Spotlight Group

9 september, 2020 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Den 8 september 2020 avslutades anmälningsperioden i Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Erbjudandet tecknades till totalt cirka 192 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 1 817 procent. Genom erbjudandet kommer Spotlight Group att erhålla 1 178 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 9 september 2020.

”Efter att sista dag för teckning avslutats kan vi konstatera ett enormt intresse för Spotlight Group som verksamhet. Denna teckningsgrad, som vida överstiger erbjudandets omfattning, i kombination med att koncernen nu tillförs 1 178 nya aktieägare, gör oss ödmjuka, tacksamma och fantastiskt stolta. När vi nu blickar framåt inleds den verkliga resan – resan som noterat bolag. Vi är fast beslutna om att leverera i enlighet med uppställda mål och att fortsätta utveckla ett företag med långsiktigt värdeskapande i fokus”, kommenterar Peter Gönczi, VD och styrelseledamot, Spotlight Group.

Teckning, tilldelning och erbjudandets kostnader

Erbjudandet motsvarade totalt cirka 10,6 MSEK. Samtliga aktier förvärvas från en säljande aktieägare varmed Spotlight Group inte tillförs något kapital. Den säljande aktieägaren kommer till följd av erbjudandet inte ha något innehav kvar i Spotlight Group. Erbjudandet tecknades till totalt cirka 192 MSEK inklusive teckningsåtaganden, motsvarande en teckningsgrad om cirka 1 817 procent. Tilldelning av aktier har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som anges i villkoren i memorandumet. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 9 september 2020. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller ingen avräkningsnota. Kostnader kopplade till erbjudandet beräknas uppgå till totalt cirka 0,75 MSEK (motsvarande cirka 7 procent av erbjudandet).

Antalet aktier och aktiekapital

Inga nya aktier emitteras i samband med erbjudandet. Antalet aktier i Spotlight Group uppgår till 5 173 000 stycken. Aktiekapitalet uppgår till 12 932 500,00 SEK.

Första dag för handel

Första dag för handel i Spotlight Groups aktie på Spotlight Stock Market är planerad till den 15 september 2020. Aktien kommer att handlas under kortnamnet SPGR. Aktiens ISIN-kod är SE0014704763.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare och Nordic Issuing emissionsinstitut i samband med erbjudandet inför den planerade noteringen på Spotlight Stock Market.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamotE-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Denna information är sådan information som Spotlight Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2020.

För ytterligare information om noteringen och erbjudandet, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission – Finansiell rådgivare
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För specifika frågor om erbjudandet, vänligen kontakta:

Nordic Issuing – Emissionsinstitut
Telefon: +46 (0) 40-632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %