Spotlight Group

Valberedning 2023

Valberedningen inför årsstämman 2023 i Spotlight Group AB består av:

Staffan Persson, Ordförande, utsedd av Swedia HighP AB.
Staffan Salén, utsedd av Westindia Aktiebolag.
Erik Åfors, utsedd av Calyptra AB.

 

Valberedningens förslag:

  • Valberedningen har meddelat att den föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex (6) och antal revisorer ska uppgå till en (1).
  • Valberedningen har meddelat att den föreslår att arvodet till styrelseledamöterna ska utgå med 420 000 kronor per årsbasis till styrelseordförande (att utbetalas med en tolftedel (1/12) av 420 000 kronor per månad) och med vardera 210 000 kronor per årsbasis till styrelseledamöter som ej är anställda inom koncernen och/eller uppbär styrelsearvode från annat bolag inom koncernen och/eller annan ersättning från bolag inom koncernen (att utbetalas med en tolftedel (1/12) av 210 000 kronor per månad). Såsom annan ersättning omfattas inte marknadsmässigt konsultarvode för utfört arbete.
  • Valberedningen har meddelat att den föreslår att ingen ersättning ska utgå till ledamöter i styrelsens ersättningsutskott eller i revisionsutskott.
  • Valberedningen har meddelat att den föreslår att föreslå att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
  • Valberedningen har meddelat att den föreslår att Anna Barkfeldt Stahre, Jakob Grinbaum, Günther Mårder, Fredrik Persson, Peter Gönczi och Stefan Sallerfors ska omväljas som ordinarie styrelseledamöter.
  • Valberedningen har meddelat att den föreslår att Günther Mårder ska väljas som styrelseordförande.
  • Valberedningen har meddelat att den föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som registrerat revisionsbolag, med huvudansvarige auktoriserade revisor Daniel Algotsson, ska omväljas till revisor. Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Dokument

SPGR 27.00 SEK +3.05 %