Spotlight Group

Företrädesemission 2023

Spotlight Groups styrelse har beslutat om Företrädesemissionen. Styrelsens beslut godkändes vid en extra bolagsstämma som hölls den 20 december 2022.

Företrädesemissionen kommer efter fulltecknat genomförande att tillföra Spotlight Group cirka 17,6 MSEK (före emissionskostnader som kommer att understiga 0,1 MSEK).

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 29 december 2022 till och med den 12 januari 2023.

Befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen den 27 december 2022. Femton (15) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier.

Teckningskursen är fastställd till 25,00 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 20,5 % beräknat genom volymvägd genomsnittskurs under perioden 7 november (per dagen för publicering av Q3-rapport) till och med 1 december 2022.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 70 procent av teckningsförbindelser från Bolagets tre största ägare, koncernledning och styrelse samt till cirka 30 procent av vederlagsfria emissionsgarantier från bolagets huvudägare Swedia HighP AB. Företrädesemissionen är således fullt säkerställd utan utgifter för garantier.

Offentliggörande av delårsrapport 1, 2024

Offentliggörande av delårsrapport 1, 2024 22 maj, 2024 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – mars 2024. Delårsrapporten

Tekna här

Dokument

INFORMATION ABOUT THE SUBSCRIPTION RIGHT

Short name: SPGR TR
ISIN-code: SE0019353111
Orderbook-ID: BSQ2
CFI: RSSXXR
FISN: SPOTLIGHT/SUBS RTS NL PD
First day of trading: December 29, 2022
Last day of trading: January 9, 2023
Market Segment: NEXTSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments)

INFORMATION ABOUT THE PAID SUBSCRIBED SHARE

Shortname: SPGR BTA
ISIN-code: SE0019353129
Orderbook-ID: BSQ1
CFI: ESNUFR
FISN: SPOTLIGHT/SH
Trading period: December 29, 2022 until the registration of the issue at Bolagsverket.
Market Segment: NEXTSE
MIC Code:  XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments)

INDIKATIV TIDSPLAN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Förväntat datum för offentliggörande av memorandum:Omkring den 22 december 2022
Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter:23 december 2022
Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter:26 december 2022
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen:27 december 2022
Handel med teckningsrätter:29 december 2022 – 9 januari 2023
Teckningsperiod:29 december 2022 – 12 januari 2023
Förväntat datum för offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen:Omkring den 13 januari 2023
Handel med BTA (betald tecknad aktie):Från och med den 29 december 2022 till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Sista dag för handel i BTA kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter Företrädesemissionens genomförande.
SPGR 27.00 SEK +3.05 %