Spotlight Group

9 maj, 2022 | Swedish | Regulatory

Spotlight Group AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – mars 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Kvartalet januari–mars 2022 (Koncernen)

Nettoomsättningen uppgick till 38 260 (41 982) KSEK
Rörelseresultatet uppgick till -11 613 (7 675) KSEK
Resultat efter skatt uppgick till -9 328 (6 139) KSEK
Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,77 (1,19) SEK
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,74 (1,19) SEK
Kapitalrelationen uppgick till 116 (-) %
Soliditeten uppgick till 59,4 (66,9) %

Utsikter

Även om möjligheterna för att genomföra transaktioner successivt förbättras så är processerna relativt långa och klimatet alltjämt avvaktande. Bolaget bedömer därför att resultatet för det andra kvartalet kommer att bli negativt, men med en förbättring jämfört med det nyss avslutade första kvartalet. Till årets andra halva ser förutsättningarna succesivt ut att förbättras.

VD Peter Gönczi kommenterar första kvartalet

Det har nu snart gått tre månader sedan kriget bröt ut. Förutom de mänskliga och moraliska aspekterna fick kriget direkt utmanande politiska och ekonomiska konsekvenser. För att tala klarspråk, på vår marknad blev det tvärstopp med omedelbara effekter för stora delar av vår verksamhet. Tiden går, kriget fortgår men som alltid anpassar börsen sig. Det är fortfarande riktigt svalt men i det nya ”normala” finns nu den stabilitet som gör att det sakta börjar uppstå affärer. Avgörande för oss är förmågan att se till att våra koncernbolag ska vara bland de mest aktiva på marknaden oavsett vilket marknadsklimat som råder.

Vi har bromsat, sparat och skurit med osthyveln. Det har gjort ont. När vi summerade fjolåret lämnade vi ett framgångsrikt år bakom oss där vi slog såväl omsättnings- som vinstrekord. Inledningen av 2022 har dock alltså inneburit en helt annan verklighet.

För att förklara dynamiken i vår affär och hur marknadsläget påverkat oss kan följande, något förenklade, kategorisering av våra dotterbolags intjäning göras:

Dotterbolag som har sin främsta intjäning kopplat till rörliga intäkter såsom kapitaliseringar och projekt, exempelvis den finansiella rådgivaren Sedermera Corporate Finance och emissionsinstitutet Nordic Issuing.

Dotterbolag som har sin främsta intjäning kopplat till avtalade löpande intäkter, exempelvis analysfirman Kalqyl och SaaS-bolaget Finreg Solutions.

Dotterbolag med en relativt jämn fördelning mellan fasta och rörliga intäkter, exempelvis marknadsplatsen Spotlight Stock Market och kommunikationsbyrån Shark Communication.

Det som skedde under första kvartalet var att i princip all verksamhet kopplat till kapitaliseringar, transaktioner och längre projekt (rörliga intäkter) påverkades negativt. I väldigt många fall senarelades kapitaliseringar, men en inte oväsentlig del av kundbolagen valde att helt avbryta sina projekt. Genom hårt slit har vi försökt fylla de luckor som uppstått samtidigt som vi försökt genomföra de kapitaliseringar som inte kunnat skjutas på framtiden. Det har krävt anpassningar av kapitaliseringsupplägg, bl.a. i form av mindre emissionsbelopp och därmed även minskade intäkter för koncernen.

För dotterbolagen med en större blandning av fasta och rörliga intäkter har de fasta intäkterna stått emot bra. På Spotlight Stock Market kan noteras att handeln under första kvartalet varit relativt god, även om den i skrivande stund har minskat.

Dotterbolag med främst fasta löpande intäkter är verksamheter som vi utvecklade under förra året med målet att minska våra risker vid ett sämre marknadsklimat. Bland annat skapade vi fondbolaget Gainbridge Capital och förvärvade både Kalqyl och det som idag är Finreg Solutions med detta som utgångspunkt. Dessa bolag har dock ännu inte kommit tillräckligt långt i sin utveckling för att bidra med den stabilitet som gör att de kan ta udden av ett sviktande marknadsklimat. Vi är övertygade om att dessa verksamheter långsiktigt kommer att vara väsentliga för oss i detta perspektiv. Just nu kan vi dock konstatera att de utvecklas väl, men behöver mer tid.

Som följd av de förändrade förutsättningarna valde vi att vidta flera kostnadseffektiviseringar under kvartalet samt återkalla vår föreslagna vinstutdelning. Vi är för närvarande på väg mot en årlig kostnadsminskning om mer än 20 MKR, med full resultateffekt mot slutet av 2022.

Även om det börjar uppstå möjligheter att göra affärer igen så handlar det inte om någon snabb återhämtning. Möjligheterna att genomföra noteringsemissioner är begränsade. Möjligheterna att genomföra kapitaliseringar av redan noterade bolag är något bättre. Det gör att vi även bedömer att resultatet för det andra kvartalet kommer att bli negativt, men med en förbättring jämfört med det nyss avslutade första kvartalet. Till årets andra halva ser förutsättningarna succesivt ut att förbättras.

Vi kommer att vara först ur startblocken när marknaden verkligen vänder. Och den kommer att vända. Vi har på senare år visat att vi har medarbetare som är på tå i bra klimat, men faktiskt ännu mer drivna i lite snålblåst (eller rejäl motvind som just nu). Successivt höjer vi vår förmåga att göra affärer även i nuvarande klimat tack vare högt engagemang och en organisation som hela tiden vill utvecklas. Det gör mig stolt, glad och lämnar goda förhoppningar för framtiden.

Peter Gönczi, VD
Spotlight Group AB

Väsentliga händelser under perioden

Spotlight Group meddelade beslutad tilldelning avseende Bolagets incitamentsprogram LTIP 2022 samt TO 1. Styrelsen beslutade om tilldelning av samtliga aktier i den tillhörande riktade emissionen och samtliga TO 1.
Till följd av registrering av LTIP 2022 samt TO 1 vid Bolagsverket ändrades antalet aktier i Spotlight Group till 5 282 719 aktier. Aktiekapitalet ändrades till totalt 13 206 797,50 SEK.
Spotlight Group beslutade att återkalla det tidigare kommunicerade förslaget om utdelning. Samtidigt konstaterades att konsekvenserna från det rådande marknadsklimat har försämrats väsentligt och medför ett förväntat negativt resultat om cirka 7-12 MKR för första kvartalet 2022.
Günther Mårder föreslås som ny styrelseledamot i Spotlight Group AB vid kommande årsstämma den 9 maj 2022.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga händelser att rapportera.

Presentation hos Nyhetsbyrån Direkt

Idag, den 9 maj, kommer Spotlight Groups VD Peter Gönczi kommentera rapporten hos Direkt Studios kl. 9.30. Se sändningen genom att klicka här.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Denna information är sådan information som Spotlight Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2022.

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Gainbridge Capital, Kalqyl, Placing Corporate Finance och Impact Attracts anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %