Spotlight Group

22 maj, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Spotlight Group AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – mars 2024. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Rörelsekostnaderna sjunker

Koncernens rörelsekostnader fortsätter att sjunka. Under kvartalet uppgår de till 32,2 MSEK* mot 38,7 MSEK under samma period året innan.

Verksamhet under avyttring 

Shark Communication har efter utgången av perioden avyttras. Shark Communications verksamhet behandlas i denna rapport som verksamhet under avyttring i enlighet med IFRS 5. Något som påverkar koncernen nettoomsättning för perioden negativt med 1,3 MSEK.

Positivt EBITDA under perioden

Under perioden uppgår EBITDA från kvarvarande verksamhet till 0,9 (0,5) MSEK.

Marknadsklimatet

Marknadsklimatet börjar ljusna och koncernen är väl positionerad för att nyttja den kommande förbättringen.

Kvartalet januari – mars 2024 (Koncernen)

Nettoomsättningen uppgick till 31 988* (40 722) KSEK

Rörelseresultatet uppgick till –3 535* (–3 229) KSEK

Resultat efter skatt, kvarvarande verksamheter, uppgick till –2 505* (–2 648) KSEK

Resultat per aktie före utspädning uppgick till –0,42* (–0,45) SEK

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till –0,40* (–0,44) SEK

Kapitalrelationen uppgick till 115 (141) %

Soliditeten uppgick till 34,8 (48,8) %

*Nyckeltalen avser kvarvarande verksamheter och presenteras exklusive verksamheten Shark Communication som är under avyttring. För mer information, se redovisningsprinciper samt not 5.

Utsikter

Kostnadsbesparingarna har gett, och kommer fortsätta ge, löpande effekt samtidigt som vi ser positiva tendenser inom segmentet. Detta medför att det andra kvartalet med stor sannolikhet kommer bli bättre än det första kvartalet.

VD Peter Gönczi kommenterar första kvartalet

Efter ett par år av rejäl uppförsbacke säger min magkänsla att vi snart närmar oss att visa svarta siffror igen. En avgörande faktor är de kostnadsbesparingar som vidtagits. Som tidigare kommunicerats gör vi bedömningen att koncernens kostnader i slutet av året kommer att understiga de genomsnittliga intäkter vi uppnådde under det svaga 2023. En intressant reflektion är att Spotlight Stock Markets index har gått upp ca 13 % hittills i år och ca 30 % sedan november 2023. Samtidigt har vi sett förbättrade handelsvolymer i år jämfört med hösten förra året. Även om det fortfarande är tufft för många bolag att göra kapitaliseringar, och IPO-marknaden i princip är stängd, så tycker jag ändå att det är en indikation på ett klimat som sakta förbättras.

Under kvartalet såldes dotterbolaget Placing Corporate Finance och i april såldes även dotterbolaget Shark. Samtidigt har vi stärkt vårt fin-och regtechbolag genom att flytta in delar av Placings och Kalqyls verksamheter i FinReg Solutions. Därmed har en ny koncern skapats som koncentrerar sig till vår verkliga kärnverksamhet. Förändringarna har skett utan att vi tappat fokus på nya produkter som kan göra Spotlight Group som helhet ännu mer attraktivt för såväl bolag som för stora och små investerare i framtiden.

Förutom vårt arbete med besparingar har vi även hunnit med flera positiva satsningar den senaste tiden. Exempelvis meddelade Spotlight Stock Market nyligen att man förbereder för att möjliggöra för handel med sk. ETP:er (exchange traded products) och FinReg Solutions har dessutom hunnit med att lansera koncernens första AI-baserade produkt, Kalqyl AI (KAI), en bolagsbevakare som demonstrerar den nya teknikens enorma snabbhet och effektivitet när det gäller att sprida relevant information.

Med bakgrund i kostnadsbesparingarna, och det gryende klimatets möjligheter att förbättra intäkterna, så ser jag med tillförsikt fram emot vad resten av 2024 har att ge.

Väsentliga händelser under perioden

I januari 2024 meddelades att Spotlight Group säljer dotterbolaget Placing Corporate Finance inklusive dess tillstånd för att bedriva värdepappersrörelse. Försäljningen kräver att den nya ägaren godkänns av Finansinspektionen innan den kan slutföras. Den icke tillståndspliktiga delen av Placings verksamhet, exempelvis bolagsvärderingar, kvarstår inom Spotlight Group och flyttas över till FinReg Solutions. Samtidigt beslutades att behålla Kalqyl och att flytta in dess verksamhet i FinReg Solutions.

I mars 2024 meddelandes att bolagets styrelseordförande Günther Mårder flyttat sitt innehav om 175 000 aktier i Spotlight Group AB (via helägt bolag) från en depå till en kapitalförsäkring. Flytten föranledde insynsrapportering till Finansinspektionen men innebar inte någon reell förändring.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I april 2024 meddelade valberedningen att de föreslår val av Sara Uhlén till ny styrelseledamot vid Spotlight Groups årsstämma den 22 maj 2024. Valberedningen föreslog också omval av Günther Mårder som styrelseordförande samt omval av Anna Barkfeldt Stahre, Fredrik Persson och Jakob Grinbaum som ordinarie styrelseledamöter.

I april offentliggjordes Spotlight Groups årsredovisning för 2023.

I april kallade Spotlight Group till årsstämma. Årsstämman hålls onsdagen den 22 maj 2024, kl. 15:30 i Stockholm.

I april offentliggjordes att Spotlight Group sålt verksamheten i dotterbolaget Shark Communication AB.

I maj meddelades att Spotlight Stock Market AB förbereder för möjligheter att erbjuda handel i ETP:er.

Presentation hos Nyhetsbyrån Direkt

Idag, den 22 maj, kommer Spotlight Groups VD Peter Gönczi kommentera rapporten hos Direkt Studios kl. 8:45. Se sändningen genom att klicka här.

Denna information är sådan information som Spotlight Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2024.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD 
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

SPGR 27.00 SEK +3.05 %