Spotlight Group

Styrelse

Günther Mårder

Styrelseordförande

Anna Barkfeldt Stahre

Styrelseledamot

Jakob Grinbaum

Styrelseledamot

Fredrik Persson

Styrelseledamot

Sara Uhlén

Styrelseledamot

Bolaget ska vid nyrekrytering av styrelseledamöter beakta respektive ledamots kompetens, erfarenhet och bakgrund för att tillse att Bolaget har en lämplig styrelsesammansättning. Sammansättningen ska bedömas lämplig med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Styrelsesammansättningen ska vidare vara ändamålsenlig för att tillgodose de behov som verksamheten har. Vid styrelsesammansättning och nyrekrytering ska därutöver beaktats de krav som ställs på styrelsens kunskaper, engagemang, jämställdhet och mångfald. Vid tillsättande av styrelseledamöter ska även i möjlig mån, i syfte att främja oberoende åsikter och ett kritiskt ifrågasättande, beaktas diversifiering avseende ledamöternas:

 • ålder
 • kön
 • geografiskt ursprung, samt
 • utbildning och yrkesbakgrund

Günther Mårder

Styrelseordförande

Född 1982
Invald i styrelsen 2022

Günther Mårder är sedan maj 2023 styrelseordförande i Spotlight Group. Mårder har varit verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan maj 2022. Mårder har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har studerat vid Harvard University (USA). Günther Mårder har mångårig erfarenhet av strategiskt och operationellt arbete i finanssektorn, intresseorganisationer och entreprenörsledda småföretag. Mårder har tidigare varit förbundsordförande för Unga Aktiesparare, styrelseledamot i Aktiefrämjandet och är en av initiativtagarna till projektet Ung Privatekonomi. Tidigare positioner omfattar härutöver bland annat poster som styrelseledamot och verkställande direktör för Aktiespararna och sparekonom vid Nordnet Bank. Sedan 2015 är Günther Mårder verkställande direktör för organisationen Företagarna.

Innehav i Spotlight Group: Günther Mårder äger 6 006 aktier, motsvarande 0,1 % av röster och kapital.

Övriga aktuella styrelseuppdrag:

Uppdrag hänförliga till vd-rollen i Företagarna:

 • Företagarna Sverige Service AB, extern verkställande direktör
 • Företagarnas Föreningsbolag AB, styrelseordförande
 • Företagarna Sverige Marknads AB, styrelseordförande
 • Småföretagarnas Riksorganisation Service Aktiebolag, styrelseordförande

 

Kunskapsgruppen Sverige AB, styrelseordförande
Lundqvist Intressenter AB, styrelseledamot
Lundqvist Trävaru AB, styrelseledamot
Styrelseakademien Stockholm, styrelseledamot
Rixkapital Sverige AB, styrelseledamot
RaySearch Laboratories AB, styrelseledamot
Yellow Jaguar AB, styrelseledamot

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Foto: Oskar Omne

 

Anna Barkfeldt Stahre

Styrelseledamot

Född 1983
Invald i styrelsen 2018

Anna Barkfeldt Stahre är sedan juli 2018 styrelseledamot i Spotlight Group. Barkfeldt Stahre innehar en civilingenjörsexamen, en kandidatexamen i företagsekonomi samt en MBA. Hon har lång erfarenhet från strategiarbete, affärsutveckling, förändringsledning samt hållbarhet från sin roll som marknadschef på Bergman & Beving Logistics AB och besitter hög kompetens inom marknadsområdet. Anna Barkfeldt Stahre är idag verksam som konsult. Utöver sin roll som marknadschef har hon tidigare arbetat som affärsutvecklare, projektkoordinator, operativ chef, business analyst, samt varit del av ledningsgrupp.

Innehav i Spotlight Group: Anna Barkfeldt Stahre äger 5 716 aktier, motsvarande 0,11 % av röster och kapital.

Övriga aktuella styrelseuppdrag:

 • Cykelpoolen Sverige AB, extern VD

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

 

Jakob Grinbaum

Styrelseledamot

Född 1949
Invald i styrelsen 2016

Jakob Grinbaum är sedan juni 2016 styrelseledamot i Spotlight Group.  Grinbaum (Fil.kand.) har bred erfarenhet av arbete inom den finansiella sektorn och har under lång tid innehaft flera chefspositioner, bland annat som chef för Group Treasury och som vice VD inom Nordea-koncernen. Jakob Grinbaum har även omfattande erfarenhet av styrelsearbete via uppdrag i bl.a. Fjärde AP-Fonden, SBAB Bank, Jernhusen och flera fastighetsföretag.

Innehav i Spotlight Group: Jakob Grinbaum äger 11 800 aktier, motsvarande 0,23 % av röster och kapital.

Övriga aktuella styrelseuppdrag:
J Grinbaum Finanskonsult AB, styrelseledamot

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

 

Fredrik Persson

Styrelseledamot

Född 1984
Invald i styrelsen 2022

Fredrik Persson är sedan december 2022 styrelseledamot i Spotlight Group. Persson är utbildad till civilingenjör vid Uppsala universitet och har genomgått utbildning för styrelsearbete hos Michael Berglund Board Value. Persson har mångårig erfarenhet av strategiskt och operationellt arbete inom primärt tekniksektorn med fokus på investeringar. Sedan 2016 är Persson Investment manager på Swedia Capital AB samt styrelseledamot i bland annat Lundqvist Intressenter AB, Arctic Falls AB, Greengold AB och Stiga Sports AB.

Innehav i Spotlight Group: Fredrik Persson äger, tillsammans med närstående, 1 906 218 aktier, motsvarande 36,1 % av röster och kapital via bolaget Swedia HighP AB.

Övriga aktuella styrelseuppdrag:

 • 4minutemile AB, styrelseordförande
 • Arctic Falls Aktiebolag, styrelseledamot
 • Breaking Media AB, styrelseledamot
 • GreenGold Group AB, styrelseledamot
 • Jiver River Aktiebolag, styrelseledamot
 • Lundqvist Intressenter AB, styrelseledamot
 • Lundqvist Trävaru AB, styrelseledamot
 • Nortal Investments AB, styrelsesuppleant
 • Optise AB, styrelseledamot
 • Piteå Stadshotell AB, styrelsesuppleant
 • STIGA Sports AB, styrelseledamot
 • STIGA Sports Group AB, styrelseledamot
 • STIGA Sports Holding AB, styrelseledamot
 • Swedia Capital AB, styrelsesuppleant
 • Swedia Fastigheter AB, styrelseledamot och VD
 • Swedia HighP AB, styrelsesuppleant

 

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, men ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

 

Peter Gönczi

VD

Född 1975

Peter Gönczi är sedan juni 2014 VD i Spotlight Group. Gönczi har en kandidatexamen i företagsekonomi och därefter drygt 20 års gedigen erfarenhet av börs för tillväxtbolag och bolagens kapitalanskaffning. Gönczi har arbetat centralt placerad genom utvecklingen och tillväxten av den svenska marknaden för notering av tillväxtbolag – från telefonhandel, nyhetsdistribution via fax, begränsade regler och brist på investerarnas skydd, till dagens verklighet. Mellan 2000–2006 arbetade Peter Gönczi på NGM:s marknadsövervakning och med NGM:s drift, tidigt som chef för informationsövervakningen och därefter som chef för NGM:s marknadsövervakning och börsadministration. Under 2006 utsågs Gönczi till vice VD på Spotlight Stock Market (dåvarande AktieTorget), en roll som under 2011 ledde till att Gönczi utsågs till VD. I sin roll på Spotlight Stock Market har Peter Gönczi varit ledande i affärsutvecklingen, utvecklat hela organisationen och dess personalstyrka, samt byggt upp rutiner, system och samarbeten. Sedan koncernen bildades 2010 har Gönczi också varit ledande för koncernens helhet och utveckling. Peter Gönczi var drivande i koncernens ombyggnad under åren 2012 till 2016 då ägarbilden gjordes om (och nuvarande storägare tog över), samtidigt som Sedermera ompaketerades, förändrades och flyttade till Malmö. Därefter har Gönczi som VD lett arbetet med hela koncernens utveckling och positionering till den position koncernen står idag.

Innehav i Spotlight Group: Peter Gönczi äger, privat eller genom bolag eller närstående, 238 247 aktier motsvarande 4,53% av röster och kapital samt 5 500 teckningsoptioner.

Aktuella styrelseuppdrag:

 • Ependy AB, styrelseordförande
 • Markets & Corporate Law Nordic AB, styrelseledamot
 • Sameve Invest AB, styrelseledamot
 • Finreg Solutions AB, styrelseledamot
 • Nordic Issuing AB, styrelseledamot
 • Placing Corporate Finance Sverige AB, styrelseordförande
 • Shark Communication AB, styrelseledamot
 • Sedermera Corporate Finance AB, styrelseordförande
 • Kalqyl Analys Norden AB, styrelseledamot
 • Spotlight Stock Market, styrelseordförande

Beroendeförhållande till Bolaget och ledningen men oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Sarah Uhlen

Styrelseledamot
Född: 1975
Invald i styrelsen: (2024)
Utbildning: Ekonomistudier, diplomerad personalvetare
 
Sara Uhlén valdes in som styrelseledamot i Spotlight Group vid årsstämman 2024. Uhlén har utbildning inom områdena redovisning, ekonomi, ledarskap och HR. Hon har över 20 års yrkeserfarenhet inom redovisningsbranschen varav 12 år som Auktoriserad Redovisningskonsult. Uhlén har också många års ledarerfarenhet som linjechef i stark tillväxt. Hon har flera års erfarenhet av styrelsearbete från bland annat Grant Thornton, där hon också var delägare i 11 år. Därtill har Uhlén varit förtroendevald som ordförande i FARs Strategigrupp för Auktoriserade Redovisnings- och lönekonsulter. Som uppdragsanvarig konsult har Sara varit delaktig i uppbyggandet av ekonomifunktionerna i snabbväxande startupbolag som exempelvis Northvolt och H2GS. Utöver bred kompetens inom redovisning och ekonomi har Sara Uhlén stor erfarenhet av arbete med medarbetar- och ledarskapsutveckling, chefsstöd och affärsstrategi.
 
Övriga väsentliga uppdrag:
 
 • Treskablinoll ideell förening, styrelseordförande
 • Ludvig & Co Group AB, styrelseledamot
 • Senseworks AB, styrelseledamot
 • PE Teknik & Arkitektur, HR Business Partner
 • Sara Uhlén är oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
SPGR 27.00 SEK +3.05 %

Peter Gönczi

CEO and Board member

Born 1975
Elected to the Board in 2014

Peter Gönczi has been a board member since July 2014 and since June 2014 the CEO of Spotlight Group. Gönczi has a Bachelor’s degree in Business and Economics as well as more than 20 years of solid experience in the stock market for growth companies and the companies’ capital raising. Gönczi has worked centrally located in the through the development and growth of the Swedish market for listing growth companies – from telephone trading, news distribution via fax, limited rules and lack of investor protection, to today’s reality. Between 2000 and 2006, Peter Gönczi worked at NGM’s market surveillance and with NGM’s operations, early as head of information surveillance and then as head of NGM’s market surveillance and stock exchange administration. In 2006, Gönczi was appointed Deputy CEO of Spotlight Stock Market (then AktieTorget), a role that in 2011 led to Gönczi being appointed CEO. In his role at Spotlight Stock Market, Peter Gönczi has been a leader in business development, developed the entire organization and its staff, and built up routines, systems and collaborations. Since the group was formed in 2010, Gönczi has also been a leader in the group’s entirety and development. Peter Gönczi was a driving force in the Group’s rebuilding during the years 2012 to 2016 when the ownership was changed (and the current major owners took over), at the same time as Sedermera was restructured, changed and moved to Malmö. Since then, Gönczi, as CEO, has led the work with the entire Group’s development and positioning to the point where the Group stands today.

Holdings in Spotlight Group: Peter Gönczi owns, privately or through companies or related parties, 238,247 shares corresponding to 4.53% of the votes and capital, and 5,500 call options.

Other current board assignments:

 • Ependy AB, Chairman of the board
 • Markets & Corporate Law Nordic AB, board member
 • Sameve Invest AB, board member
 • Finreg Solutions AB, board member
 • Nordic Issuing AB, board member
 • Placing Corporate Finance Sverige AB, Chairman of the board
 • Shark Communication AB, board member
 • Sedermera Corporate Finance AB, Chairman of the board
 • Kalqyl Analys Norden AB, board member
 • Spotlight Stock Market, Chairman of the board

 

 

Dependence on the Company and management, but independent in relation to the Company’s major shareholders.