdet på affären kommer ha en begränsad effekt på koncernens finansiella ställning och motsvarar det kapital som Spotlight Group tidigare investerat i Impact Attracts AB. Spotlight Group meddelade i december 2022 att Finansinspektionen har givit tillstånd till Sebastian Hodel att förvärva aktierna i det tidigare dotterbolaget Gainbridge Capital AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I januari 2023 meddelade Spotlight Group att teckningskursen för LTIP fastställdes till 26,93 SEK per aktie och totalt tilldelades 49 tecknare 33 250 aktier i Spotlight Group. Till följd av LTIP 2023 kommer antalet aktier i Spotlight Group, efter registrering hos Bolagsverket, att öka med initialt 33 250 stycken, till totalt 6 020 331 aktier. Aktiekapitalet ökar samtidigt med initialt 83 125,00 SEK, till totalt 15 050 827,50 SEK. Vid dateringen av detta dokument har två delregistreringar genomförts, varmed det totala antalet aktier uppgår till 6 019 331 stycken och aktiekapitalet uppgår till 15 048 327,50 SEK. I januari 2023 meddelade Spotlight Group att företrädesemissionen av aktier avslutats. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 161 procent och tillförde således Spotlight Group cirka 17,6 MSEK före emissionskostnader. Presentation hos Nyhetsbyrån Direkt Idag, den 20 februari, kommer Spotlight Groups VD Peter Gönczi kommentera rapporten hos Direkt Studios kl. 15:30. Se sändningen genom att klicka här.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Denna information är sådan information som Spotlight Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2023.

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl och Placing Corporate Finance, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
Länkar
SPGR 27.00 SEK +3.05 %

Peter Gönczi

CEO and Board member

Born 1975
Elected to the Board in 2014

Peter Gönczi has been a board member since July 2014 and since June 2014 the CEO of Spotlight Group. Gönczi has a Bachelor’s degree in Business and Economics as well as more than 20 years of solid experience in the stock market for growth companies and the companies’ capital raising. Gönczi has worked centrally located in the through the development and growth of the Swedish market for listing growth companies – from telephone trading, news distribution via fax, limited rules and lack of investor protection, to today’s reality. Between 2000 and 2006, Peter Gönczi worked at NGM’s market surveillance and with NGM’s operations, early as head of information surveillance and then as head of NGM’s market surveillance and stock exchange administration. In 2006, Gönczi was appointed Deputy CEO of Spotlight Stock Market (then AktieTorget), a role that in 2011 led to Gönczi being appointed CEO. In his role at Spotlight Stock Market, Peter Gönczi has been a leader in business development, developed the entire organization and its staff, and built up routines, systems and collaborations. Since the group was formed in 2010, Gönczi has also been a leader in the group’s entirety and development. Peter Gönczi was a driving force in the Group’s rebuilding during the years 2012 to 2016 when the ownership was changed (and the current major owners took over), at the same time as Sedermera was restructured, changed and moved to Malmö. Since then, Gönczi, as CEO, has led the work with the entire Group’s development and positioning to the point where the Group stands today.

Holdings in Spotlight Group: Peter Gönczi owns, privately or through companies or related parties, 238,247 shares corresponding to 4.53% of the votes and capital, and 5,500 call options.

Other current board assignments:

 • Ependy AB, Chairman of the board
 • Markets & Corporate Law Nordic AB, board member
 • Sameve Invest AB, board member
 • Finreg Solutions AB, board member
 • Nordic Issuing AB, board member
 • Placing Corporate Finance Sverige AB, Chairman of the board
 • Shark Communication AB, board member
 • Sedermera Corporate Finance AB, Chairman of the board
 • Kalqyl Analys Norden AB, board member
 • Spotlight Stock Market, Chairman of the board

 

 

Dependence on the Company and management, but independent in relation to the Company’s major shareholders.