Spotlight Group

16 februari, 2022 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Spotlight Group AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december, samt det fjärde kvartalet, 2021. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Kvartalet oktober–december 2021 (Koncernen)

 • Nettoomsättningen uppgick till 51 763 (39 024) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 6 721 (4 429) KSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 4 536 (3 402) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,86 (0,66) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,84 (0,66) SEK

Helåret januari–december 2021 (Koncernen)

 • Nettoomsättningen uppgick till 197 586 (140 442) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 31 114 (15 233) KSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 23 658 (11 417) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,52 (2,28) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,43 (2,28) SEK
 • Kapitalrelationen uppgick till 135 (-) %
 • Soliditeten uppgick till 64,2 (67,4) %
 • Styrelsen föreslår utdelning om 2,20 SEK/aktie.

Föreslagen utdelning

Styrelsen föreslår ordinarie utdelning om 2,20 SEK/aktie (föregående år delade bolaget ut 1,10 SEK/aktie ordinarie utdelning samt 0,90 SEK/aktie extrautdelning).

Utsikter

Det avvaktande börsklimatet under årets inledning medför osäkerhet för första kvartalet, men bedöms inte påverka bolagets långsiktiga målsättningar för koncernen under 2022.

Historiskt år ur många perspektiv

2021 var på många sätt ett historiskt år för Spotlight Group. Vi slog både omsättnings- och vinstrekord samtidigt som koncernens omfattning växte i en snabb takt. Vår tillväxt under kvartalet uppgick till 32,6 procent och under året till 40,7 procent. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 6,7 MSEK och för helåret 31,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 15,7 procent för året.

En starkt bidragande orsak till den höga tillväxttakten var en god utveckling hos våra mer väletablerade verksamheter; Sedermera Fondkommission, MCL och Spotlight Stock Market. Dessutom bidrog nysatsningarna Nordic Issuing och Shark Communication både med resultat och snabb tillväxt. Därutöver har vi genomfört flera ytterligare satsningar och vi har hög tilltro till att dessa kommer bidra både med tillväxt och resultat de kommande åren. Bara under 2021 startade vi fonden Gainbridge Novus Nordic och förvärvade analysbolaget Kalqyl samt SaaS-tjänsten eAktiebok. Genom förvärvet av eAktiebok, med en snabbt växande kundbas på cirka 500 onoterade kundbolag och 42 000 investerare, lade vi grunden för dotterbolaget FinReg Solutions med ett mycket spännande erbjudande för framtiden.

Vi är extra stolta över att de flesta av våra nya satsningar har skett genom att talanger i organisationen getts möjlighet att växa. Deras ambition och affärsutveckling har lett till att vi vidgat koncernens ekosystem av tjänster. Under året har vi också omorganiserat koncernens legala struktur och under fjärde kvartalet fått erforderliga tillstånd för att göra de förändringar som vi önskat. Vi har därmed en tydligare och starkare plattform att bygga vidare på.

I en årssummering kan vi också lyfta fram andra spännande siffror. Koncernens olika bolag har under året, räknat var för sig, tillsammans levererat tjänster till inte mindre än cirka 770 kunder, jämfört med cirka 390 under 2020. Detta är ett tydligt bevis på att vi flyttat fram vår position.

När vi nu går in i 2022 ser vi en fortsatt god långsiktig efterfrågan för koncernens tjänster. Vi har flera gånger varit med om sådant avvaktande klimat som för närvarande utspelar sig på aktiemarknaden och vi vet att tillväxtbolag har ett löpande behov av att finansiera sin tillväxt oavsett börsklimat. Det kan skaka till lite under perioder, men aktiemarknaden letar alltid efter intressanta och spännande bolag att investera i och med hjälp av de tjänster vi erbjuder kommer bolagen, även i ett något sämre klimat, kunna erhålla det kapital som de behöver.

Under 2022 kommer vi att vara fortsatt snabbfotade inför affärsmöjligheter som dyker upp. Fokus för året är att vidareutveckla och optimera vår kärnaffär liksom de satsningar vi gjort på senare år. Vi ser goda möjligheter att få ökade volymer och successivt förbättrad lönsamhet på de investeringar vi gjort under året. I vissa fall, där vi prioriterar att etablera en stark position och högre volymer, kommer det ta längre tid att nå lönsamhet än i andra. Det avvaktande börsklimatet under årets inledning medför osäkerhet för första kvartalet, men bedöms inte påverka våra långsiktiga målsättningar för koncernen under 2022.

Efter ett på många sätt historiskt och framgångsrikt fjolår går vi in i 2022 med stor tillförsikt om fortsatt tillväxt och spännande utveckling. Vi är taggade!

Peter Gönczi, VD
Spotlight Group AB

Väsentliga händelser under 2021

Q1

Bolaget ingick avtal om förvärv av bolaget C4G Sweden AB som driver tjänsten eAktiebok. Köpeskillingen uppgick till 13 MSEK, där 4 MSEK erlades med aktier i Spotlight Group.
Spotlight Group meddelade en väsentlig ökning av resultatet för det första kvartalet 2021 (omvänd vinstvarning).

Q2

Förvärv av eAktiebok (C4G Sweden AB) beslutades formellt på Bolagets årsstämma. C4G Sweden AB namnändrades därefter till FinReg Solutions AB.
Sedermera Corporate Finance AB inledde arbete med att stärka sin närvaro på den danska marknaden genom ett nyöppnat kontor i Köpenhamn. Sedermera Danmark ApS är en del av Sedermera Corporate Finance AB men är formellt ett dotterbolag till Spotlight Group.
Apportemission kopplad till förvärvet av eAktiebok registrerades på Bolagsverket. Antalet aktier i koncernen uppgick efter registrering till 5 264 869 stycken och aktiekapitalet till 13 162 172,50 SEK.

Q3

Spotlight Group beslutade att starta fonden ”Gainbridge Novus Nordic” med fokus på tillväxtbolag. Uppstart och lansering av fonden genomfördes under hösten 2021.
Spotlight Group meddelade start av analysbolag tillsammans med profilerna bakom analyssajten Kalqyl.se genom ett mindre förvärv av Kalqyl AB som därmed blev ett helägt dotterbolag till Spotlight Group. Tillträde var den 1 september 2021.

Q4

Extra bolagstämma fattade beslut om att inrätta ett incitamentsprogram (LTIP 2022) för ledande befattningshavare och personal inom koncernen. LTIP 2022 gav medarbetare i Spotlight Group-koncernen möjlighet att köpa aktier, med vidhängande aktierätter, till marknadsvärde i en riktad emission. Utöver deltagande i LTIP 2022 gavs ett begränsat antal nyckelpersoner inom koncernen möjlighet att teckna sedvanliga teckningsoptioner (TO 1).

Väsentliga händelser efter utgången av 2021

Spotlight Group meddelade beslutad tilldelning avseende Bolagets incitamentsprogram LTIP 2022 samt TO 1. Styrelsen beslutade om tilldelning av samtliga aktier i den tillhörande riktade emissionen och samtliga TO 1.
Till följd av registrering av LTIP 2022 samt TO 1 vid Bolagsverket ändrades antalet aktier i Spotlight Group till 5 282 719 aktier. Aktiekapitalet ändrades till totalt 13 206 797,50 SEK.

Övriga händelser att notera

Den finansiella rådgivaren Placing Corporate Finance (under uppstart) ansökte under andra halvan av 2021 om tillstånd från Finansinspektionen.
Spotlight Groups hållbarhetsinitiativ Impact Attracts lanserades i februari 2022.

Presentation hos Nyhetsbyrån Direkt

Idag, den 16 februari, kommer Spotlight Groups VD Peter Gönczi kommentera rapporten hos Direkt Studios kl. 15.30. Se sändningen genom att klicka här.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Denna information är sådan information som Spotlight Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2022.

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Gainbridge Capital, Kalqyl, Placing Corporate Finance och Impact Attracts anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %