Spotlight Group

19 februari, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Spotlight Group AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december, samt det fjärde kvartalet, 2023. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Rörelsekostnaderna sjunker
Koncernens rörelsekostnader fortsätter att sjunka. Under året uppgår de till 144,3 MSEK mot 175,8 MSEK under samma period året innan.

Verksamhet under avyttring
Som tidigare meddelats planeras Shark Communication att avyttras. Shark Communications verksamhet behandlas i denna rapport som verksamhet under avyttring i enlighet med IFRS 5. Något som påverkar koncernen nettoomsättning för verksamhetsåret negativt med 6,2 MSEK.

Positivt kassaflöde under perioden
Under perioden uppgår kassaflödet från den löpande verksamheten till 6 834 (- 3 067) KSEK.

Byte av handelssystem
Ger på sikt ännu bättre möjligheter till internationell handel och en större flexibilitet i handelssystemet.

Kvartalet oktober–december 2023 (Koncernen)

 • Nettoomsättningen uppgick till 35 201* (42 840) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 938* (-6 914) KSEK
 • Resultat efter skatt, kvarvarande verksamheter uppgick till -5 985* (-4 394) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,99* (-0,83) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,96* (-0,71) SEK

Perioden januari–december 2023 (Koncernen)

 • Nettoomsättningen uppgick till 145 407* (156 195) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -17 967* (-36 017) KSEK
 • Resultat efter skatt, kvarvarande verksamheter uppgick till -14 588* (-28 636) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -2,44* (-5,42) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,35* (-4,60) SEK
 • Kapitalrelationen uppgick till 108 (119) %
 • Soliditeten uppgick till 34,9 (46,6) %
 • Styrelsen avser inte att föreslå om någon utdelning

*Nyckeltal för 2023 avser kvarvarande verksamheter och presenteras exklusive verksamheten Shark Communication som är under avyttring.

Utsikter
På kort sikt ser vi ett oförändrat marknadsklimat framför oss.

VD Peter Gönczi kommenterar kvartalet
Aktiemarknaden för storbolag ser ut att må alldeles utmärkt i Sverige och runt om i världen. Samtidigt är noteringsklimatet och intresset för investeringar i mindre tillväxtbolag fortsatt kallt. Eftersom Spotlight Group verkar i den senare marknaden är läget alltså oförändrat tufft. Vi fortsätter därför följa vår strategi, dvs. istället för att förlita oss på en snabb vändning i marknadsklimatet anpassar vi oss genom kostnadsbesparingar och renodling av koncernen. Allt i syfte att lägga grunden för lönsamhet. Effekterna av beslut som hittills fattats innebär successiva kostnadsminskningar som kommer nå sin fulla effekt under hösten.

När alla de åtgärder som vi vidtagit det senaste året är fullt genomförda kommer vi stå kvar med våra kärnverksamheter; Spotlight Stock Market, Sedermera Corporate Finance, Nordic Issuing, Markets & Corporate Law och FinReg Solutions. Den nya koncernkonstellationen erbjuder därmed fortfarande en bred uppsättning av finansiella tjänster trots att de mindre bolagen har sålts. I slutet av året gör vi bedömningen att koncernens kostnader kommer att understiga de genomsnittliga intäkter vi uppnådde under det svaga 2023. Då står vi åter på stabil grund.

Det finns även andra ljuspunkter att ta med oss in i framtiden. Till exempel bytte Spotlight Stock Market i februari till Nasdaqs handelssystem. På kort sikt räknar vi med att det endast ger marginella ekonomiska effekter, men på längre sikt kan det både öka handelsvolymerna, framför allt inom den internationella handeln, och göra Spotlight till en än mer attraktiv handelsplats att notera bolag på.

Vi har också efter rapportperiodens slut tagit vårt första steg in i AI-världen med KAI, eller Kalqyl AI, en bolagsbevakare som blixtsnabbt bedömer, sammanfattar och sprider nyheter från i nuläget ett hundratal bolag. Tjänsten förfinas och utvecklas ständigt, men är redan en mycket lovande produkt som vi planerar att komplettera med fler AI-baserade tjänster för att kunna bredda vårt produktutbud och fortsätta effektivisera våra verksamheter.

2023 var ett av de mest utmanande åren i Spotlight Groups historia, men jag är övertygad om att vi om några år kommer att se tillbaka på denna tid och betrakta den som en vändpunkt. De svåra besluten har varit nödvändiga för att lägga grunden till en ny stark period för vår koncern.

Peter Gönczi, VD
Spotlight Group AB

Väsentliga händelser under 2023

Q1

 • I januari 2023 meddelade Spotlight Group att en företrädesemission av aktier avslutats. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 161 procent och tillförde Spotlight Group cirka 17,6 MSEK före emissionskostnader.
 • I januari 2023 meddelade Spotlight Group att teckningskursen för LTIP fastställdes till 26,93 SEK per aktie och totalt tilldelades 49 tecknare 33 250 aktier i Spotlight Group. Till följd av LTIP 2023 ökade antalet aktier i Spotlight Group, efter registrering hos Bolagsverket, till totalt 6 020 331 aktier. Aktiekapitalet ökade samtidigt till totalt 15 050 827,50 SEK.
 • I mars 2023 erhöll det helägda dotterbolaget FinReg Solutions AB tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster. Tillståndet, som rör så kallad Equity (andelsbaserad) Crowdfunding, var det första att tilldelas en verksamhet i Sverige.
 • I mars 2023 meddelades att dotterbolaget Sedermera Corporate Finance AB ingått ett samarbete kring försäljning av likviditetsgarantiuppdrag med investmentbanken Pareto Securities AB. Syftet med samarbetet var att gynna båda parter kopplat till nykundsbearbetning inom området framgent. Som en del av överenskommelsen övertog Pareto bolagets likviditetsgarantiavdelning, innefattande samtliga kundbolag och en anställd, mot en ersättning som beror på bland annat kundtillströmning under det kommande året. Ersättningen medförde dels en initial resultateffekt under kvartal 1 2023 med en positiv kassaflödeseffekt under kvartal 2 2023, dels ytterligare ersättning beroende bland annat på kundtillströmning under det kommande året. Pareto agerar även likviditetsgarant för Spotlight Groups aktie från och med den 2 maj 2023.
 • Spotlight Groups valberedning, vilken består av representanter för de tre största aktieägarna Swedia HighP AB, Westindia Aktiebolag och Calyptra AB föreslog val av Günther Mårder till ny styrelseordförande vid Spotlight Groups årsstämma den 15 maj 2023. Samtidigt meddelades att Günther Mårder förvärvade 175 000 aktier, motsvarande 2,9 procent av röster och kapital (vilka överfördes under maj 2023) i Spotlight Group från huvudägarna.
 • Till följd av ovanstående aktieaffär meddelades att bolagets näst största aktieägare, Westindia Aktiebolag, passerat flaggningsgränsen om 15 procent genom försäljning av 45 000 aktier till Mårder. Efter transaktionen uppgick Westindia Aktiebolags innehav till 861 666 aktier, motsvarande 14,3 procent av röster och kapital i Spotlight Group.

Q2

 • I april 2023 meddelades att den tidigare offentliggjorda affären med Edger Finance AB rörande avyttringen av Impact Attracts AB slutförts. Spotlight Group tillträdde därmed motsvarande cirka fem procent av röster och kapital i Edger Finance AB.
  Aktieägarna i Spotlight Group kallades till årsstämma, vilken hölls den 15 maj 2023. Samtidigt offentliggjordes bolagets årsredovisning för 2022.
 • I maj 2023 upptog Spotlight Group ett lån om 25 MSEK från DBT Capital AB i syfte att hantera eventuella fluktuationer och bibehålla flexibilitet i verksamhetens likviditetshantering. Lånet upptogs enbart i relation till likviditetshantering och bolagets syn på koncernens kort- och långsiktiga intjäningsförmåga förblev oförändrad.
 • I juni 2023 meddelades att dotterbolaget Spotlight Stock Market tecknat ett avtal med Nasdaq som innebar att bolaget byter handelssystem till Nasdaqs system INET Nordic. Därmed får alla banker som idag erbjuder sina kunder att handla på Nasdaq Stockholm även teknisk tillgång till handel med aktier noterade på Spotlight Stock Market. Systembytet förutsatte godkännande av Finansinspektionen och förväntades på kort sikt enbart medföra marginella ekonomiska effekter.

Q3

 • I augusti 2023 meddelades att Spotlight Groups tredje enskilt största aktieägare, Calyptra AB, genom köp av totalt 78 632 aktier passerat flaggningsgränsen om 10 procent.
 • I september 2023 meddelades att dotterbolaget Spotlight Stock Market fått godkännande av Finansinspektionen att genomföra sitt planerade byte av handelssystem till Nasdaqs system INET Nordic.

Q4

 • I oktober 2023 meddelades att Spotlight Group undertecknat ett avtal om avyttring av sitt ägande i det delägda dotterbolaget SeaHouse Capital A/S. SeaHouse vd, Povl-André Bendz, förvärvade Spotlight Groups 70-procentiga innehav av såväl aktier som röster i SeaHouse. Överlåtelsen av Spotlight Groups samtliga aktier genomfördes den 31 oktober 2023.
 • I november 2023 meddelade Spotlight Group att bolaget avsåg slå ihop de helägda dotterbolagen Shark Communication och Kalqyl till ett bolag och att dela ut det nya bolaget till sina aktieägare inför en notering på Spotlight Stock Market, alternativt sälja antingen det hopslagna bolaget eller de separata dotterbolagen.
 • I november 2023 meddelades att valberedningen i Spotlight Group utsetts i enlighet med riktlinjer för valberedning som antogs på årsstämman den 15 maj 2023.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I januari 2024 meddelades att Spotlight Group säljer dotterbolaget Placing Corporate Finance AB inklusive dess tillstånd för att bedriva värdepappersrörelse. Försäljningen kräver att den nya ägaren godkänns av Finansinspektionen innan den kan slutföras. Den icke tillståndspliktiga delen av Placings verksamhet, exempelvis bolagsvärderingar, kvarstår inom Spotlight Group och flyttas över till FinReg Solutions. Samtidigt beslutades att behålla Kalqyl och att flytta in dess verksamhet i FinReg Solutions.

Presentation hos Nyhetsbyrån Direkt
Idag, den 19 februari, kommer Spotlight Groups VD Peter Gönczi kommentera rapporten hos Direkt Studios kl. 10.00. Se sändningen genom att klicka här.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Denna information är sådan information som Spotlight Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2024.

Dokument
Länkar
SPGR 27.00 SEK +3.05 %

Peter Gönczi

CEO and Board member

Born 1975
Elected to the Board in 2014

Peter Gönczi has been a board member since July 2014 and since June 2014 the CEO of Spotlight Group. Gönczi has a Bachelor’s degree in Business and Economics as well as more than 20 years of solid experience in the stock market for growth companies and the companies’ capital raising. Gönczi has worked centrally located in the through the development and growth of the Swedish market for listing growth companies – from telephone trading, news distribution via fax, limited rules and lack of investor protection, to today’s reality. Between 2000 and 2006, Peter Gönczi worked at NGM’s market surveillance and with NGM’s operations, early as head of information surveillance and then as head of NGM’s market surveillance and stock exchange administration. In 2006, Gönczi was appointed Deputy CEO of Spotlight Stock Market (then AktieTorget), a role that in 2011 led to Gönczi being appointed CEO. In his role at Spotlight Stock Market, Peter Gönczi has been a leader in business development, developed the entire organization and its staff, and built up routines, systems and collaborations. Since the group was formed in 2010, Gönczi has also been a leader in the group’s entirety and development. Peter Gönczi was a driving force in the Group’s rebuilding during the years 2012 to 2016 when the ownership was changed (and the current major owners took over), at the same time as Sedermera was restructured, changed and moved to Malmö. Since then, Gönczi, as CEO, has led the work with the entire Group’s development and positioning to the point where the Group stands today.

Holdings in Spotlight Group: Peter Gönczi owns, privately or through companies or related parties, 238,247 shares corresponding to 4.53% of the votes and capital, and 5,500 call options.

Other current board assignments:

 • Ependy AB, Chairman of the board
 • Markets & Corporate Law Nordic AB, board member
 • Sameve Invest AB, board member
 • Finreg Solutions AB, board member
 • Nordic Issuing AB, board member
 • Placing Corporate Finance Sverige AB, Chairman of the board
 • Shark Communication AB, board member
 • Sedermera Corporate Finance AB, Chairman of the board
 • Kalqyl Analys Norden AB, board member
 • Spotlight Stock Market, Chairman of the board

 

 

Dependence on the Company and management, but independent in relation to the Company’s major shareholders.