Spotlight Group

14 augusti, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Spotlight Group AB offentliggör härmed halvårsrapport för perioden januari – juni 2023. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Kvartalet april–juni 2023 (Koncernen)

Nettoomsättningen uppgick till 42 783 (36 858) KSEK
Rörelseresultatet uppgick till -3 148 (-14 114) KSEK
Resultat efter skatt uppgick till -2 605 (-11 376) KSEK
Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,43 (-2,15) SEK
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,42 (-2,12) SEK

Perioden januari–juni 2023 (Koncernen)

Nettoomsättningen uppgick till 83 505 (75 118) KSEK
Rörelseresultatet uppgick till -6 378 (-25 727) KSEK
Resultat efter skatt uppgick till -5 253 (-20 703) KSEK
Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,89 (-3,92) SEK
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,85 (-3,85) SEK
Kapitalrelationen uppgick till 138 (116) %
Soliditeten uppgick till 42 (50) %

Utsikter

Sommarmånaderna har varit osedvanligt avvaktande på transaktionsmarknaden samtidigt som det tuffa marknadsklimatet har kvarstått. Det tredje kvartalet kommer därför sannolikt bli än mer utmanande för koncernen. Under Q4 finns det dock goda indikationer på att transaktionsklimatet förbättras jämfört med Q3, samtidigt som koncernen fortsätter vidta åtgärder för att anpassa sig till marknadssituationen.

VD Peter Gönczi kommenterar andra kvartalet

Tålamod lönar sig, och just nu behövs en hel del tålamod. Vi vet alla hur förutsättningarna på marknaden för mindre noterade bolag ser ut: det är riktigt dåliga tider. Det behöver egentligen inte sägas, men måste ändå konstateras.

Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2023 blev cirka –3,1 MSEK, en mycket försiktig uppgång jämfört med det första kvartalets rörelseresultat på cirka –3,2 MSEK och en välkommen förbättring mot rörelseförlusten på cirka -14,1 MSEK under samma kvartal 2022.

Som omvärlden ser ut måste vi vara realistiska kring att det inte kommer att komma några snabba positiva förändringar av marknadsklimatet. Därför vill jag inte prata om vändning eller återgång till det normala. Istället ser jag framför mig att det nuvarande klimatet varar under överskådlig tid och att vi därför betraktar det som det nya normala. Dagen vi har ett bättre klimat anpassar vi oss gärna efter det. Det är utifrån detta som Spotlight Group måste arbeta.

Trots detta känner jag mig trygg när det gäller framtiden för Spotlight Group. Företrädesemissionen i vintras gav oss möjlighet att ha tålamod och att göra genomtänkta besparingar i stället för att tvingas till skadliga panikåtgärder. Så väl i denna kvartalsrapport som i de närmast föregående kan vi se effekter av de åtgärder vi vidtagit för att anpassa koncernen efter förutsättningarna. Några exempel:

För det andra kvartalet i rad kan vi uppvisa ett positivt EBITDA och trots det osäkra klimatet stod det andra kvartalet för en tillväxt med 16 procent jämfört med samma kvartal under fjolåret. Förvisso jämför vi då med ett mycket svagt kvartal 2022, men när sju av nio dotterbolag kan rapportera tillväxt visar det ändå att vår strategi är på rätt väg.

Tidigt i krisen fattade vi beslut om både kostnadsbesparingar och förändrad strategisk inriktning (fokus på transaktioner i redan noterade bolag) för Sedermera Corporate Finance, vilket givit resultat. Under det första halvåret 2023 redovisar Sedermera en god vinst, efter att ha gjort förlust under samma period under fjolåret. Förbättringen kan nästan uteslutande förklaras av de åtgärder som genomförts, eftersom transaktionsklimatet om något har försvagats ytterligare under innevarande år. Eftersom vi har vidtagit liknande kostnadsbesparande och individuellt strategiska åtgärder för alla koncernens bolag inger Sedermeras utveckling tillförsikt för framtiden.

Därmed inte sagt att alla våra åtgärder är defensiva. I juni beslutade Spotlight Stock Market att byta handelssystem till Nasdaqs INET Nordic. Därmed förenklas tillgången för att handla med aktier noterade på Spotlight Stock Market för internationella investerare – framför allt i Norden, men även övriga Europa. Vi förväntar oss inte mer än marginella effekter på kort sikt, men längre fram kan vi erbjuda ett ännu mer konkurrenskraftigt noteringsalternativ med bl.a. ännu bättre möjligheter till internationell handel och en större flexibilitet i handelssystemet.

Under återstoden av 2023 måste Spotlight Group räkna med ett fortsatt kylslaget noteringsklimat och historisk sett låga handelsvolymer. Vi måste därför fortsätta att leta efter effektiviseringar och kostnadsbesparingar som vi kan genomföra – tillsammans med ett fåtal, väl valda, offensiva åtgärder. Sommarmånaderna visar tyvärr att krisen håller i sig och det tredje kvartalet kommer sannolikt att återigen bli tufft för vår koncern. Även i det nya normalläget, med ett svårnavigerat marknadsklimat och låga volymer, ska Spotlight Group inte bara vara lönsamt utan också växa under ansvarsfulla former – i linje med våra långsiktiga mål. Det är jag helt övertygad om.

Väsentliga händelser under perioden

I april 2023 meddelades att den tidigare offentliggjorda affären med Edger Finance AB rörande avyttringen av Impact Attracts AB slutförts. Spotlight Group tillträdde därmed motsvarande cirka fem procent av röster och kapital i Edger Finance AB.
Aktieägarna i Spotlight Group kallades till årsstämma, vilken hölls den 15 maj 2023. Samtidigt offentliggjordes bolagets årsredovisning för 2022.
I maj 2023 upptog Spotlight Group ett lån om 25 MSEK från DBT Capital AB i syfte att hantera eventuella fluktuationer och bibehålla flexibilitet i verksamhetens likviditetshantering. Lånet upptas enbart i relation till likviditetshantering och bolagets syn på koncernens kort- och långsiktiga intjäningsförmåga är oförändrad.
I juni 2023 meddelades att dotterbolaget Spotlight Stock Market tecknat ett avtal med Nasdaq som innebär att bolaget byter handelssystem till Nasdaqs system INET Nordic. Därmed får alla banker som idag erbjuder sina kunder att handla på Nasdaq Stockholm även teknisk tillgång till handel med aktier noterade på Spotlight Stock Market. Systembytet förutsätter godkännande av Finansinspektionen och förväntas på kort sikt enbart ha marginella ekonomiska effekter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I augusti 2023 meddelades att Spotlight Groups tredje enskilt största aktieägare, Calyptra AB, genom köp av totalt 78 632 aktier passerat flaggningsgränsen om 10 procent.

Presentation hos Nyhetsbyrån Direkt

Idag, den 14 augusti, kommer Spotlight Groups VD Peter Gönczi kommentera rapporten hos Direkt Studios kl. 10:00. Se sändningen genom att klicka här.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta: Peter Gönczi, VD och styrelseledamot E-post: ir@spotlightgroup.se Telefon: +46 8 511 680 60 Hemsida: www.spotlightgroup.se Denna information är sådan information som Spotlight Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2023. Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 160 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl, Placing Corporate Finance och SeaHouse Capital, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.
Dokument
Länkar
SPGR 27.00 SEK +3.05 %