Spotlight Group

3 november, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Spotlight Group AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – september, samt det tredje kvartalet, 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Kvartalet juli–september 2021 (Koncernen)

Nettoomsättningen uppgick till 49 066 (35 765) KSEK
Rörelseresultatet uppgick till 7 551 (4 640) KSEK
Resultat efter skatt uppgick till 5 826 (3 444) KSEK
Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,11 (0,67) SEK

Perioden januari–september 2021 (Koncernen)

Nettoomsättningen uppgick till 145 823 (101 417) KSEK
Rörelseresultatet uppgick till 24 393 (10 804) KSEK
Resultat efter skatt uppgick till 19 122 (8 015) KSEK
Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,66 (1,62) SEK
Kapitalrelationen uppgick till 16,4 (17,7) %
Soliditeten uppgick till 66,0 (66,2) %

Utsikter

Spotlight Group räknar med en positiv avslutning på året där resultatet för det fjärde kvartalet förväntas ligga i linje med tredje kvartalet i år.

Incitamentsprogram

Styrelsen i Spotlight Group utvärderar möjligheten att införa ett incitamentsprogram för personalen i koncernen. Ett sådant eventuellt program kan komma att införas exempelvis genom teckningsoptioner, genom prestationsbaserade teckningsoptioner, genom en riktad emission till personalen (vilket i sådana fall kommer ske till marknadspris) eller genom en kombination av samtliga eller delar av dessa alternativ. För det fall styrelsen föreslår ett incitamentsprogam kommer fullständigt beslut att framläggas till bolagsstämma.

God lönsamhet och snabb tillväxt lägger grund för nya satsningar
Aktiviteten inom Spotlight Group har varit fortsatt högt under det tredje kvartalet. Samtliga verksamheter inom koncernen visade en stark tillväxt och en fortsatt god lönsamhet. Tillväxtbolagens behov att finansiera sig och nyttja kraften av publikt ägande är fortsatt stort vilket driver efterfrågan av de tjänster och verktyg som vi erbjuder.

Jämfört med samma kvartal föregående år uppgick tillväxten till 37,2 procent och rörelseresultatet steg till 7,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 15,4 procent. Det är nu drygt ett år sedan vår notering och under denna period har våra finansiella mål, om 10 procents omsättningstillväxt och 10 procents rörelsemarginal i genomsnitt, överträffats med god marginal.

I september aviserade vi en rad spännande nya satsningar vilka har fortsatt att utvecklas under kvartalet. Ett av dessa initiativ är en ny corporate finance-firma, Placing Corporate Finance, som specialiserar sig på bolag med ett kapitalbehov om 25 MSEK eller lägre och erbjuder börsnotering genom en enkel och okomplicerad process. Vi ser det som en unik position på marknaden.

Inom dotterbolaget FinReg Solutions har vi lanserat en plattform för equity crowdfunding i onoterade bolag. Ambitionen är att bolag ska erbjudas ett smidigt sätt att finansiera sig som ett steg inför en framtida notering. En första ”equity funding” har genomförts med lyckat utfall.

Vår satsning på analysbolaget Kalqyl har fått positiv respons och uppmärksammats på bred front. Fonden ”Gainbridge Novus Nordic”, som ska investera i noterade bolag med tydligt inslag av innovation och tillväxt, är nu lanserad och öppen för teckning. Fonden genomför för närvarande sina två första investeringar.

Vi arbetar också på att starta en öppen digital plattform som synliggör noterade tillväxtbolags hållbarhetsdata för investerare på ett enkelt och nytt sätt. Idén föddes ur den allt starkare trenden att hållbara bolag attraherar mer kapital och fler investerare – och på sikt utvecklas bättre. Via denna plattform kommer investerare kunna hitta samlad data för att hitta nya hållbara investeringsmöjligheter. Satsningen rimmar väl med de nya EU-direktiv och ökade hållbarhetskrav som framöver även kan påverka mindre tillväxtbolag.

Summerat fortsätter vi driva våra befintliga och väletablerade verksamheter mot en stark tillväxt med god marginal, samtidigt som vi skapar möjligheter till nya innovativa satsningar inom koncernen. Det är inspirerande att se hur de initiativ som vuxit fram inom koncernen snabbt kan resultera i nya företag – företag som drar nytta av de kontaktytor som finns i andra systerbolag, men som också på egen hand attraherar helt nya kunder. Hittills har det resulterat i en tydlig positiv effekt på koncernens tillväxttakt samtidigt som vi bibehållit en god lönsamhet.

En månad in i det fjärde kvartalet är efterfrågan för koncernens tjänster fortsatt bra. Vi räknar med en positiv avslutning på året där resultatet för det fjärde kvartalet förväntas ligga i linje med första och tredje kvartalet i år. Jämfört med fjärde kvartalet förra året ser vi därmed en fortsatt god utveckling framför oss, med ett årsresultat som vida överstiger 2020 avseende både omsättning och rörelsemarginal.

Själv ser jag fram emot att ta mig an årets sista kvartal tillsammans med en allt mer växande koncern fylld av ambitiösa och duktiga medarbetare och hoppas kunna hjälpa ännu fler bolag att kapitaliseras och växa innan året är slut.

Peter Gönczi, VD Spotlight Group AB

Väsentliga händelser under perioden

Spotlight Group beslutade att starta fonden ”Gainbridge Novus Nordic” med fokus på tillväxtbolag. Uppstart och lansering av fonden har genomförts under hösten 2021.
Spotlight Group meddelade start av analysbolag tillsammans med Twitterprofilerna bakom den populära analyssajten Kalqyl.se genom ett mindre förvärv av Kalqyl AB (under namnändring från PPO Invest AB) som därmed blivit ett helägt dotterbolag till Spotlight Group. Tillträde var den 1 september 2021.

Övriga händelser under perioden

Spotlight Group meddelade utvärdering av fortsatt expansion genom uppstart av tre nya verksamheter: en ny corporate finance-firma inom tillväxtbolags-segmentet, en plattform för equity crowdfunding för nyemissioner i onoterade bolag inom bolaget FinReg Solutions, samt en digital plattform som samlar in och tillgängliggör hållbarhetsdata om noterade tillväxtbolag.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga händelser att rapportera.

Presentation hos Nyhetsbyrån Direkt
Idag, den 3 november, kommer Spotlight Groups VD Peter Gönczi kommentera rapporten hos Direkt Studios kl. 10.00. Se sändningen genom att klicka här.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 165 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, eAktiebok, Gainbridge Capital och Kalqyl, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %