Spotlight Group

29 oktober, 2020 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed kvartalsrapport för perioden januari – september, 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Kvartalet juli–september 2020 (koncernen)

Nettoomsättningen ökade till 35 765 (28 179) KSEK
Resultat efter skatt ökade till 3 444 (2 059) KSEK
Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,67 (0,42) SEK

Perioden januari–september 2020 (koncernen)

Nettoomsättningen ökade till 101 417 (87 928) KSEK
Resultat efter skatt ökade till 8 015 (6 064) KSEK
Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,62 (1,25) SEK
Kapitalrelationen ökade till 17,7 (12,5) %
Soliditeten uppgick till 66,2 (64,1) %

God tillväxt, lyckad notering och spännande agenda

De senaste nio månaderna har varit omtumlande för de flesta och så även för Spotlight Group. Samtidigt har 2020 hittills varit fantastiskt spännande och nyttigt för oss som koncern. COVID-19 har förnyat vårt sätt att arbeta i positiv riktning, och vi har varken permitterat någon eller mottagit några statliga stöd som skulle kunna inverka på vår utdelningsförmåga. I våras, mitt under eskalerande pandemi, tog vi beslutet att påbörja en noteringsprocess – ett naturligt nästa steg i vår egen tillväxtresa. Vi vill leva som vi lär och dra nytta av alla de fördelar som en notering innebär. Sagt och gjort, och den 15 september blev första dag för handel av vår aktie på Spotlight Stock Market. Det avrundade en i våra ögon mycket lyckad noteringsprocess som lyft verksamheten ytterligare en nivå. Erbjudandet i samband med noteringen gav oss cirka 1 200 nya aktieägare och övertecknades kraftigt – en fantastisk start på vårt nya liv som noterat bolag. Det sporrar oss att framöver arbeta ännu hårdare för att upprätthålla en god utvecklingstakt och skapa bra avkastning, vilket går hand i hand med att fortsätta utveckla det ekosystem som tillväxtbolag så väl behöver. Det i sin tur bidrar till ökad innovationskraft och fler arbetstillfällen. Därutöver fortsätter vi arbetet med att förbättra förutsättningar och spelregler för tillväxtbolag. När pandemin bröt ut gick vi i bräschen för ett förslag till Finansdepartementet om finansieringshjälp för tillväxtbolag som drabbats av krisen – ett förslag som även Nasdaq och NGM ställde sig bakom och som Spotlight Group sedan aktivt fortsatt att driva. Därefter har vi haft möten med både riksdagsledamöter och myndigheter för att diskutera möjligheter att förenkla och förbättra regelverk för noterade tillväxtbolag – här finns mycket kvar att göra.

Det senaste kvartalets utveckling för koncernen, och affärsaktiviteten på marknaden i övrigt, visar att vi har en mycket spännande position på en tydligt växande marknad. Våra långsiktiga mål är att i genomsnitt generera en årlig tillväxt om 10 procent med en rörelsemarginal över 10 procent, samt en årlig utdelning motsvararande cirka 50 procent av nettoresultatet. När vi nu stängt boken för årets första nio månader kan vi konstatera att vi hittills i år presterar över våra tillväxt- och lönsamhetsmål. Visserligen minskade antalet noterade bolag under perioden, bland annat till följd av ett tuffare ekonomiskt klimat i spåren av COVID-19, men det har mer än väl kompenserats av en hög handelsaktivitet och en bred intjäningsförmåga inom koncernen. Styrkan i vår affärsmodell bevisas av att samtliga verksamhetsgrenar visar god tillväxt – inte minst våra senaste satsningar på tillväxt såsom MCL och Nordic Issuing. Detta sammantaget, i kombination med en ökad aktivitet på transaktionsmarknaden, gör att vi ser positivt även på resterande del av 2020.

Som kommunicerats i samband med noteringen ligger det i vår strategi att fortsätta driva på och fånga de tillväxtmöjligheter som finns i vår befintliga verksamhet. Dessutom ska vi utveckla nya fristående verksamheter och affärsmöjligheter kring börsnära tjänster och produkter som syftar till att få bolag att växa. Strategin har redan burit frukt och kommer på sikt att bredda och stärka vår intäktsbas ytterligare. Nästa steg blir att inom kort starta ett nytt helägt dotterbolag inom kommunikation som kommer stå på egna ben med ett eget tydligt tjänsteutbud och varumärke. Renodlingen av dessa tjänster blir tydligare för våra kunder och underlättar expansion.

Med den lyckade noteringen bakom oss kan vi nu fokusera fullt ut på att leverera på uppställda mål och att fortsätta utveckla en koncern som både underlättar för våra kunder att växa och skapar värde för våra ägare. Vi har ett bolag med stark ägarbild, en kompetent styrelse, samt oerhört kunniga medarbetare. Det ska bli mycket spännande att se vad vi tillsammans kan åstadkomma framöver.

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot, Spotlight Group.

Delårsrapport januari – september 2020

En nyemission om 157 000 aktier samt aktiesplit 2:1 registrerades den 7:e juli. Antalet aktier i Bolaget uppgick efter registrerad nyemission och split till 5 173 000. Bolagets aktiekapital uppgick efter registrering till 12 932 500 SEK.
Bolaget godkändes för notering på Spotlight Stock Market.
Erbjudandet inför notering blev kraftigt övertecknat – Spotlight Group tillfördes cirka 1 200 nya aktieägare.
Den tidigare aktieägaren Varenne AB, vars aktier såldes ut i Erbjudandet, flaggade för att man inte längre hade något innehav kvar i Bolaget.
Handel i Spotlight Groups aktier inleddes på Spotlight Stock Market den 15 september 2020.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 165 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %