Spotlight Group

11 november, 2020 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Styrelsen i Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) har fattat beslut om att skapa ytterligare verksamhetsgrenar och dotterbolag inom koncernen. Beslutet är i linje med tidigare kommunicerad strategi och meddelas marknaden enligt rådande regelverk. De nya verksamheterna kommer att skapas både genom avknoppningar av befintlig verksamhet med syfte att renodla verksamheten, men också genom en breddning med nya verksamheter där även partnerskap och förvärv i vissa fall kan komma att bli aktuella.

Först ut bland dessa initiativ är en renodling av Sedermera Fondkommissions verksamhet med avknoppningen av ett bolag fokuserat på aktiemarknadskommunikation och investerarrelationer. Koncernen avser också undersöka förutsättningarna för att starta en fond, ett analysbolag samt en avknoppning från dotterbolaget MCL avseende digitala produkter och tjänster inom RegTech-området (Regulatory Technology). Därutöver kommer arbete med att förändra koncernens struktur att inledas, vilket på sikt innebär att verksamhetsgrenarna Spotlight Stock Market, Sedermera Fondkommission och Nordic Issuing blir helägda dotterbolag till Spotlight Group med separata myndighetstillstånd.

”Vi vill svara upp mot den efterfrågan som finns och de behov vi ser hos noterade tillväxtbolag. Därför accelererar vi nu och tar flera steg som breddar och stärker vårt erbjudande till denna målgrupp. Renodlingen av våra befintliga verksamheter samt översynen av vår koncernstruktur sker med omedelbar start. Parallellt med detta utvärderar vi löpande möjligheten att bilda nya bolag alternativt att se över förvärv som passar in i vår struktur”, säger Peter Gönczi, VD för Spotlight Group.

Mer information om kommunicerade verksamhetsförändringar

Verksamhet inom aktiemarknadskommunikation och investerarrelationer
Spotlight Group har inlett processen med att starta ett nytt helägt dotterbolag som kommer att erbjuda tjänster inom aktiemarknadskommunikation och investerarrelationer. Denna verksamhet har sedan tidigare bedrivits inom Sedermera Fondkommission men kommer framöver bli en egen renodlad verksamhet. Mer information kommer att offentliggöras så snart bolaget har tagit form.

Förändrad koncernstruktur inom Spotlight Group
Spotlight Group har idag två helägda dotterbolag: ATS Finans AB samt Markets & Corporate Law Nordic AB. I ATS Finans AB:s verksamhet finns två särskilda företagsnamn: Spotlight Stock Market samt Sedermera Fondkommission. ATS Finans AB innehar även varumärket Nordic Issuing. Spotlight Group avser att dela upp koncernen i fristående helägda dotterbolag, där varje dotterbolag innehar de tillstånd som krävs för att bedriva verksamheten. Det innebär att verksamhetsgrenarna Spotlight Stock Market, Sedermera Fondkommission och Nordic Issuing blir egna värdepappersbolag med separata myndighetstillstånd. Syftet med en sådan förändrad legal struktur är framför allt att renodla koncernen och därigenom tydliggöra de olika delarnas oberoende. Processen med ansökningar av tillstånd påbörjas inom de närmaste månaderna och bedöms godkännas inom 12–18 månader. 

Undersöker förutsättningar att starta fond
Koncernen avser undersöka förutsättningarna att starta en oberoende fond med inriktning på investeringar i tillväxtbolag. Syftet med fonden är att förbättra möjligheterna för tillväxtbolag att nå institutionell finansiering i samband med kapitalanskaffningar och samtidigt generera en god avkastning för andelsägarna. Fonden kan komma att bedrivas inom antingen ett nybildat dotterbolag till Spotlight Group, som ett samägt bolag med en extern partner eller genom någon annan typ av samarbetsform.

Undersöker förutsättningarna att starta dotterbolag inom RegTech
Koncernen avser undersöka förutsättningarna att starta ett fristående dotterbolag som kan erbjuda produkter och tjänster inom området RegTech, det vill säga digitala produkter som effektiviserar regulatoriska processer. Tjänster och produkter inom detta område har sedan tidigare bedrivits i drygt ett år inom dotterbolaget Markets & Corporate Law Nordic AB från vilket en avknoppning av verksamheten kan komma att ske.

Undersöker förutsättningar att starta verksamhet inom uppdragsanalys
Koncernen avser undersöka förutsättningarna att starta ett fristående analysföretag. Marknaden för så kallad uppdragsanalys har haft en snabb tillväxt på senare år med en stor efterfrågan från såväl mindre som större noterade bolag.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Denna information är sådan information som Spotlight Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2020.

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 165 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %

Peter Gönczi

CEO and Board member

Born 1975
Elected to the Board in 2014

Peter Gönczi has been a board member since July 2014 and since June 2014 the CEO of Spotlight Group. Gönczi has a Bachelor’s degree in Business and Economics as well as more than 20 years of solid experience in the stock market for growth companies and the companies’ capital raising. Gönczi has worked centrally located in the through the development and growth of the Swedish market for listing growth companies – from telephone trading, news distribution via fax, limited rules and lack of investor protection, to today’s reality. Between 2000 and 2006, Peter Gönczi worked at NGM’s market surveillance and with NGM’s operations, early as head of information surveillance and then as head of NGM’s market surveillance and stock exchange administration. In 2006, Gönczi was appointed Deputy CEO of Spotlight Stock Market (then AktieTorget), a role that in 2011 led to Gönczi being appointed CEO. In his role at Spotlight Stock Market, Peter Gönczi has been a leader in business development, developed the entire organization and its staff, and built up routines, systems and collaborations. Since the group was formed in 2010, Gönczi has also been a leader in the group’s entirety and development. Peter Gönczi was a driving force in the Group’s rebuilding during the years 2012 to 2016 when the ownership was changed (and the current major owners took over), at the same time as Sedermera was restructured, changed and moved to Malmö. Since then, Gönczi, as CEO, has led the work with the entire Group’s development and positioning to the point where the Group stands today.

Holdings in Spotlight Group: Peter Gönczi owns, privately or through companies or related parties, 238,247 shares corresponding to 4.53% of the votes and capital, and 5,500 call options.

Other current board assignments:

  • Ependy AB, Chairman of the board
  • Markets & Corporate Law Nordic AB, board member
  • Sameve Invest AB, board member
  • Finreg Solutions AB, board member
  • Nordic Issuing AB, board member
  • Placing Corporate Finance Sverige AB, Chairman of the board
  • Shark Communication AB, board member
  • Sedermera Corporate Finance AB, Chairman of the board
  • Kalqyl Analys Norden AB, board member
  • Spotlight Stock Market, Chairman of the board

 

 

Dependence on the Company and management, but independent in relation to the Company’s major shareholders.