Spotlight Group

13 november, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Spotlight Group AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – september, samt det tredje kvartalet, 2023. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Rörelsekostnaderna sjunker
Koncernens rörelsekostnader fortsätter att sjunka. Under årets nio första månader uppgår de till 115,6 MSEK mot 129,4 MSEK under samma period året innan.

Kostnadsmassan minskas ytterligare
Genom planerad bolagsförsäljning/utdelning, samt övriga kostnadsbesparingar, kommer koncernen att minska nuvarande kostnadsmassa med ytterligare cirka 23 MSEK/år utan att skada sin förmåga att erbjuda högkvalitativa tjänster. Förändringarna bör vid full effekt – och baserat på nuvarande intjäningsnivå – medföra att koncernen tar stora steg för att återigen bli vinstdrivande.

Omsättningstillväxten
Trots ett svagt kvartal tre lyckas koncernen fortsatt uppvisa en tillväxt om 1,1% under årets första 9 månader.

Byte av handelssystem
Ger på sikt ännu bättre möjligheter till internationell handel och en större flexibilitet i handelssystemet. Själva bytet sker under februari 2024.

Kvartalet juli–september 2023 (Koncernen)

Nettoomsättningen uppgick till 31 061 (38 238) KSEK
Rörelseresultatet uppgick till -7 533 (-3 376) KSEK
Resultat efter skatt uppgick till -6 366 (-3 539) KSEK
Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,06 (-0,67) SEK
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,02 (-0,66) SEK

Perioden januari–september 2023 (Koncernen)

Nettoomsättningen uppgick till 114 566 (113 356) KSEK
Rörelseresultatet uppgick till -13 910 (-29 102) KSEK
Resultat efter skatt uppgick till -11 618 (-24 241) KSEK
Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,95 (-4,59) SEK
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,87 (-4,51) SEK
Kapitalrelationen uppgick till 131 (110) %
Soliditeten uppgick till 41,1 (43,9) %

Utsikter
Även det fjärde kvartalet ser ut att bli väldigt tufft i vårt segment. Däremot är bolaget övertygat om att de besparingsåtgärder som vidtas kommer ge god effekt på resultatet i takt med att besparingsåtgärderna successivt realiseras under 2024.

Fokusering av koncernen för att säkra vinstförmåga – även i motvind
Under kvartalet har vi fortsatt fokusera på Spotlight Groups kärnverksamhet och att renodla koncernen. För några veckor sedan såldes SeaHouse Capital och vi har nu offentliggjort vår avsikt att slå ihop, dela ut och notera – alternativt sälja – Shark och Kalqyl.

Över tid kommer vi ha minskat koncernen från elva dotterbolag till sex. Även om det i princip endast är de minsta bolagen som avyttrats innebär det att vi kan vidta ytterligare besparingsåtgärder, bl.a. kopplat till overhead och administration. Bolagsförsäljningarna/utdelningen och de övriga besparingar som vi kommer vidta innebär att koncernen minskar sin nuvarande kostnadsmassa med ytterligare ca 23 MKR/år utan att vi skadar vår förmåga att erbjuda högkvalitativa tjänster till våra kunder. Dessa förändringar medför att vi är väsentligt mycket närmare att återigen vara en vinstdrivande koncern. Vid full effekt av besparingarna räknar vi med att koncernen kommer ha en rörelsekostnad om ca 10 MKR/månad och hittills i år har vi haft intäkter om ca 11 MKR/månad (exkl. Shark, Kaqyl och SeaHouse). Det går givetvis inte att redan nu sia om utsikterna på intäktssidan nästa år, men det är i alla fall en indikation på att vi har goda förutsättningar att bli vinstdrivande även i nuvarande utmanade marknadsklimat. Även vad gäller frågan om när besparingarna ger full effekt är osäkert eftersom det bl.a. hänger ihop med hur processen kring Shark/Kalqyl utvecklar sig – men ett rimligt antagande är att vi under Q3 2024 kommer ha en kostnadsmassa om ca 10 MKR/månad.

Det hela är egentligen mycket enkelt – där världen, finansmarknaden och vår koncern befinner sig finns det i vår mening inget viktigare än att fokusera på kärnan i det vi gör. Vi drivs, ägs och leds entreprenöriellt. I goda tider sår man. I sämre får man skörda och rensa. För bara ett par år sedan sådde vi genom att t.ex. knoppa av kommunikationsbolaget Shark från Sedermera Corporate Finance och att förvärva analysföretaget Kalqyl. Idag är verkligheten en annan och vi ser att det går att uppnå värden både för koncernen, de båda bolagen och våra aktieägare genom att strukturera om bolagen och att förändra ägandet.

Trots dessa svåra beslut har även tredje kvartalet stått för en god nyhet för framtiden. Finansinspektionen godkände i början av september att dotterbolaget Spotlight Stock Market byter handelssystem till Nasdaqs system INET Nordic. I februari sker själva bytet som innebär att samtliga banker som handlar med aktier på Nasdaq Stockholm även får tekniskt tillgång till aktierna som handlas på Spotlight Stock Market. Även om systembytet på kort sikt enbart förväntas ha marginella ekonomiska effekter så är det på längre sikt en möjlighet att framför allt öka den internationella handeln med aktier på Spotlight Stock Market och därmed öka dragningskraften för marknadsplatsen.

Med ett kvartal kvar av 2023 räknar Spotlight Group med ett fortsatt kallt marknadsklimat och historiska sett låga handelsvolymer. Vi är fast beslutna om att Spotlight Group ska vara en koncern som även i ett marknadsklimat med motvind ska ha kapaciteten att kunna manövrera verksamheten med ett överskott. Samtidigt ska vi ha en hög beredskap att kunna växla upp när vindarna vänder. För det vet vi alla att de gör. Till slut.

Peter Gönczi, VD
Spotlight Group AB

Väsentliga händelser under perioden

I augusti 2023 meddelades att Spotlight Groups tredje enskilt största aktieägare, Calyptra AB, genom köp av totalt 78 632 aktier passerat flaggningsgränsen om 10 procent.
I september 2023 meddelades att dotterbolaget Spotlight Stock Market fått godkännande av Finansinspektionen att genomföra sitt planerade byte av handelssystem till Nasdaqs system INET Nordic. Därmed får alla banker som idag erbjuder sina kunder att handla på Nasdaq Stockholm även teknisk tillgång till handel med aktier noterade på Spotlight Stock Market.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I oktober 2023 meddelades att Spotlight Group undertecknat ett avtal om avyttring av sitt ägande i det delägda dotterbolaget SeaHouse Capital A/S. SeaHouses vd, Povl-André Bendz, förvärvar Spotlight Groups 70-procentiga innehav av såväl aktier som röster i SeaHouse. Överlåtelsen av Spotlight Groups samtliga aktier avtalades att ske den 31 oktober 2023.
I november 2023 meddelade Spotlight Group att bolaget avser att slå ihop de helägda dotterbolagen Shark Communication och Kalqyl till ett bolag. Därefter planerar Spotlight Group att dela ut det nya bolaget till sina aktieägare inför en notering på Spotlight Stock Market. Spotlight Group överväger även att sälja antingen det hopslagna bolaget eller de separata dotterbolagen innan sammanslagningen.

Presentation hos Nyhetsbyrån Direkt
Idag, den 13 november, kommer Spotlight Groups VD Peter Gönczi kommentera rapporten hos Direkt Studios kl. 10:00. Se sändningen genom att klicka här.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Denna information är sådan information som Spotlight Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2023.

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 160 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl, och Placing Corporate Finance, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
Länkar
SPGR 27.00 SEK +3.05 %

Peter Gönczi

CEO and Board member

Born 1975
Elected to the Board in 2014

Peter Gönczi has been a board member since July 2014 and since June 2014 the CEO of Spotlight Group. Gönczi has a Bachelor’s degree in Business and Economics as well as more than 20 years of solid experience in the stock market for growth companies and the companies’ capital raising. Gönczi has worked centrally located in the through the development and growth of the Swedish market for listing growth companies – from telephone trading, news distribution via fax, limited rules and lack of investor protection, to today’s reality. Between 2000 and 2006, Peter Gönczi worked at NGM’s market surveillance and with NGM’s operations, early as head of information surveillance and then as head of NGM’s market surveillance and stock exchange administration. In 2006, Gönczi was appointed Deputy CEO of Spotlight Stock Market (then AktieTorget), a role that in 2011 led to Gönczi being appointed CEO. In his role at Spotlight Stock Market, Peter Gönczi has been a leader in business development, developed the entire organization and its staff, and built up routines, systems and collaborations. Since the group was formed in 2010, Gönczi has also been a leader in the group’s entirety and development. Peter Gönczi was a driving force in the Group’s rebuilding during the years 2012 to 2016 when the ownership was changed (and the current major owners took over), at the same time as Sedermera was restructured, changed and moved to Malmö. Since then, Gönczi, as CEO, has led the work with the entire Group’s development and positioning to the point where the Group stands today.

Holdings in Spotlight Group: Peter Gönczi owns, privately or through companies or related parties, 238,247 shares corresponding to 4.53% of the votes and capital, and 5,500 call options.

Other current board assignments:

  • Ependy AB, Chairman of the board
  • Markets & Corporate Law Nordic AB, board member
  • Sameve Invest AB, board member
  • Finreg Solutions AB, board member
  • Nordic Issuing AB, board member
  • Placing Corporate Finance Sverige AB, Chairman of the board
  • Shark Communication AB, board member
  • Sedermera Corporate Finance AB, Chairman of the board
  • Kalqyl Analys Norden AB, board member
  • Spotlight Stock Market, Chairman of the board

 

 

Dependence on the Company and management, but independent in relation to the Company’s major shareholders.