Spotlight Group

20 augusti, 2020 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. I samband med den förestående noteringen kommer allmänheten erbjudas att förvärva aktier från en säljande aktieägare. Bolaget offentliggör härmed även memorandum kopplat till erbjudandet och noteringen. Memorandumet finns bland annat att tillgå på Bolagets hemsida www.spotlightgroup.se.

Den planerade noteringen har godkänts av Spotlight Stock Market och granskats oberoende av Nordic Growth Markets noteringskommitté. Noteringen är vidare ett resultat av att Spotlight Group har kommit till den punkt i sin egen utveckling och tillväxtresa, då möjligheten uppstått att bredda ägandet genom ett publikt erbjudande. Genom att framöver verka i en noterad miljö bedöms verksamheten stärkas ytterligare. En notering av koncernen innebär bland annat ökad transparens, synlighet och trovärdighet för verksamheten.

”Vi har kommit till en punkt i vår egen tillväxtresa då möjligheten uppstått att bredda ägandet i Bolaget i form av en notering, vilket vi sett fram emot länge. Vi vill leva som vi lär och dra nytta av de fördelar som en notering medför i form av ökad transparens, synlighet och trovärdighet. Vi vill erbjuda allmänheten att ta del av koncernens framtidsmöjligheter genom delägarskap, och framtidsmöjligheter saknas onekligen inte. Vi har en spännande position på en växande marknad, samt långsiktiga mål som bland annat innefattar en årlig lönsam tillväxt om 10 procent i genomsnitt samt en årlig utdelning motsvararande cirka 50 procent av nettoresultatet till våra aktieägare. Med ett starkt första halvår i ryggen ser vi positivt på verksamhetens utveckling för resterande del av 2020. Detta relaterat till att dels uppnå, men förhoppningsvis även överträffa, våra långsiktiga mål. Den förestående noteringen är en viktig milstolpe och förbättrar våra möjligheter ytterligare framöver”, kommenterar Peter Gönczi, VD och styrelseledamot, Spotlight Group.

Om Spotlight Group

Spotlight Group etablerades 1997 och är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Koncernens verksamhetsgrenar har sedan 2015 på olika sätt varit delaktiga i att cirka 11,4 miljarder SEK har tillförts i form av tillväxtkapital till noterade bolag genom fler än 500 transaktioner – varav drygt 125 noteringar. Spotlight Group är en viktig del i ett system för framtidens bolag, en infrastruktur inom vilken tillväxtbolag kan växa och utvecklas. En viktig del i detta är att kontinuerligt sträva efter att skapa sunda förutsättningar att anskaffa kapital från såväl institutioner som från professionella investerare och allmänheten, samtidigt som dessa aktörer erbjuds att ta del av bolagens tillväxtresa. Den öppna infrastruktur Spotlight Group fram till idag har byggt upp och kontinuerligt vidareutvecklar kan beskrivas som en öppen plattform av börsnära och skalbara verksamheter och tjänster med starka intäkts- och utvecklingssynergier. Koncernen omfattar idag marknadsplatsen Spotlight Stock Market, den legala rådgivaren Markets & Corporate Law Nordic AB, fondkommissionären Sedermera Fondkommission, samt emissionsinstitutet Nordic Issuing.

Stabil verksamhet med fokus på långsiktighet

Spotlight Group har etablerat en verksamhet med fokus på långsiktighet och framtida tillväxt. Bolaget har historiskt uppvisat en god organisk tillväxttakt samt god förmåga att generera lönsamhet. Under 2019 uppgick koncernens nettoomsättning till cirka 123 MSEK. Bolaget hade samtidigt en nettoomsättningstillväxt om 9,2 procent jämfört med föregående år. Bolagets strategiska fokus är främst att fortsätta växa på redan etablerade marknader. Detta, tillsammans med omfattande genomförda investeringar under 2017 och 2018, ger tillsammans med kontinuerlig vidareutveckling av både produkt- och tjänsteutbud, goda möjligheter för stark tillväxt.

Långsiktiga finansiella mål

Spotlight Groups långsiktiga finansiella mål är följande:

 • En omsättningstillväxt som i genomsnitt överstiger 10 procent årligen.
 • En rörelsemarginal som i genomsnitt överstiger 10 procent årligen.
 • En utdelning motsvararande cirka 50 procent av nettoresultatet.

Om marknadsplatsens godkännande och erbjudandet

Marknadsplatsens godkännande är förutsatt av att bland annat lägsta gräns i erbjudandet samt marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Spotlight Group meddelar även att anmälningsperioden inleds den 25 augusti och avslutas den 8 september 2020. Det kommande erbjudandet motsvarar totalt cirka 10,6 MSEK, av vilket Spotlight Group inte kommer att tillföras något kapital. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om cirka 52 procent av erbjudandet genom teckningsförbindelser via bland annat styrelseledamöter och ledande personer i Bolaget, samt institutionell och privata investerare.

Det kommande erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 25 augusti – 8 september 2020.
Pris per aktie i erbjudandet: 22,10 SEK.
Erbjudandet: Erbjudandet är riktat till allmänheten och omfattar högst 478 870 aktier, motsvarande cirka 10,6 MSEK. Notera att Spotlight Group inte kommer att tillföras något kapital i samband med erbjudandet.
Teckningspost: Minsta teckningspost är 200 aktier (motsvarande cirka 4 420 SEK).
Totalt antal aktier i Bolaget:  5 173 000 stycken (fördelat på ett aktieslag).
Värdering i erbjudandet: Cirka 114,3 MSEK.
Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 5,5 MSEK (varav cirka 1,4 MSEK från bland annat Bolagets styrelse, koncernledning och ledande personer inom verksamheten, samt ytterligare 4,1 MSEK från institutionell och privata investerare). Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 52 procent av antalet aktier i erbjudandet.
Notering på Spotlight Stock Market: Första dag för handel är beräknad att bli den 15 september 2020.
Aktiens ISIN-kod: SE0014704763.

Investerarträff

I samband med erbjudandet och noteringen kommer Spotlight Group att hålla en digital företagspresentation för att presentera verksamheten och Bolagets framtidsplaner. Under företagspresentationen, som arrangeras av Nyhetsbyrån Direkt, kommer det finnas möjlighet att ställa frågor live. Vänligen se nedan för ytterligare detaljer:

 • Datum och tid: onsdagen den 26 augusti klockan 19.00.
 • Länk till presentationen: Klicka här

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare och Nordic Issuing emissionsinstitut i samband med erbjudandet inför den planerade noteringen på Spotlight Stock Market.

För mer information om erbjudandet och noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Bolaget, vänligen kontakta:

Spotlight Group via: ir@spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %

Peter Gönczi

CEO and Board member

Born 1975
Elected to the Board in 2014

Peter Gönczi has been a board member since July 2014 and since June 2014 the CEO of Spotlight Group. Gönczi has a Bachelor’s degree in Business and Economics as well as more than 20 years of solid experience in the stock market for growth companies and the companies’ capital raising. Gönczi has worked centrally located in the through the development and growth of the Swedish market for listing growth companies – from telephone trading, news distribution via fax, limited rules and lack of investor protection, to today’s reality. Between 2000 and 2006, Peter Gönczi worked at NGM’s market surveillance and with NGM’s operations, early as head of information surveillance and then as head of NGM’s market surveillance and stock exchange administration. In 2006, Gönczi was appointed Deputy CEO of Spotlight Stock Market (then AktieTorget), a role that in 2011 led to Gönczi being appointed CEO. In his role at Spotlight Stock Market, Peter Gönczi has been a leader in business development, developed the entire organization and its staff, and built up routines, systems and collaborations. Since the group was formed in 2010, Gönczi has also been a leader in the group’s entirety and development. Peter Gönczi was a driving force in the Group’s rebuilding during the years 2012 to 2016 when the ownership was changed (and the current major owners took over), at the same time as Sedermera was restructured, changed and moved to Malmö. Since then, Gönczi, as CEO, has led the work with the entire Group’s development and positioning to the point where the Group stands today.

Holdings in Spotlight Group: Peter Gönczi owns, privately or through companies or related parties, 238,247 shares corresponding to 4.53% of the votes and capital, and 5,500 call options.

Other current board assignments:

 • Ependy AB, Chairman of the board
 • Markets & Corporate Law Nordic AB, board member
 • Sameve Invest AB, board member
 • Finreg Solutions AB, board member
 • Nordic Issuing AB, board member
 • Placing Corporate Finance Sverige AB, Chairman of the board
 • Shark Communication AB, board member
 • Sedermera Corporate Finance AB, Chairman of the board
 • Kalqyl Analys Norden AB, board member
 • Spotlight Stock Market, Chairman of the board

 

 

Dependence on the Company and management, but independent in relation to the Company’s major shareholders.