Spotlight Group

13 januari, 2023 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDKOREA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Teckningsperioden i Spotlight Group AB:s (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier avslutades den 12 januari 2023. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 161 procent, av befintliga ägare och allmänheten. Garantiåtaganden som lämnats i samband med företrädesemissionen kommer således inte att tas i anspråk.  Spotlight Group tillförs således cirka 17,6 MSEK före emissionskostnader. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut den 13 januari 2023. ”Jag vill tacka alla som valde att delta i företrädesemissionen. Som VD i dessa tider känner jag mig tacksam, stolt och inte minst trygg tack vare det stora förtroende som våra ägare, vår ledning, vår personal, vår styrelse och inte minst allmänheten visar för den inslagna vägen. Det visar tydligt att Spotlight Group är en verksamhet i vilken alla hjälps åt för att uppnå resultat”, säger Spotlight Groups VD Peter Gönczi. Teckning, tilldelning och betalning Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 28,3 MSEK, inklusive teckningsförbindelser om cirka 12,3 MSEK, vilket sammantaget motsvarar en teckningsgrad om cirka 161 procent. Detta innebär att Spotlight Group tillförs cirka 17,6 MSEK före emissionskostnader, som beräknas understiga 0,1 MSEK. Genom företrädesemissionen nyemitteras således totalt 704 363 aktier. Totalt 657 577 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, inklusive teckningsåtaganden om 487 912 aktier. Totalt 473 911 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter. Beslut om tilldelning av aktier kommer att ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som har beskrivits i det memorandum som offentliggjordes av Bolaget den 22 december 2022. De tecknare som tilldelats aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut den 13 januari 2023. Tilldelade aktier utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Antal aktier och aktiekapital När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Spotlight Group att ha ökat med 704 362 aktier och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 1 760 905,00 SEK. Efter registrering av företrädesemissionen samt den nyligen genomförda riktade emissionen innebär detta att det totala antalet aktier i Bolaget kommer att uppgå till 6 020 331 aktier och att Bolagets aktiekapital kommer att uppgå till 15 050 827,50 SEK. Handel med betald tecknad aktie (BTA) Handel med BTA pågår på Spotlight Stock Market fram till dess att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering är beräknad att ske omkring den 23 januari 2023. Därefter kommer BTA att omvandlas till aktier. Rådgivare I samband med Företrädesemissionen har Spotlight Group anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB är Bolagets kommunikationsrådgivare. För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta: Sedermera Corporate Finance AB Telefon: +46 40 615 14 10 E-post: info@sedermera.se Hemsida: www.sedermera.se
För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta: Peter Gönczi, VD och styrelseledamot E-post: ir@spotlightgroup.se Telefon: +46 8 511 680 60 Hemsida: www.spotlightgroup.se Denna information är sådan information som Spotlight Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2023. Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl och Placing Corporate Finance, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion. Viktig Information Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det memorandum som Bolaget offentliggör med anledning av Företrädesemissionen. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande om att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller värdepapper i Spotlight Group i USA eller annanstans. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler. Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.
Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %