Spotlight Group

11 augusti, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Spotlight Group AB offentliggör härmed delårsrapport för det första halvåret, januari – juni, samt det andra kvartalet 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Kvartalet april–juni 2021 (Koncernen)

Nettoomsättningen uppgick till 54 775 (34 725) KSEK
Rörelseresultatet uppgick till 9 167 (4 911) KSEK
Resultat efter skatt uppgick till 7 157 (3 552) KSEK
Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,37 (0,73) SEK

Perioden januari–juni 2021 (Koncernen)

Nettoomsättningen uppgick till 96 757 (65 653) KSEK
Rörelseresultatet uppgick till 16 842 (6 164) KSEK
Resultat efter skatt uppgick till 13 296 (4 571) KSEK
Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,56 (0,94) SEK
Kapitalrelationen uppgick till 15,5 (14,2) %
Soliditeten uppgick till 65,3 (69,1) %

Utsikter

Koncernens befintliga orderläge är fortsatt bra. Marknadsklimatet kopplat till transaktioner har dock normaliserats något under andra kvartalets sista del och under inledningen av det tredje kvartalet 2021.

Stark tillväxt, uppnådda milstolpar och nya satsningar

Det andra kvartalet har varit mycket intensivt och inneburit ett högt tryck i koncernen. Samtliga verksamheter inom Spotlight Group visade en stark eller väldigt stark tillväxt och en fortsatt god lönsamhet som tydligt visar hävstången i vår affärsmodell.  Jämfört med samma kvartal föregående år uppgick tillväxten till 58 procent (varav cirka 56 procent organisk och cirka 2 procent förvärvad) och rörelseresultatet steg till 9,2 MSEK med en rörelsemarginal på 16,7 procent. Även i det andra kvartalet gynnades vi av en stark finansmarknad som gav en aktiv aktiehandel i vår största verksamhet Spotlight Stock Market. En bra fart, framför allt i början av kvartalet, i finansierings- och transaktions­marknaden har därutöver gett en stark efterfrågan i resterande delar av koncernen. Bakom det förbättrade resultatet ligger också att de snabba framsteg som vi lyckats med i våra nysatsningar som genomförts det senaste året.

Den goda utvecklingen har gett oss råg i ryggen att fortsatt utveckla och göra nya satsningar som ska bygga framtida tillväxt. Under och efter det andra kvartalet har vi fortsatt leverera på en rad punkter som utlovades i den expansionsstrategi som vi presenterade i november 2020.

Under kvartalet genomförde vi förvärvet av eAktiebok – en SaaS-tjänst med online-baserade lösningar för digitala aktieböcker. Förvärvet har massor av spännande dimensioner och ligger helt i linje med vår strategi. Förvärvet blir starten och ett av två fundament, tillsammans med MCLogg, i vårt nystartade dotterbolag FinReg Solutions.

Via vår corporate finance-verksamhet, Sedermera Fondkommission, har vi också öppnat ett kontor i Danmark för att stärka vår fysiska närvaro där. I över tio års tid har vi stärkt vår position i Danmark och de senaste tre åren har Sedermera varit involverat i cirka 25 procent av alla danska bolag som noterats inom MTF-segmentet.

Nästa spännande nyhet var vår fond med fokus på att investeringar i tillväxtbolag på MTF-marknaden. Utifrån intresset från potentiella investerare, samt mottaget godkännande från Finansinspektionen, tog vi i juli beslutet att starta fonden ”Gainbridge Novus Nordic”. Uppstart och lansering av fonden väntas ske under hösten 2021. Vi ser bra möjligheter till en god avkastning för såväl fondandelsägarna som aktieägarna i Spotlight Group.

Tidigare i veckan presenterades vår färskaste satsning – starten av ett analysbolag. Analysbolaget startas tillsammans med profilerna bakom den populära analystjänsten Kalqyl genom ett mindre förvärv av densamma. Kalqyl bevakar noterade bolag på ett modernt sätt, främst genom uppdragsanalyser, stark närvaro i sociala medier och med hög integritet. Vi får ofta förfrågningar från våra kundbolag kring analysbevakning och nu kan vi erbjuda det på ett intressant och nytt sätt.

Vi håller fast vid vår vision att fortsätta hjälpa bolag med kapital för tillväxt. Det innebär att vi även i framtiden kommer att låta nya tjänster och företag växa fram inom vår koncern. Nyutvecklingen ska ha vårt gemensamma syfte för ögonen men utformas på olika sätt för att passa kundernas behov. Hållbarhet är ett område där vi ser stora möjligheter att skapa nya projekt och potentiellt framtida dotterbolag. Genom att kombinera hållbarhet med klok och erfaren finansiell affärsutveckling tror vi oss kunna ge våra kunder en stor affärsnytta. Det ökande antalet bolag på MTF-marknaden skapar därtill nya behov inom corporate finance för att genomföra nyemissioner och noteringar på både nya sätt och inom andra segment än tidigare. Även det är ett område där vi ser över hur Spotlight Group kan bidra. Lyckade satsningar inom dessa områden kommer att gynna både tillväxt i vår marknad och kundtillväxten inom vår koncern.

Allt vi gör grundar sig i vår vision – att förenkla för bolag att växa. Vi är övertygade om att den senaste tidens investeringar och den utveckling vi nu planerar för även kommer att ge bra aktieägarvärde på såväl kort som lång sikt. Koncernens orderläge inför nästa kvartal är fortsatt bra. Transaktionsmarknaden har dock normaliserats något under slutet av andra kvartalet och inledningen av det tredje kvartalet.

Under alla år av utveckling har jag lärt mig att bolaget växer tillsammans med sina engagerade medarbetare. Vi står väl rustade och jag ser verkligen fram mot hösten för att se vad jag och alla mina lysande kollegor kan prestera och utveckla i både befintliga verksamheter och nya satsningar!

Peter Gönczi, VD Spotlight Group AB

Väsentliga händelser under perioden

Förvärv av eAktiebok (C4G Sweden AB) beslutades formellt på Bolagets årsstämma. C4G Sweden AB har därefter namnändrats till FinReg Solutions AB.
Sedermera Fondkommission inledde arbete med att stärka sin närvaro på den danska marknaden genom ett nyöppnat kontor. Sedermera Fondkommission DK ApS kommer att vara en del av Sedermera Fondkommission men blir formellt ett dotterbolag till Spotlight Group.
Apportemission kopplad till förvärvet av eAktiebok registrerades på Bolagsverket. Antalet aktier i koncernen uppgick efter registrering till 5 264 869 stycken och aktiekapitalet till 13 162 172,50 SEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Spotlight Group beslutade att starta fonden ”Gainbridge Novus Nordic” med fokus på tillväxtbolag. Uppstart och lansering av fonden väntas ske under hösten 2021.
Spotlight Group meddelade start av analysbolag tillsammans med Twitterprofilerna bakom den populära analyssajten Kalqyl.se genom ett mindre förvärv av Kalqyl AB (under namnändring från PPO Invest AB) som därmed blir ett helägt dotterbolag till Spotlight Group. Tillträde sker 1 september 2021.

Presentation hos Nyhetsbyrån Direkt

Idag, den 11 augusti kommer Spotlight Groups VD Peter Gönczi kommentera rapporten och starten av analysbolaget Kalqyl hos Direkt Studios kl. 12.30. Se sändningen genom att klicka här.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 165 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, eAktiebok, Gainbridge Capital och Kalqyl, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %