Spotlight Group

8 maj, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Spotlight Group AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – mars 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Kvartalet januari–mars 2023 (Koncernen)

Nettoomsättningen uppgick till 40 722 (38 260) KSEK
Rörelseresultatet uppgick till -3 229 (-11 613) KSEK
Resultat efter skatt uppgick till -2 648 (-9 328) KSEK
Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,45 (-1,77) SEK
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,44 (-1,74) SEK
Total kapitalrelationen uppgick till 141 (116) %
Soliditeten uppgick till 48,8 (59,4) %

Utsikter

Transaktionsmarknaden har stabiliserats för tillfället, dock är handelsvolymerna fortsatt låga. Flera transaktioner som försenades under första kvartalet ser ut att genomföras under andra kvartalet, därmed bedöms det andra kvartalet bli något bättre än det första.

VD Peter Gönczi kommenterar första kvartalet

Ett motigt 2022 följdes av ett motigt första kvartal 2023. Precis som under fjolåret stod händelser i omvärlden i fokus när fortsatt höga inflations- och räntenivåer och fruktan för en ny bankkris skapade osäkerhet tillsammans. För Spotlight Group innebar det att transaktioner försenades i kombination med fortsatt svaga handelsvolymer. Det ger en effekt på första kvartalet, men flera av transaktionerna ser alltjämt ut att genomföras och det andra kvartalet bedöms bli något bättre än det första.

Resultatet för det första kvartalet 2023 blev cirka -3,2 MSEK. Förutom ovannämnda senarelagda transaktioner påverkades kvartalet ytterligare negativt av sent inställda transaktioner. Samtidigt vägdes de inställda transaktionerna upp av försäljningen av likviditetsgarantitjänsten, med intäkter av engångskaraktär, i ungefär motsvarande mån.

För att blicka bakåt så vaknade oron för en ny bankkris till liv i början av mars då såväl amerikanska nischbanker som europeiska jättar föll inom ett kort tidsintervall. Både professionella investerare och privatsparare förlorade pengar och i ett läge där räntor och inflation fortsatte att stiga blev marknadsklimatet återigen väldigt avvaktande. Situationen har sedan dess stabiliserats och för andra kvartalet ser transaktionsmarknaden något ljusare ut. Efter flera år då finansmarknaderna har präglats av större händelser i omvärlden och makroekonomiska faktorer är det dock svårare än på många år att ha en uppfattning om den närmsta framtiden.

Längre fram är det paradoxalt nog desto lättare att ha tilltro till framtiden eftersom varje del av Spotlight Group fortsätter att anpassa sin kostnadsmassa till det nya normala – det vill säga lägre volymer av både handel och transaktioner än vid 20-talets början.

Vi följer vår plan att nå ut till nya målgrupper såväl bland investerare som bolag. Möjligheten att notera tillväxtbolag, eller att hantera ägarfrågor med hjälp av börsen, är fortfarande okänt i stora delar av Sverige. Därför är vi aktiva med att även utanför storstadsregionerna sprida information om alla fördelar som finns med att verka i en noterad miljö. Spotlight Stock Market fortsätter dessutom bygga upp ett nätverk av regionala ambassadörer över hela landet. Därutöver arbetar vi med flera interna digitaliserings- och förändringsprojekt som under en längre tid kommer möjliggöra för oss att fortsätta att hålla kostnaderna nere samtidigt som vi kommer kunna göra handeln och noteringsprocesserna tillgängliga för fler än någonsin.

Sammantaget innebär det att även om början av 2023 har krävt hårt arbete och mycket energi, både för att hantera en motig nutid och att förbereda för en oklar närtid, så har det också varit viktigt för att skapa en ljus framtid. Spotlight Group har redan lagt grunden för att vara en lönsam koncern i det nya normala med lägre handelsnivåer, färre transaktioner – och en större andel fasta inkomster. När marknadsklimatet blir bättre – för det är en fråga om när och inte om det blir bättre – är vi redo att återigen växla upp med starkare grundförutsättningar än någonsin.

Väsentliga händelser under perioden

I januari 2023 meddelade Spotlight Group att företrädesemissionen av aktier avslutats. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 161 procent och tillförde således Spotlight Group cirka 17,6 MSEK före emissionskostnader.
I januari 2023 meddelade Spotlight Group att teckningskursen för LTIP fastställdes till 26,93 SEK per aktie och totalt tilldelades 49 tecknare 33 250 aktier i Spotlight Group. Till följd av LTIP 2023 har antalet aktier i Spotlight Group, efter registrering hos Bolagsverket, ökat till totalt 6 020 331 aktier. Aktiekapitalet har samtidigt ökat till totalt 15 050 827,50 SEK.
I mars 2023 erhöll det helägda dotterbolaget FinReg Solutions AB tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster. Tillståndet, som rör så kallad Equity (andelsbaserad) Crowdfunding, är det första att tilldelas en verksamhet i Sverige.
I mars 2023 meddelades att dotterbolaget Sedermera Corporate Finance AB ingått ett samarbete kring försäljning av likviditetsgarantiuppdrag med investmentbanken Pareto Securities AB. Syftet med samarbetet är att gynna båda parter kopplat till nykundsbearbetning inom området framgent. Som en del av överenskommelsen övertar Pareto bolagets likviditetsgarantiavdelning, innefattande samtliga kundbolag och en anställd, mot en ersättning som beror på bland annat kundtillströmning under det kommande året. Ersättningen medför dels en initial resultateffekt under kvartal 1 2023 med en positiv kassaflödeseffekt under kvartal 2 2023, dels ytterligare ersättning beroende bland annat på kundtillströmning under det kommande året. Pareto agerar även likviditetsgarant för Spotlight Groups aktie från och med den 2 maj 2023.
Spotlight Groups valberedning, vilken består av representanter för de tre största aktieägarna Swedia HighP AB, Westindia Aktiebolag och Calyptra AB (som tillsammans representerar 57,8 procent av röster och kapital i bolaget efter nedanstående försäljning) föreslår val av Günther Mårder till ny styrelseordförande vid Spotlight Groups årsstämma den 15 maj 2023. Samtidigt meddelades att Günther Mårder förvärvar 175 000 aktier, motsvarande 2,9 procent av röster och kapital (vilka kommer att överföras under maj 2023) i Spotlight Group från huvudägarna.
Till följd av ovanstående aktieaffär meddelades att bolagets näst största aktieägare, Westindia Aktiebolag, passerat flaggningsgränsen om 15 procent genom försäljning av 45 000 aktier till Mårder. Efter transaktionen uppgick Westindia Aktiebolag innehav till 861 666 aktier, motsvarande 14,3 procent av röster och kapital i Spotlight Group.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I april 2023 meddelades att den tidigare offentliggjorda affären med Edger Finance AB rörande avyttringen av Impact Attracts AB slutförts. Spotlight Group tillträdde därmed motsvarande cirka fem procent av röster och kapital i Edger Finance AB.
Aktieägarna i Spotlight Group kallades till årsstämma som kommer att hållas den 15 maj 2023. Samtidigt offentliggjordes bolagets årsredovisning för 2022.

Presentation hos Nyhetsbyrån Direkt

Idag, den 8 maj, kommer Spotlight Groups VD Peter Gönczi kommentera rapporten hos Direkt Studios kl. 11:00. Se sändningen genom att klicka här.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Denna information är sådan information som Spotlight Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2023.

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 165 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl, Placing Corporate Finance och SeaHouse Capital, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
Länkar
SPGR 27.00 SEK +3.05 %