Spotlight Group

22 april, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Spotlight Group AB offentliggör härmed delårsrapport för det första kvartalet, januari – mars, 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Kvartalet januari–mars 2021 (Koncernen)

Nettoomsättningen uppgick till 41 982 (30 927) KSEK
Rörelseresultatet uppgick till 7 675 (1 252) KSEK
Resultat efter skatt uppgick till 6 139 (1 019) KSEK
Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,19 (0,21) SEK
Kapitalrelationen uppgick till 16,3 (11,8) %
Soliditeten uppgick till 66,9 (65,1) %

Utsikter

Med utgångspunkt i koncernens befintliga orderläge och rådande marknadsklimat ser bolaget goda förutsättningar för att såväl intäkter som rörelseresultat för det andra kvartalet kommer att överträffa första kvartalets nivåer. I tidigare delårsrapporter har inga framåtblickande uttalanden lämnats och jämfört med den omvända vinstvarning som offentliggjordes den 29:e mars 2021 är det en ytterligare förstärkt tilltro till andra kvartalets potential vad gäller intäkter och rörelseresultat.

Kvartal med stark utväxling och lovande läge

Som vi kunde meddela genom en omvänd vinstvarning redan för några veckor sedan blev det första kvartalet bra. Till och med riktigt bra. Samtliga verksamheter inom Spotlight Group visade en stark tillväxt och god utveckling. Jämfört med samma kvartal förgående år uppgick tillväxten till 35,7 procent och rörelseresultatet steg till 7,7 MSEK. Givetvis gynnades vi av en i dagsläget stark finansmarknad där en aktiv aktiehandel ger medvind åt vår största verksamhet Spotlight Stock Market. En hög aktivitet även på finansierings- och transaktionsmarknaden har gett goda förutsättningar för alla delar av koncernen. De positiva Q1-siffrorna är dock långt ifrån endast ett resultat av ett starkt marknadsklimat. Vi ser också mycket positiv effekt av de förändringar och nysatsningar vi gjort inom koncernen. De har frigjort energi i organisationen och öppnat nya affärsmöjligheter. Exempelvis har såväl emissionsinstitutet Nordic Issuing som kommunikationsbyrån Shark Communication fått en flygande start med god orderingång och hög beläggning. De båda verksamheterna bidrar redan positivt till koncernens resultat, vilket även det är över förväntan.

Men himlen är inte helt molnfri. Lika viktigt som att stimulera nya tillväxtområden är det att identifiera delar som går mindre bra och vidta åtgärder. Antal nya noteringar på Spotlight Stock Market är ett exempel där vi arbetar hårt med att förbättra processer och relationer för att öka tillflödet av nya bolag. Under första kvartalet tillsatte vi en ny ansvarig för Spotlight Stock Market – en åtgärd som redan ser ut att ha gett effekt. Utifrån rådande pipeline av kunddiskussioner ser vi förutsättningar för att antalet nynoteringar under 2021 med god marginal kommer att överstiga 2020 års nivå.

Även när vi blickar framåt ser vi intressanta möjligheter på såväl kort som lång sikt. Med utgångspunkt i koncernens befintliga orderläge och rådande marknadsklimat ser vi goda förutsättningar för att såväl intäkter som rörelseresultat för det andra kvartalet kommer överträffa första kvartalets nivåer.

Vi arbetar också oförtrutet vidare på den expansionsstrategi vi presenterade i november. Vi har redan genomfört två avknoppningar i form av Nordic Issuing och Shark Communication. I och med dagens stämma fullgörs också vårt mycket spännande förvärv av eAktiebok som är en SaaS-tjänst med online-baserade lösningar för digitala aktieböcker. Tjänsterna riktar sig till onoterade bolag och investerare i dessa bolag. eAktiebok har idag över 400 kundbolag och över 35 500 aktieägare i dessa bolag som använder tjänsten. Förvärvet har massor av spännande dimensioner och ligger helt i linje med vår strategi. Sambandet mellan påbörjad ägarspridning och en påföljande notering är nämligen starkt. eAktieboks kunder idag kan därmed bli våra övriga verksamheters kunder imorgon. Förvärvet blir starten, och ett av två fundament, i vårt dotterbolag inom området FinTech/RegTech.

Vi har också kommit långt i arbetet med den legala förändringen av koncernens organisationsstruktur där våra verksamheter kommer läggas i separata dotterbolag. Tillståndsansökningar, för de verksamheter där det krävs, kommer i dagarna skickas till Finansinspektionen. Förhoppningen är att handläggningen ska vara klar kring årsskiftet. Undersökningen av förutsättningar för start av fond och analysbolag går också framåt med goda utsikter.

Allt vi gör och planerar grundar sig dock i vår vision – att förenkla för bolag att växa. Det är både vår filosofi och vårt existensberättigande. Sveriges unikt välfungerande aktiemarknad har resulterat i en stark innovationskraft och oräkneliga arbetstillfällen. Det måste vi slå vakt om. Därför väljer vi att agera mot, och föra diskussionen om, förändringar som vi tycker försvårar för våra tillväxtbolag.

Ett exempel där vi anser att utvecklingen har gått åt fel håll är den rådande tolkningen av det så kallade MAR-regelverket. Reglerna är i grund och botten sunda och ett viktigt skydd för investerare. Problemet, som vi ser det, är att Finansinspektionen väljer att tolka reglerna mycket striktare än vad som är nödvändigt. Detta försvårar endast för alla aktiemarknadens parter. Rådande tolkningar av MAR riskerar att bromsa den framgångsrika svenska modellen för företagaranda och tillväxtkraft för små och medelstora bolag. Det gynnar ingen.

Spotlight Group driver därför en aktiv dialog med såväl politiker som övervakningsmyndigheten kring behovet av förändring i dessa delar. Vi vill att aktiemarknaden ska vara en säker plats för investerarna och en plats med bra förutsättningar för bolag att växa.

Det finns ett bra engelskt ordspråk som fångar vikten av en väl fungerande noteringsmiljö: all great things come from small beginnings. Lägg det på minnet. Det passar också väl in på kraften vi känner inom koncernen just nu där samtliga enheter, stora som små, utvecklas mycket bra. Vi ser fram emot en spännande fortsättning på andra kvartalet och 2021.

Peter Gönczi, VD Spotlight Group AB

Väsentliga händelser under perioden

Bolaget ingick avtal om förvärv av bolaget C4G Sweden AB som driver tjänsten eAktiebok. Köpeskillingen uppgår till 13 MSEK, där 4 MSEK erläggs med aktier i Spotlight Group. Förvärvet är förutsatt godkännande vid årsstämma den 22 april 2021.
Spotlight Group meddelade en väsentlig ökning av resultatet för det första kvartalet 2021 (omvänd vinstvarning).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser.

Presentation hos Nyhetsbyrån Direkt

Idag, den 22 april klockan 15.30 kommer Spotlight Groups VD Peter Gönczi att intervjuas av Direkt Studios. För att se presentationen, klicka här.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 165 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, eAktiebok, Gainbridge Capital och Kalqyl, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %

Peter Gönczi

CEO and Board member

Born 1975
Elected to the Board in 2014

Peter Gönczi has been a board member since July 2014 and since June 2014 the CEO of Spotlight Group. Gönczi has a Bachelor’s degree in Business and Economics as well as more than 20 years of solid experience in the stock market for growth companies and the companies’ capital raising. Gönczi has worked centrally located in the through the development and growth of the Swedish market for listing growth companies – from telephone trading, news distribution via fax, limited rules and lack of investor protection, to today’s reality. Between 2000 and 2006, Peter Gönczi worked at NGM’s market surveillance and with NGM’s operations, early as head of information surveillance and then as head of NGM’s market surveillance and stock exchange administration. In 2006, Gönczi was appointed Deputy CEO of Spotlight Stock Market (then AktieTorget), a role that in 2011 led to Gönczi being appointed CEO. In his role at Spotlight Stock Market, Peter Gönczi has been a leader in business development, developed the entire organization and its staff, and built up routines, systems and collaborations. Since the group was formed in 2010, Gönczi has also been a leader in the group’s entirety and development. Peter Gönczi was a driving force in the Group’s rebuilding during the years 2012 to 2016 when the ownership was changed (and the current major owners took over), at the same time as Sedermera was restructured, changed and moved to Malmö. Since then, Gönczi, as CEO, has led the work with the entire Group’s development and positioning to the point where the Group stands today.

Holdings in Spotlight Group: Peter Gönczi owns, privately or through companies or related parties, 238,247 shares corresponding to 4.53% of the votes and capital, and 5,500 call options.

Other current board assignments:

  • Ependy AB, Chairman of the board
  • Markets & Corporate Law Nordic AB, board member
  • Sameve Invest AB, board member
  • Finreg Solutions AB, board member
  • Nordic Issuing AB, board member
  • Placing Corporate Finance Sverige AB, Chairman of the board
  • Shark Communication AB, board member
  • Sedermera Corporate Finance AB, Chairman of the board
  • Kalqyl Analys Norden AB, board member
  • Spotlight Stock Market, Chairman of the board

 

 

Dependence on the Company and management, but independent in relation to the Company’s major shareholders.