Spotlight Group

2 december, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden

Styrelsen i Spotlight Group AB (”Spotlight Group” / ”Bolaget”) föreslår att en extra bolagstämma fattar beslut om att införa ett incitamentsprogram (LTIP 2022) för ledande befattningshavare och personal inom koncernen. Förslaget till beslut om incitamentsprogram har lagts fram då styrelsen bedömer det angeläget, och i alla aktieägares intresse, att skapa ökad delaktighet och incitament för personalen och eventuella nyrekryteringar. Därutöver bedöms programmet ytterligare öka personalens resultatorientering samtidigt som personalen samlas kring ett gemensamt, av koncernen, beslutat mål. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort.

”Vi har det senaste året startat en rad nya verksamheter för att svara upp mot behoven hos noterade tillväxtbolag. Samtliga satsningar har fått en bra start och vi vill fortsätta den höga expansionstakten. De flesta nysatsningarna är sprungna ur initiativ från egna medarbetare och vår personal är vår mest betydelsefulla tillgång. Det är väldigt viktigt att vi skapar fortsatt delaktighet för vår personal och lyckas attrahera nya talanger, vilket gör styrelsens förslag mycket välkommet”, säger Peter Gönczi, VD för Spotlight Group.

Incitamentsprogrammet i korthet
Incitamentsprogrammet, som är avsett att aviseras tre gånger under de närmaste tre åren (dvs. en gång per år med nästa gång vid årsstämman 2023), ger medarbetare i Spotlight Group-koncernen möjlighet att köpa aktier till marknadsvärde i en riktad emission. Till varje köpt aktie följer två teckningsoptioner som ger innehavaren rätt att till kvotvärdet teckna en ny aktie för varje teckningsoption efter tre år, förutsatt fortsatt anställning och måluppfyllnad. Utöver deltagande i det ovan beskrivna incitamentsprogrammet ges ett begränsat antal nyckelpersoner inom koncernen möjlighet att teckna sedvanliga teckningsoptioner.

”Det är viktigt och angeläget att personalen vill fortsätta investera i Bolaget. Kombinationen av att investera till dagens marknadsvärde och att i framtiden, förutsatt fortsatt anställning och måluppfyllnad, kunna investera ytterligare till förmånliga villkor bedöms leda till ett högt incitament och ansvarstagande hos personalen,” fortsätter Peter Gönczi.

Teckningskursen för aktier i den riktade emissionen fastställs genom volymviktad genomsnittskurs (VWAP) och kommer att beräknas under en handelsperiod om 5 dagar föregående beslutet om den riktade nyemissionen. Efter börsens stängning på sista dagen kommer Bolaget att informera marknaden om gällande fastställd kurs. Sista dag för poströstning kommer att vara den 20 december 2021. Fullt nyttjat medför den riktade emissionen och tillhörande aktierätter en total utspädning om maximalt cirka 1 procent av antal röster och kapital. De sedvanliga teckningsoptionerna kan fullt nyttjade medföra utspädning om ytterligare högst cirka 1,1 procent av totalt antal röster och kapital. För mer detaljerad information hänvisas till den kallelse till extra bolagsstämma som kommer att offentliggöras inom kort.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:

Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 165 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, eAktiebok, Gainbridge Capital och Kalqyl, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.

Dokument
SPGR 27.00 SEK +3.05 %

Peter Gönczi

CEO and Board member

Born 1975
Elected to the Board in 2014

Peter Gönczi has been a board member since July 2014 and since June 2014 the CEO of Spotlight Group. Gönczi has a Bachelor’s degree in Business and Economics as well as more than 20 years of solid experience in the stock market for growth companies and the companies’ capital raising. Gönczi has worked centrally located in the through the development and growth of the Swedish market for listing growth companies – from telephone trading, news distribution via fax, limited rules and lack of investor protection, to today’s reality. Between 2000 and 2006, Peter Gönczi worked at NGM’s market surveillance and with NGM’s operations, early as head of information surveillance and then as head of NGM’s market surveillance and stock exchange administration. In 2006, Gönczi was appointed Deputy CEO of Spotlight Stock Market (then AktieTorget), a role that in 2011 led to Gönczi being appointed CEO. In his role at Spotlight Stock Market, Peter Gönczi has been a leader in business development, developed the entire organization and its staff, and built up routines, systems and collaborations. Since the group was formed in 2010, Gönczi has also been a leader in the group’s entirety and development. Peter Gönczi was a driving force in the Group’s rebuilding during the years 2012 to 2016 when the ownership was changed (and the current major owners took over), at the same time as Sedermera was restructured, changed and moved to Malmö. Since then, Gönczi, as CEO, has led the work with the entire Group’s development and positioning to the point where the Group stands today.

Holdings in Spotlight Group: Peter Gönczi owns, privately or through companies or related parties, 238,247 shares corresponding to 4.53% of the votes and capital, and 5,500 call options.

Other current board assignments:

  • Ependy AB, Chairman of the board
  • Markets & Corporate Law Nordic AB, board member
  • Sameve Invest AB, board member
  • Finreg Solutions AB, board member
  • Nordic Issuing AB, board member
  • Placing Corporate Finance Sverige AB, Chairman of the board
  • Shark Communication AB, board member
  • Sedermera Corporate Finance AB, Chairman of the board
  • Kalqyl Analys Norden AB, board member
  • Spotlight Stock Market, Chairman of the board

 

 

Dependence on the Company and management, but independent in relation to the Company’s major shareholders.