Spotlight Group

13 september, 2021 | Svenska | Pressmeddelanden

Spotlight Group har det senaste året sjösatt en rad nya verksamheter samt genomfört förvärv med syfte att svara upp mot behoven hos nordiska tillväxtbolag. Samtliga tidigare lanserade satsningar har fått en bra start. Koncernen fortsätter nu sin expansion genom att utvärdera uppstartande av nya verksamheter såsom en ny corporate finance-firma inom tillväxtbolags-segmentet, en plattform för equity crowdfunding för nyemissioner i onoterade bolag samt en satsning på en digital plattform som samlar in och tillgängliggör hållbarhetsdata om noterade tillväxtbolag för investerare.

”Vår strategi att etablera nya verksamheter som stödjer tillväxtbolag i den noterade miljön har visat sig framgångsrik. Det senaste årets många satsningar har gett positiv effekt och nu tar vi ytterligare steg i den riktningen. Vår vidareutveckling stärker både vårt erbjudande och vår intjäningsförmåga. Det är fantastiskt att se hur de initiativ som vuxit fram bland våra medarbetare snabbt kan resultera i nya företag – företag som drar nytta av de kontaktytor som finns i andra systerbolag men som också på egen hand attraherar helt nya kunder”, säger Peter Gönczi, VD för Spotlight Group.

Ny corporate finance-aktör
På marknaden finns en stor efterfrågan från tillväxtbolag som står inför notering och som vill göra noteringsemissioner med en transaktionsstorlek som understiger 2,5 MEUR. Därför avser koncernen att starta en ny corporate finance-aktör med den uttalade målsättningen att vara specialist på att genomföra denna typ av kapitaliseringar. Viktor Waxin, tidigare affärsutvecklingsansvarig på Spotlight Stock Market, planeras bli VD i det nya dotterbolaget.

Startar equity crowdfunding inom FinReg Solutions
Inom kort lanseras en plattform för equity crowdfunding i onoterade bolag som en del av koncernbolaget FinReg Solutions. Ambitionen är att bolag ska erbjudas ett smidigt sätt att finansiera sig inför en närliggande notering. Samtidigt ges än fler investerare möjlighet att ta del av spännande bolag i ett ännu tidigare skede.  FinReg Solutions är ett fristående dotterbolag inom Spotlight Group som bland annat innehåller den digitala loggboken MCLogg samt den under våren förvärvade verksamheten kring produkten eAktiebok. Denna produkt är en digital aktiebok med kringliggande funktionalitet som används av nästan 500 onoterade bolag och 39 000 investerare.

Utvärderar digital plattform inom hållbarhet
Spotlight Group utvärderar en satsning på en digital plattform som samlar in och tillgängliggör hållbarhetsdata om noterade tillväxtbolag för investerare. Satsningen leds av Jenny Sondal som tidigare bl.a. varit chef för Marknadsföring och Kommunikation på Spotlight Stock Market. 

David Uhrner ny VD inom analysbolaget Kalqyl
I augusti startade Spotlight Group ett analysbolag tillsammans med profilerna bakom den populära analyssajten Kalqyl. Satsningen har fått positiv respons och uppmärksammats på bred front. Teamet stärks nu ytterligare genom tillsättandet av David Uhrner som VD. David Uhrner har en bred erfarenhet från finansbranschen där han bland annat arbetat med noterade bolag samt grundat Finanspodden. Förutom att leda arbetet tillsammans med grundarna och analytikerna Oliver Hamrin, Peter Westberg och Pontus Fredriksson kommer David Uhrner att arbeta med utveckling av Kalqyls erbjudande samt försäljning.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 165 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, eAktiebok, Gainbridge Capital och Kalqyl, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %