Spotlight Group

Kommuniké från extra bolagsstämma i Spotlight Group AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Spotlight Group AB 21 december, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Idag, den 21 december 2021, hölls extra bolagsstämma i Spotlight Group AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram och säkringsåtgärder med anledning därav  Inrättande av […]

Fastställd teckningskurs och fastställt nyttjandepris för beslutade teckningsoptioner av serie TO 1

Fastställd teckningskurs och fastställt nyttjandepris för beslutade teckningsoptioner av serie TO 1 21 december, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden I enlighet med beslut från extra bolagsstämma idag, den 21 december 2021, ges ett begränsat antal nyckelpersoner inom Spotlight Group-koncernen möjlighet att teckna sedvanliga teckningsoptioner av serie TO 1 (“TO 1”). Fastställd kurs för att teckna TO […]

Fastställd teckningskurs kopplat till föreslaget incitamentsprogram

Fastställd teckningskurs kopplat till föreslaget incitamentsprogram 20 december, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Imorgon, den 21 december 2021, hålls extra bolagsstämma i Spotlight Group AB (“Spotlight Group” eller “Bolaget”). Den extra bolagsstämman beslutar därigenom, förutsatt godkännande, om att införa ett incitamentsprogram (LTIP 2022) för ledande befattningshavare och personal inom koncernen. Incitamentsprogrammet ger medarbetare i Spotlight Group-koncernen […]

Spotlight Group föreslår incitamentsprogram

Spotlight Group föreslår incitamentsprogram 2 december, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Styrelsen i Spotlight Group AB (”Spotlight Group” / ”Bolaget”) föreslår att en extra bolagstämma fattar beslut om att införa ett incitamentsprogram (LTIP 2022) för ledande befattningshavare och personal inom koncernen. Förslaget till beslut om incitamentsprogram har lagts fram då styrelsen bedömer det angeläget, och i […]

Kallelse till extra bolagsstämma i Spotlight Group AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Spotlight Group AB 2 december, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Aktieägarna i Spotlight Group AB, org. nr. 556797-0750, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 21 december 2021. Med anledning av den pågående pandemin kommer extra bolagsstämma, med stöd av tillfälliga lagregler, att genomföras genom enbart förhandsröstning (poströstning). Någon extra bolagsstämma […]

Pressmeddelande – Spotlight Group föreslår incitamentsprogram

Kallelse till extra bolagsstämma i Spotlight Group AB 15  november, 2021 | Svenska | Pressmeddelanden Spotlight Group kommunicerade i slutet av 2020 att bolaget avsåg att dela upp koncernen i fristående helägda dotterbolag och ansöka om tillstånd i de dotterbolag där det krävs för att bedriva verksamheten. Nu har verksamheterna Sedermera Fondkommission, Nordic Issuing och Gainbridge […]

Offentliggörande av delårsrapport 3, 2021

Offentliggörande av delårsrapport 3, 2021 3 november, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – september, samt det tredje kvartalet, 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten. Kvartalet juli–september 2021 (Koncernen) Nettoomsättningen uppgick till 49 066 (35 765) […]

Spotlight Group fortsätter expandera – utvärderar förutsättningar att starta nya verksamheter

Kallelse till extra bolagsstämma i Spotlight Group AB 13 september, 2021 | Svenska | Pressmeddelanden Spotlight Group har det senaste året sjösatt en rad nya verksamheter samt genomfört förvärv med syfte att svara upp mot behoven hos nordiska tillväxtbolag. Samtliga tidigare lanserade satsningar har fått en bra start. Koncernen fortsätter nu sin expansion genom att utvärdera uppstartande […]

Offentliggörande av halvårsrapport 2021

Offentliggörande av halvårsrapport 2021 11 augusti, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB offentliggör härmed delårsrapport för det första halvåret, januari – juni, samt det andra kvartalet 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.spotlightgroup.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten. Kvartalet april–juni 2021 (Koncernen) Nettoomsättningen uppgick till 54 775 (34 […]

Spotlight Group startar analysbolag med personerna bakom Kalqyl

Spotlight Group startar analysbolag med personerna bakom Kalqyl 9 augusti, 2021 | Svenska | Regulatoriska pressmeddelanden Spotlight Group AB startar analysbolag. Satsningen inleds nu tillsammans med Twitterprofilerna bakom den populära analyssajten Kalqyl.se genom ett mindre förvärv av Kalqyl AB (under namnändring från PPO Invest AB) som därmed blir ett helägt dotterbolag till Spotlight Group. Kalqyl kommer fortsätta […]

SPGR 27.00 SEK +3.05 %